Zveřejňování účetních závěrek nevýdělečných organizací

Vydáno: 6 minut čtení

Na základě zákona č. 221/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vznikla některým subjektům zapisovaným do veřejného rejstříku s účinností od 1. 1. 2016 nová povinnost, a sice povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve svírce listin veřejného rejstříku, kde jsou tyto subjekty vedeny. Nově se problematika dotýká zejména neziskového sektoru.

Zveřejňování účetních závěrek nevýdělečných organizací
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Do 31. 12. 2015 měly povinnost zveřejňovat účetní závěrku účetní jednotky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), subjekty zapsané v obchodním rejstříku a subjekty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis. Dnem 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela ZU, která tuto povinnost stanovila všem subjektům zapisovaným do veřejného rejstříku. Fakticky tak došlo k rozšíření této povinnosti i pro subjekty, které doposud tuto povinnost neměly vzhledem ke skutečnosti, že se nezapi