Zaměstnavatel neodpovídá

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnavatel neodpovídá na námi předložený návrh nové kolektivní smlouvy, už je to tři měsíce. V tomto čase již účinnost původní kolektivní smlouvy zanikla. Zaměstnavatel s námi odmítá komunikovat a vydává vnitřní předpisy na oblasti, které byly původní kolektivní smlouvou upraveny, jako např. odměňování. Také jsme měli 5 týdnů dovolené, o které tvrdí, že to není problém, že máme pořád 5 týdnů dovolené. Jsme společnost, kterou vlastní město.

Zaměstnavatel neodpovídá
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kolektivním vyjednávání“), v § 8 upravuje postup při uzavírání kolektivních smluv. Platí, že kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy. Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její rozsah; při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.
Doporučuji vám napsat řediteli či jednateli dopis s upozorněním, že porušuje shora uvedené ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání a navrhněte termíny pro jednání o kolektivní smlouvě. Pro případ, že vedení společnosti nebude na tento dopis reagovat, upozorněte na situaci vlastníka.
Bohužel v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), není uvedena žádná sankce za to, že zaměstnavatel porušuje zákon o kolektivním vyjednávání. Také nemůžete zabránit tomu, že zaměstnavatel upravil odměňování zaměstnanců vnitřním předpisem zaměstnavatele. Tento předpis však měl s vámi projednat a na toto byste měl rovněž písemně zaměstnavatele upozornit.
Co se týká dovolené, napište zaměstnavateli dotaz, jak a jakým předpisem je dovolená ve firmě upravena, abyste věděli, jak máte zaměstnance informovat.
Zde se již domnívám, že zaměstnavatel porušuje povinnosti součinnosti s odborovou organizací (informace, projednání) vyplývající ze zákoníku práce. Zákon o inspekci práce toto porušení sankcionuje pokutou až ve výši 200 000 Kč. Zvažte, zda se neobrátit na příslušný oblastní inspektorát.