Tvorba daňově účinných opravných položek

Vydáno: 3 minuty čtení

Příspěvková organizace (dále jen „PO“), protialkoholní záchytná stanice, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby. Její klienti za pobyt na stanici hradí poplatek, který je účtován na syntetický účet 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti. PO vede ­účetnictví dle § 13a zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zjedno­dušeném rozsahu, netvoří tak účetní opravné položky, ale daňově účinné opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “), jí zákon tvořit umožňuje. Na školení však přednášející tvrdil, že na syntetickém účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti nelze daňové opravné položky tvořit. Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), v § 18a odst. 5 písm. c) nařizuje tomuto typu veřejně prospěš­ného poplatníka zdaňovat veškeré příjmy kromě příjmů z investičních dotací, tak se domníváme, že by bylo diskriminační, kdyby nešlo na účtě 315 tvořit daňově účinné opravné položky, a optimalizovat tak výši odváděné daně. PO by tak pouze generovala zisk, protože vzhledem k sociálnímu složení jejích klientů je většina pohledávek nedobytných. Je možné na syntetickém účtu 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti, v případě zdravotnické ­organizace, tvořit daňově účinné opravné položky dle § 8a či § 8c ZoR ? Případně jaké zákonné opatření či metodický výklad tomu brání.

Tvorba daňově účinných opravných položek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19222
Odpověď: