Kontroly na vrátnici při odchodu

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanci do práce a z práce odcházejí přes vrátnici, kde je i docházkový terminál. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci pracují ve skladech se zbožím, zavedli jsme namátkové kontroly zavazadel a osobní prohlídky při odchodu z pracoviště. Namátkové proto, že výběr toho, kdo bude podrobně zkontrolován, vybere docházkový terminál. Jak mohu zaměstnance seznámit s kontrolami, co mohu a co nemohu zkontrolovat? Vše probíhá v areálu firmy. Když zaměstnanec odmítne podrobit se kontrole, jaké mám možnosti?

Kontroly na vrátnici při odchodu
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 19074
Odpověď:
Při ochraně majetkových zájmů je zaměstnavatel oprávněn k provádění kontrol zaměstnanců. Otázku provádění kontroly věcí a prohlídek zaměstnanců zaměstnavatelem řeší § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), který stanoví, že zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.
Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat nejen věci, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo si od něj odnášejí, ale je oprávněn i k prohlídce samotných zaměstnanců, včetně osobních prohlídek. Kontrola se tudíž může vztahovat nejen na obsah tašek, ale i kapes zaměstnanců. Při prohlídkách nesmí docházet ke snižování lidské důstojnosti.
Není dosud jednotný právní názor, zda zaměstnavatel je oprávněn kontroly provádět pouze sám, popřípadě svými zaměstnanci, či zda tyto kontroly mohou provádět i pracovníci zaměstnavatelem zplnomocněné bezpečnostní agentury.
Pokud se zaměstnanec odmítne bezdůvodně kontrole podrobit, po pracovněprávní stránce by se jednalo o porušení pracovních povinností zaměstnancem, konkrétně § 301 písm. a) zákoníku práce, tj. povinnosti plnit pokyny nadřízených. V případě existence důvodného podezření z trestního jednání je možno přivolat policii ČR.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce