Sídlo nevýdělečné organizace

Vydáno: 15 minut čtení

Každý subjekt právních vztahů musí být přesně identifikován. Jednak aby mohl být přesně určen a zároveň aby byl nezaměnitelně odlišen od jiných subjektů práv a povinností. Mezi základní identifikační znaky právnické osoby patří její sídlo. Sídlo právnické osoby je důležitým identifikačním znakem a je dle § 123 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obligatorní součástí jejího zakladatelského právního jednání. Sídlo je jedním z údajů, který se zapisuje do veřejného rejstříku. O problematice sídla právnické osoby, resp. nevýdělečných organizací, pojednává následující text.

Sídlo nevýdělečné organizace
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Obecně k sídlu právnické osoby
Občanský zákoník vychází z formálního pojetí sídla, což znamená, že sídlo je formální místo, ze kterého právnická osoba komunikuje s veřejností, ale svou reálnou činnost (obchodní, výrobní činnost, setkávání členů, jednotlivé aktivity, zasedání jednotlivých orgánů apod.) může vyvíjet jinde. Rozsah činností právnické osoby tak pro určení sídla není podstatný. Formální sídlo znamená, že sídlem právnické osoby je místo, které je jako její sídlo určeno v zakladatelském právním jednání, ať už se jedná o její sídlo faktické (materiální), či nikoliv.
Občanský zákoník stanoví v § 136 odst. 1 možnost umístit sídlo právnické osoby v bytě, ale pouze v případě, že to nenaruší klid a pořádek v domě. Tato podmínka však bude vázána pouze na případy, kdy by se v tomto zapsaném sídle v bytě uskutečňovala vlastní činnost právnické osoby (výroba, návštěvy většího počtu lidí apod.).
Občanský zákoník přejal pravidlo, že v zakladatelském právním jednání postačí uvést pouze obec, kde má právnická osoba sídlo.1) Není tedy nutné uvádět plnou adresu sídla (tj. název, obec, popřípadě i její části, název ulice, číslo popisné, popřípadě orientační, poštovní směrovací číslo).
„Sídlo právnické osoby musí být natolik určité, aby bylo možné zcela jednoznačné určení místa, jež je adresou sídla představováno. Jestliže má určitá budova více vchodů, a tudíž