Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 6 minut čtení

Stavební společnost XY s. r. o., má investiční záměr – přípravu a vymezení nových stavebních pozemků na cizím pozemku (obce), ke kterým vybuduje veškerou navazující technickou a dopravní infrastrukturu, tj. inženýrské sítě + přípojky (kanalizace splašková a dešťová, vodovod, plynovod, elektrické sítě + veřejné osvětlení, rozhlas ad.) a asfaltové komunikace. Společnost uzavřela s obcí smlouvu o právu provést stavbu infrastruktury. Inženýrské sítě budou dovedeny ke hranicím budoucích stavebních pozemků. Tyto sítě a komunikace budou po vybudování darovány obci a převedeny do vlastnictví ostatních správců (správci: plyn. rozvody, el. rozvody, vodovody + splašk. kanalizace). Obec následně prodá zasíťované stavební pozemky společnosti XY, která je bude rozprodávat zájemcům o nové bydlení. Jak má společnost správně postupovat při výstavbě z hlediska DPH? Je možno nárokovat odpočet DPH z přijatého materiálu a služeb, které vstupují do stavby, pokud budou sítě obci darovány, nikoliv prodávány? Je možno nárokovat DPH z přijatého materiálu a služeb, které vstupují do stavby v případě, ž budou některé výše zmíněné sítě darovány ostatním správcům (např. E.ON)? Uplatní se DPH na výstupu (jaká sazba) při prodeji stavebních pozemků zájemcům? Bude rozdílný postup u DPH v případě, že přípojky (např. HUP) budou stát přímo na stavebním pozemku, nikoliv na hranici? Jak má společnost v celém případu správně postupovat z hlediska daně z příjmů a účtování? Lze při výstavbě účtovat materiál, služby a poplatky přímo do nákladů (daňové/nedaňové)? Jedná se o pořízení a následné vyřazení majetku nebo o výrobek? Jak postupovat při účtování procesu darování infrastruktury obci a při převodu dalším správcům? Pokud jsou sítě a komunikace dl. hm. majetkem společnosti XY, jak bude vše účtováno (co např. nevstupuje do pořiz. ceny)? Dotýká se tento případ u společnosti XY daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovitých věcí či daně darovací? Která ze stran případnou daň zaplatí?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ z hlediska DPH
Společnost, která je plátcem daně, může uplatňovat u přijatých zdanitelných plnění (materiálů a služeb) nárok na odpočet daně za splnění obecných zákonných podmínek. Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely vymezené v jednotlivých písmenech tohoto odstavce, zejména k uskutečňování z