SVJ - účtování v domě s 10 byty

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme začínající společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) jen s 10 byty. Chceme si účtovat sami. Můžete nám poradit nejdůležitější kontace? Některé účetní nám tvrdí, že nemusíme používat výsledkové účty, že stačí účtovat rozvahově. Vlastníci mají své kotle na topení a ohřev vody. Ve vyúčtování budeme mít tedy jen spotřebu vody a spotřebu energie za několik žárovek na chodbách. V domě nemáme ani výtah, uklízíme si sami, nemáme žádné neplatiče. Předpis jsme dělali minulých 5 měsíců MD 311/D 378 a platbu MD 221/D 378.

SVJ – účtování v domě s 10 byty
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18395
Odpověď:
Je nutné začít tím, že je potřeba rozlišit, co je nákladem a výnosem samotného SVJ, a co je nákladem a výnosem či přesněji příjmem a ­výdajem samotných vlastníků. Je možné v tomto směru vycházet z ustanovení § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Tato úprava stanoví, že příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména:
a)
příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
b)
úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
c)
úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
d)
úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
e)
penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
f)
pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
g)
příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.
Naopak, příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet SVJ; jde zejména o tyto příjmy
a)
nájemné z pronájmu společných částí domu,
b)
úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto ­společných částí s platbami nájem­ného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
c)
příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.
Pokud se jedná o příjmy samotného společenství, mělo by být účtováno výsledkově, tedy příjmy společenství do výnosů a současně související náklady. Pokud se jedná s příjmy, které náleží jednotlivým vlastníkům, potom by mělo být účtováno rozvahově, o výnosy a náklady samotného společenství se nejedná, ale jedná se o závazky, případně pohledávky za jednotlivými vlastníky.
Předpis zálohy na správu domu je zpravidla účtován zápisem MD 311/D 324, v případě dlouhodobé zálohy na opravy je potom účtováno MD 311/D 951. Přijaté zálohy na energie budou zaúčtovány jako přijaté zálohy MD 221/D 324, úhrada záloh ­dodavatelům jako poskytnuté zálohy MD 314/D 221, vyúčtování záloh ­potom MD 324/D 314 a v návaznosti na vyúčtování bude následovat ­inkaso nedoplatku nebo úhrada ­přeplatku jako vyrovnání tohoto vyúčtování.
Stručně ještě doplňme, že v souladu s úpravou § 18 odst. 2 písm. f) ZDP nejsou předmětem daně u SVJ příjmy z dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, a z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor. Ostatní příjmy předmětem daně jsou, ale vždy je potřeba posoudit, zda se jedná o příjmy SVJ nebo jednotlivých vlastníků jednotek.