Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu

Vydáno: 8 minut čtení

Poměrně běžnou situací je, že si účastník řízení během správního nebo přestupkového řízení pořizuje záznam tohoto jednání, a to jak obrazový, tak zvukový. Je tak pořizován záznam osoby, která vystupuje v pozici úřední osoby (veřejného činitele), jež jedná za správní orgán ve správním (přestupkovém) řízení. K této otázce se vyjádřil také Nejvyšší správní soud, který ve svém rozhodnutí ze dne 31. 3. 2010, čj. 5 As 37/2009-94 konstatoval, že účastník řízení má právo realizovat svá procesní práva a oprávněné zájmy a správní orgán je povinen umožnit účastníkům řízení uplatňovat v rámci výkonu veřejné správy jejich práva a oprávněné zájmy, které jim garantuje zákon.

Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu
JUDr.
Eva
Janečková
Pořizování zvukových záznamů ústního jednání není zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nijak upraveno ani ve vztahu ke správnímu orgánu ani ve vztahu k účastníkům řízení či jiným zúčastněným osobám. To však neznamená, že neexistuje-li pozitivní právní úprava, je takové jednání účastníka řízení bez dalšího nepřípustné, respektive zakázáno.
Byť některé komentáře ke