Daň z příjmu u spolků - VPP

Vydáno: 3 minuty čtení

Spolek – veřejně prospěšný poplatník, vede jednoduché účetnictví, má pět členů, má tržby z hlavní činnosti, to je organizování sportovních a kulturních akcí a podpora sportu. Chtěli bychom zhodnotit na příkladu, zda obecně postupujeme správně. Příjmy spolku: – členské příspěvky 2 000 Kč, – dotace obce na činnost spolku 10 000 Kč, – přijaté dary 8 000 Kč, – vstupné z akcí 5 000 Kč, – celkem příjmy 25 000 Kč, – výdaje na činnost spolku 22 000 Kč. Můžeme v daňovém přiznání uvést: – na ř. 101 (§ 18a) dotace z obce ve výši 10 000 Kč a – ř. 110 (§ 19) členské příspěvky ve výši 2 000 Kč, – snížit příjmy, aniž bychom museli upravovat daňové výdaje, a tím vykazovali ztrátu 9 000 Kč. Je tato úvaha správná?

Daň z příjmu u spolků – VPP
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19051
Odpověď:
Pokud budeme hodnotit jednotlivé příjmy, potom členské příspěvky jsou příjmy osvobozené od daně v souladu s § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tedy za podmínky, že se jedná o členské příspěvky podle stanov. V daňovém přiznání budou vyloučeny ze základu daně na řádku č. 110.
Dotace
obce na činnost spolku není předmětem daně v souladu s § 18a odst. 1 písm. b) ZDP a v daňovém přiznání bude vyloučena ze základu daně na řádku č. 101. Přijaté dary budou osvobozeny od daně v souladu s § 19b odst. 2 psím. b) ZDP za podmínky, že tyto dary jsou nebo budou využity pro účely § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP, tedy obecně na veřejně prospěšné účely, o čemž lze předpokládat, že bude splněno. V takovém případě budou tyto příjmy vyloučeny ze základu daně v daňovém přiznání na řádku č. 109. Vstupné z akcí bude pravděpodobně představovat příjem z nepodnikatelské (hlavní) činnosti a jeho daňový režim bude odvislý od relace se souvisejícími náklady, jak vyplývá z úpravy § 18a odst. 1 písm. a) ZDP.
Co se týká výdajů, je nutné zohlednit zejména ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, podle kterého nelze považovat za daňové výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně. Jako nedaňově je tedy nutné vyloučit výdaje hrazené z darů a výdaje hrazené z
dotace
od obce, tyto výdaje doporučuji vyloučit na řádku č. 62. Ostatní výdaje pak bude nutné posoudit zejména ve vazbě na pořádané akce, ze kterých plynulo vstupné.
Lze tak konstatovat, že postup, že budou vyloučeny některé příjmy a výdaje budou v základu daně ponechány v plné výši, určitě správný není. Naopak, daňový režim příjmů do značné míry předurčuje daňový režim souvisejících výdajů, vyloučení příjmy ze základu daně tak v ­případě veřejně prospěšných poplatníků často znamená také vyloučení souvisejících výdajů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů