Legislativní novinky s komentářem - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vydáno: 4 minuty čtení

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ “), který byl publikován v částce č. 51/2016 Sbírky zákonů dne 29. dubna 2016. Přijetím tohoto zákona, který komplexně upravuje oblast veřejných zakázek, došlo k transpozici tří směrnic Evropské unie, cílem zákonodárce však bylo, vedle zajištění souladu naší a evropské legislativy, prostřednictvím jasně definovaných pravidel garantovat hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a snažit se o snížení administrativní náročnosti postupu při zadávání veřejných zakázek.

Legislativní novinky s komentářem Zákon o zadávání veřejných zakázek
JUDr.
Petra
Berrová
Přijetím ZZVZ byl zrušen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon), a některé další zákony. Zadávací řízení zahájená do 30. 9. 2016, tedy přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ, však budou dokončena ještě podle uvedené předchozí právní úpravy.
V příspěvku se zaměřuji na souhrn nejvýraznějších změn, které s sebou ZZVZ přináší. Na prvním místě bych zmínila, že ZZVZ přichází s novou terminologií. Novým pojmem je např. „dodavatel“, který je vymezen v ustanovení § 5 ZZVZ jakožto subjekt, který již určitým způsobem projevil zájem účastnit se zadávacího řízení. Dodavatelem je tedy osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Další nový termín „poddodavatel“ je vymezen stejně jako „subdodavatel na plnění“ užívaný v předešlé právní úpravě. Rovněž nový je pojem „podmínky účasti“, jedná se o předpoklady, které musí byt ze strany účastníka splněny, aby byla zajištěna jeho účast v zadávacím řízení. Pojmy „základní a profesní kvalifikační předpoklady“ nahrazují pojmy „základní a profesní způsobilost“ užívané v předešlé právní úpravě.
ZZVZ stanoví zadavatelům při zadávání veřejných zakázek řadu práv a povinností, přesto však dochází ke zrušení některých jejich povinností zakotvených v předchozí právní úpravě. Namátkou lze uvést, že ZZVZ již nestanoví povinnost zadavatelů zpracovávat odůvodnění veřejné zakázky, které pro ně představovalo značnou administrativní zátěž. Nově také mají zadavatelé podle ustanovení § 85 ZZVZ právo požadovat po účastnících zadávacího řízení prokázání kvalifikace, tedy předložení dokladů k prokázání základní a profesní způsobilosti jejich poddodavatelů. ZZVZ rovněž umožňuje řešit situace, kdy bude mít zadavatel pochybnosti o prokázání způsobilosti ze strany poddodavatele, v těchto případech pak může, a to v souladu s § 85 odst. 2 ZZVZ, požadovat po účastníkovi zadávacího řízení, aby tohoto poddodavatele v přiměřené době nahradil jiným, který stanovená kritéria splní.
Ustanovení § 33 ZZVZ vymezuje nově zavedený institut „předběžné tržní konzultace“, jehož smyslem je usnadnit zadavatelům přípravu veřejné zakázky na předmět plnění, u kterého nejsou k dispozici znalosti o předmětu plnění. Zadavatel může v těchto případech konzultovat zadávací podmínky s různými odborníky či dodavateli za předpokladu, že nedojde k narušení hospodářské soutěže. Pokud by došlo ke konzultaci zadávacích podmínek se subjektem, který by se následně účastnil této veřejné zakázky, byl by tento subjekt z veřejné zakázky vyloučen. Jednou z povinností zadavatele při využití institutu předběžné tržní konzultace je povinnost týkající se zadávací dokumentace vymezená v ustanovení § 36 odst. 4 ZZVZ, kde je stanoveno, že zadavatel musí v zadávací dokumentaci identifikovat všechny osoby, které se podílely na její přípravě, včetně těch, které se podílely na předběžné tržní konzultaci. Zmíněná povinnost se však nevztahuje na advokáty a daňové poradce.
Podle ZZVZ již neplatí povinné cenové zvýhodnění uchazečů, kteří prokázali zaměstnávání osob se zdravotním postižením. ZZVZ v ustanovení § 38 upravuje vyhrazené veřejné zakázky, jedná se o specifický druh veřejných zakázek určených pro dodavatele, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. V tomto případě musí zadavatel tuto skutečnost vyhradit přímo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň tuto skutečnost musí dodavatel přímo sám prokázat.
Závěrem bych stručně přiblížila povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení. Tato archivační povinnost je vymezena v ustanovení § 216 ZZVZ, který stanoví, že je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis delší lhůtu.