Školství - externí audit

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, zřízená krajem. Kdy budeme muset dát udělat externí audit? Jaká jsou kritéria?

Školství – externí audit
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19302
Odpověď:
Podmínky pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem stanoví § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“). Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu, střední účetní jednotky – malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedné z uvedených hodnot
aktiva celkem 40 000 000 Kč,
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50, ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou hodnot z výše uvedených.
Současně tuto povinnost mají také účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
Předpokládám, že střední škola zřízená krajem je příspěvkovou organizací, a tedy vybranou účetní jednotkou. V souladu s § 1b ZU patří vybrané účetní jednotky mezi velké účetní jednotky. V souladu s uvedeným § 20 jsou ale vybrané účetní jednotky z povinného auditu vyloučeny. Lze tedy učinit závěr, že příspěvkové organizace povinnost auditu v souladu se ZU nemají.
Dále doplňme, že mi není známo, že by nějaký právní předpis, např. zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto povinnost středním školám zřízeným krajem upravoval.
Závěrem je ale nutné doplnit, že v souladu s § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. V rámci této
kompetence
může kraj jako zřizovatel povinný audit své příspěvkové organizace nařídit, což se také v řadě případů u středních škol děje.