Registr smluv

Vydáno: 3 minuty čtení

Týká se povinnost zveřejňování smluv v registru též malých obcí do 300 obyvatel? A co neziskové organizace? Též musí zveřejňovat?

Registr smluv
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19065
Odpověď:
Povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv je upravena v zákoně č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Jak vyplývá z § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí
dotace
nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je mimo jiné územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, je tedy zřejmé, že tato povinnost se vztahuje i na všechny obce. Výjimky z povinnosti uveřejnění jsou vymezeny v § 3 zákona o registru smluv a jedna z těchto výjimek se vztahuje také na smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, ­příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Povinnost k uveřejňování smluv v registru smluv tak nedopadá na obce I. a II. (s pověřeným obecním úřadem) typu, což tedy znamená, že malé obce povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv nemají.
Co se týká neziskových subjektů, potom platí, že v souladu s § 2 odst. 1 zákona o registru smluv se povinnost zveřejňování smluv vztahuje pouze na konkrétně vyjmenované subjekty. Jedná se o tyto :
a)
Česká republika,
b)
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c)
státní příspěvková organizace,
d)
státní fond,
e)
veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f)
dobrovolný svazek obcí,
g)
regionální rada regionu ­soudržnosti,
h)
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i)
ústav založený státem nebo územním samosprávným ­celkem,
j)
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k)
státní podnik nebo národní ­podnik,
l)
zdravotní pojišťovna,
m)
Český rozhlas nebo Česká ­televize, nebo
n)
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické ­osoby.
Na jiné neziskové subjekty, které nejsou v tomto výčtu uvedeny, jako jsou např. spolky, církve a náboženské společnosti, společenství vlastníků jednotek, nadace a nadační fondy atd., se tedy povinnost zveřejňování nevztahuje. Ovšem je nutné doplnit, že právní úprava zákona o registru smluv samozřejmě dopadá nikoliv toliko na povinné subjekty, ale i na jejich smluvní partnery, kteří jsou stranou smlouvy. Pokud tedy tyto neziskové subjekty uzavřou smlouvu s některými z povinných subjektů, smlouva i tak musí být zveřejněna. To samozřejmě platí i pro případy malých obcí, které byly řešeny v úvodu odpovědi.