Daňová úspora

Vydáno: 2 minuty čtení

Nezisková organizace si snížila v daňovém přiznání základ daně (o cca 300 000 Kč), a využívá tak daňovou úsporu, musí tuto daňovou úsporu použít na hlavní činnost v následujícím roce? Musí potom na tu hlavní činnost použít celou částku, o kterou snížila základ daně (těch 300 000 Kč), nebo pouze tu daň, kterou by z té částky zaplatila (jen 19 % z těch 300 000 Kč).

Daňová úspora
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19281
Odpověď:
Podmínky tohoto snížení základu daně u veřejně prospěšných poplatníků jsou stanoveny v § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Vyjmenovaný okruh veřejně prospěšných poplatníků může snížit svůj základ daně až o 30 %, maximálně o však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
Na použití prostředků daňové úspory na stanovené účely tak má poplatník lhůtu tří zdaňovací období, kratší lhůta jednoho zdaňovacího období se týká pouze obecně prospěšných společností a ústavů, a dále také veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností nebo ústavů, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejných výzkumných institucí, tato skupina poplatníků má však poněkud odlišná pravidla použití.
Nicméně pro všechny tyto poplatníky platí společné pravidlo, že povinnost použití na stanovené účely se vztahuje na prostředky získané touto úsporou na dani, tedy prostředky ve výši daně, kterou by jinak veřejně prospěšný poplatník byl povinen uhradit, pokud by ke snížení základu daně nedošlo. Neposuzuje se tedy použití 300 000 Kč, ale 19 % z 300 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů