Výbory pro audit

Vydáno: 9 minut čtení

Právní předpisy Evropské unie1) přijaté v roce 2014 a zákon č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů („zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů, zavádějí podrobnější požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Cílem těchto právních předpisů je posílení kvality auditu a nezávislosti statutárních auditorů a auditorských společností. Tohoto cíle bude možné dosáhnout mimo jiné podporou otevřeného výběrového řízení v rámci auditorského trhu, ale i zajištěním toho, aby výbory pro audit přijaly svoji roli a odpovědnost.

VÝBORY PRO AUDIT
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová
Novela zákona o auditorech, která nabyla účinnosti dne 1. října 2016, zavedla nové a podrobnější požadavky na výbory pro audit i na Radu pro veřejný dohled nad auditem.
 
Subjekty
Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech. Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených tímto zákonem a některé subjekty s majetkovou účastí státu, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Tyto subjekty mají nejenom povinnost zřídit výbor pro audit, ale musí uplatnit při jeho činnosti i všechny
relevantní
požadavky na výbory pro audit stanovené zákonem o auditorech.
Definice subjektů veřejného zájmu a jejich seznam jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
 
Nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu
Nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu jmenuje členy výboru pro audit z nevýkonných členů kontrolního orgánu nebo ze třetích osob. Pokud nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu nejmenuje členy výboru pro audit nebo nemá-li subjekt veřejného zájmu nejvyšší orgán, jsou členy výboru pro audit nevýkonní členové kontrolního orgánu, popřípadě třetí osoby jmenované kontrolním orgánem, není-li počet nevýkonných členů kontrolního orgánu dostačující pro naplnění minimálního počtu členů výboru pro audit. Je-li počet nevýkonných členů kontrolního orgánu vyšší než počet členů výboru pro audit, kontrolní orgán určí, kteří jeho nevýkonní členové jsou členy výboru pro audit.
 
Postavení výboru pro audit
Zákon o auditorech neurčuje postavení výboru pro audit v systému struktury orgánů subjektu veřejného zájmu. Proto zakladatelské právní jednání subjektu veřejného zájmu stanoví, zda výbor pro audit bude ustaven jako „samostatný“ orgán nebo jako poradní výbor, nejčastěji kontrolního orgánu subjektu veřejného zájmu.
 
Účetní jednotky, které jsou subjekty veřejného zájmu
 I--------------------------I----I--------------------------------------------I I Za subjekt veřejného   I a. I obchodní společností a emitentem      I I zájmu je považována   I  I investičních cenných papírů přijatých k  I I účetní jednotka, která  I  I obchodování na evropském regulovaném trhu; I I má sídlo v České     I----I--------------------------------------------I I republice a je:     I b. I bankou podle zákona upravujícího činnost  I I             I  I bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem I I             I  I podle zákona upravujícího činnost     I I             I  I spořitelních a úvěrních družstev;     I I             I----I--------------------------------------------I I             I c. I pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona I I             I  I upravujícího činnost pojišťoven a     I I             I  I zajišťoven;                I I             I----I--------------------------------------------I I             I d. I penzijní společností podle zákona     I I             I  I upravujícího důchodové spoření nebo    I I             I  I doplňkové penzijní spoření;        I I             I----I--------------------------------------------I I             I e. I zdravotní pojišťovnou.           I I--------------------------I----I--------------------------------------------I 
 
Účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu
 I--------------------------I----I--------------------------------------------I I Výbor pro audit dále   I a. I obchodní korporací, která je velkou 2)   I I zřizuje účetní jednotka, I  I účetní jednotkou, a ve které organizační  I I která není subjektem   I  I složka státu, územní samosprávný celek,  I I veřejného zájmu, a    I  I dobrovolný svazek obcí nebo městská část  I I která je:        I  I hlavního města Prahy nakládá samostatně  I I             I  I nebo společně s jinou organizační složkou I I             I  I státu, územním samosprávným celkem,    I I             I  I dobrovolným svazkem obcí nebo městskou   I I             I  I částí hlavního města Prahy s podílem na  I I             I  I hlasovacích právech představujícím více  I I             I  I než 50 % všech hlasů v obchodní korporaci; I I             I----I--------------------------------------------I I             I b. I obchodní korporací, která je konsolidující I I             I  I účetní jednotkou, která na konsolidovaném I I             I  I základě překračuje k rozvahovému dni    I I             I  I alespoň dvě hraniční hodnoty uvedené    I I             I  I v § 1b odst. 3 zákona o účetnictví, a ve  I I             I  I které organizační složka státu, územní   I I             I  I samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí I I             I  I nebo městská část hlavního města Prahy   I I             I  I nakládá samostatně nebo společně s jinou  I I             I  I organizační složkou státu, územním     I I             I  I samosprávným celkem, dobrovolným svazkem  I I             I  I obcí nebo městskou částí hlavního města  I I             I  I Prahy s podílem na hlasovacích právech   I I             I  I představujícím více než 50 % všech hlasů v I I             I  I obchodní korporaci;            I I             I----I--------------------------------------------I I             I c. I státním podnikem, který je velkou účetní  I I             I  I jednotkou;                 I I             I----I--------------------------------------------I I             I d. I národním podnikem, který je velkou účetní I I             I  I jednotkou;                 I I             I----I--------------------------------------------I I             I e. I státní organizací Správa železniční    I I             I  I dopravní cesty, nebo            I I             I----I--------------------------------------------I I             I f. I obchodní korporací, která je velkou účetní I I             I  I jednotkou, je-li její ovládající osobou  I I             I  I účetní jednotka uvedená v písmenech a) až I I             I  I d), rozhodne-li tak její ovládající osoba. I I--------------------------I----I--------------------------------------------I 
 
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Jedním z nových požadavků na výbory pro audit je, aby podle § 44aa odst. 3 zákona o auditorech
výbor pro audit jednou ročně vyhotovil zprávu o činnosti
, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem uvedeným v § 44a odst. 1 zákona o auditorech. Tuto zprávu je výbor pro audit povinen poskytnout Radě pro veřejný dohled nad auditem.
 
Pracovní skupina Rady pro veřejný dohled nad auditem
Rada pro veřejný dohled nad auditem, která vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů ČR v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech, založila pracovní skupinu zabývající se problematikou výborů pro audit.
Tato pracovní skupina připravila v rámci své činnosti pro výbory pro audit dvě publikace, kterými jsou:
Zpráva o činnosti výboru pro audit a Praktická pomůcka pro výbory pro audit - příklady dobré praxe.
 
Zpráva o činnosti výboru pro audit
V návaznosti na odpovědnost výboru pro audit uvedenou v zákoně o auditorech a ve snaze o sjednocení přístupu ke zpracování zprávy o činnosti výboru pro audit určené Radě pro veřejný dohled nad auditem připravila Rada pro veřejný dohled nad auditem publikaci s názvem „
Zpráva o činnosti
výboru pro audit určená
Radě pro veřejný dohled nad auditem
“.
Cílem této publikace je poskytnout výborům pro audit metodickou pomoc při zpracování zprávy o činnosti určené Radě pro veřejný dohled nad auditem podle § 44aa odst. 3 zákona auditorech.
Elektronická verze celého tohoto dokumentu (MS Word), včetně samostatného vzoru zprávy o činnosti výboru pro audit určeného Radě pro veřejný dohled nad auditem (MS Excel), bude od konce ledna 2017 k dispozici na webových stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem na adrese www.rvda.cz/metodika.
 
Praktická pomůcka pro výbory pro audit - příklady dobré praxe
Druhá publikace s pracovním názvem „
Praktická pomůcka pro výbory pro audit - příklady dobré praxe
“ je určena nově zřízeným a začínajícím výborům pro audit. Tato pomůcka si klade za cíl poskytnout prakticky orientovaný přehled problematiky výborů pro audit tak, aby výbory pro audit mohly přispívat k minimalizaci rizik a poskytovat správné informace jak uvnitř účetní jednotky, tak mimo ni.
I u této publikace platí, že bude od konce ledna 2017 k dispozici na webových stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem.
 
Nová pravidla pro výbory pro audit
Nová pravidla týkající se složení a kompetencí výborů pro audit se vztahují na účetní období začínající 17. červnem 2016 anebo po tomto datu. Každý výbor pro audit by měl proto posoudit, zda je nutné provést nějaké konkrétní kroky, aby nejenom jeho jednotliví členové, ale výbor pro audit jako celek byli v souladu s požadavky těchto nových pravidel.
 
Závěr
Zřízením výboru pro audit by mělo dojít k posílení nezávislého dohledu nad procesem sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, finančního výkaznictví, nad sledováním účinnosti systému řízení rizik, vnitřních kontrol a vnitřního auditu a nad prováděním povinného auditu. Touto činností výboru pro audit nesmí dojít ke snížení odpovědnosti řídicího (statutárního) orgánu za celkové fungování subjektu, včetně vnitřní kontroly, řízení rizik a vnitřního auditu, je-li zřízen. Výbor pro audit nenese odpovědnost za řízení subjektu. Zřízením výboru pro audit nesmí dojít k přenesení odpovědnosti kontrolního orgánu za dohled nad výkonem působnosti řídicího orgánu a činností dotyčného subjektu na jiný orgán či výbor.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.
2 Kategorie účetních jednotek jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.