Výběr náhradního volna

Vydáno: 2 minuty čtení

Má zaměstnavatel povinnost vést dokumentaci (kromě docházky) o vzniku a vybírání přesčasů? Jak prokazuje vybrání přesčasů (náhradní volno) případným kontrolám?

Výběr náhradního volna
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 18539
Odpověď:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 96 odst. 1 zaměstnavateli povinnost vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce mj. odpracované směny a práce přesčas.
Za práci přesčas se může zaměstnavatel se zaměstnancem, který je odměňován mzdou, dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel na základě této dohody poskytne zaměstnanci v jiný den, na který podle rozvržení pracovní doby připadá směna zaměstnance, neplacené pracovní volno v rozsahu, v jakém vykonal práci přesčas.
Za práci přesčas se může zaměstnavatel se zaměstnancem, který je odměňován platem, dohodnout na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Náhradní volno zaměstnanec čerpá místo výkonu práce v rozvržené směně, za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí, ačkoliv v tuto dobu zaměstnanec nepracuje. Náhradní volno poskytované zaměstnanci za práci přesčas je poskytováno jako placené pracovní volno, protože mu za odpracovanou přesčasovou práci nebylo v případě dohody o čerpání náhradního volna poskytnuto žádné peněžité plnění.
Zákon nepředepisuje, jak konkrétně má být evidence vedena, je však nutno ji vést tak, aby požadované údaje byly prokazatelné při kontrole příslušných kompetentních orgánů. V daném případě je tedy v evidenci třeba vést jak dobu práce přesčas (datum, začátek a konec), tak i dobu čerpání neplaceného pracovního volna (u zaměstnanců odměňovaných mzdou) resp. dobu čerpání placeného pracovního volna (u zaměstnanců odměňovaných platem).

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb., zákoník práce