Otázky a odpovědi: Dividendy

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2016 obdržela fyzická osoba (dále jen „FO“) dividendu ve výši 224 009 Kč od Erste Group Bank AG. Ve vyúčtování je uvedeno: typ výplaty - výplata dividendy/splátky kapitálu, hrubá částka 8 500 EUR, daň 0,-, čistá částka 8 500 EUR, kurs převodu 26,354. Bude FO příjem uvádět v daňovém přiznání v § 8? Jak je možné, že dividenda není zdaněna srážkovou daní nebo je to snad jiný druh příjmu?

Otázky a odpovědi: Dividendy
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď:
Obecně platí, že podíly na zisku z obchodní
korporace
, pokud plynou ze zdrojů v zahraničí, jsou podle § 8 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Pokud tedy český daňový rezident obdržel takové příjmy ze zdrojů v zahraničí, bude je uvádět v daňovém přiznání jako příjem z kapitálového majetku (§ 8 ZDP).
Srážkové dani podléhají podíly na zisku z obchodní
korporace
, jedná-li se o příjmy ze zdrojů v České republice. V takovém případě bude obchodní
korporace
se sídlem v České republice v postavení plátce daně a bude srážet a odvádět daň příslušnému správci daně postupem a ve lhůtách uvedených v § 38d ZDP.
Pokud tedy fyzická osoba obdržela dividendu od společnosti Erste Group Bank AG, která zřejmě není českým daňovým rezidentem, srážková daň se neuplatní. Proč nebyl podíl na zisku zdaněn v zemi zdroje uvedeného příjmu, může souviset s pravidly, která jsou nastavena právními předpisy země zdroje uvedeného příjmu. Může se tedy jednat o dividendy, které však podléhají nějakému zvláštnímu režimu (např. mohou být v zemi zdroje klasifikovány jako odměna za práci v situaci, kdy by příjemce získal podíl na zisku nikoliv z důvodu majetkové účasti na společnosti, ale z důvodu zaměstnání vykonávaného pro společnost). Nelze také zcela vyloučit chybu na straně plátce příjmu, tj. Erste Group Bank AG, u které předpokládám, že je rakouským daňovým rezidentem, v tom smyslu, že neaplikovala srážkovou daň, byť i podle článku 10 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu č. 31/2007 Sb. m. s. má Rakousko právo zdanit dividendy vyplácené společností, která je rezidentem Rakouska, rezidentu České republiky, a to do výše 10 % hrubé částky dividendy.