Odvolání výpovědi

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnavatel mi dal výpověď a následně nabídnul odvolání této výpovědi, se kterým jsem souhlasil, a podepsal ho. Ve dvouměsíční výpovědní době jsem doma s tím, že mi zaměstnavatel bude platit průměrnou mzdu. Teď, když je výpověď zrušená, mám uvedeno, že mám dál zůstat doma s tím, že mi bude vyplácena průměrná mzda až do odvolání. Chtěl bych vědět, odkdy mi má zaměstnavatel začít znova přidělovat práci nebo zda se nemůže stát, že mi dá novou výpověď. Ta původní totiž byla neplatná a chtěl jsem její neplatnost napadnout soudně.

Odvolání výpovědi
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Jestliže jste se tedy se zaměstnavatelem písemně dohodli, že zaměstnavatel výpověď odvolává, a vy jste vyslovil s odvoláním výpovědi písemný souhlas, pak to znamená, že pracovní poměr trvá dál, žádná výpovědní doba neběží a zaměstnavatel vám musí přidělovat práci v souladu s vaší pracovní smlouvou. Zřejmě však tuto práci pro vás nemá, tudíž jste doma z důvodu tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, a náleží vám mzda ve výši průměrného výdělku. Bylo vám řečeno, že překážka v práci trvá do odvolání, což je velmi zvláštní postup zaměstnavatele. Lze se domnívat, že zaměstnavatel hledá jiný způsob řešení, nějaký zákonný důvod pro ukončení vašeho pracovního poměru. Jedním z těchto důvodů (když pro vás nemá práci) by mohla být vaše nadbytečnost nebo jiná organizační změna u zaměstnavatele. V takovém případě běží dvouměsíční výpovědní doba, od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, a vedle mzdy vám náleží i odstupné minimálně ve výši dané zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Odstupné také může být upraveno ve větší výši, než uvádí ZP, a to buďto vnitřním předpisem zaměstnavatele, nebo kolektivní smlouvou, působí-li u zaměstnavatele odborová organizace. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce