Otázky a odpovědi: Dlouhodobá nájemní smlouva - registrace k DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Neplátce DPH (s. r. o.) jako majitel nemovitosti uzavřel s plátcem DPH v lednu 2017 nájemní smlouvu na tuto nemovitost na 10 let v celkové hodnotě nájmu 1 200 000 Kč a tato částka je jednorázově splatná do konce února 2017. Od kterého data se majitel nemovitosti stane ze zákona plátcem DPH?

Otázky a odpovědi: Dlouhodobá nájemní smlouva - registrace k DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
Odpověď:
Pomineme-li ostatní důvody pro povinnou registraci plátce stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), povinně se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku nejčastěji stává plátcem překročením obratu stanoveného ve výši 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, avšak s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Obratem se pro účely ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně
dotace
k ceně, který osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a (mimo jiné tedy i nájem nemovité věci), jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Přitom se do obratu nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Protože nájem nemovité věci je ze ZDPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet, znamená to, že v dotaze uvedený nájem sice překračuje stanovený obrat pro povinnou registraci plátce, ale pokud nemá neplátce (s. r. o.) ještě za stejné období 12 kalendářních měsíců kromě od daně osvobozeného nájmu alespoň minimální obrat za plnění také zahrnovaná do obratu (zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet atd.), nemusí se povinně registrovat jako plátce DPH.
Aby bylo možno na váš dotaz v úplnosti odpovědět, je třeba znát podrobnější údaje o obratu (jeho složení) a kalendářní měsíc, za který obrat překročí stanovenou částku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty