Problematika EET u obcí a jimi založených právnických osob

Vydáno: 18 minut čtení

Novinkou v českém právním řádu je zavedení povinnosti podnikatelů evidovat jimi přijímané tržby (elektronická evidence tržeb, dále jen „EET“). Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 13. 4. 20161). Množí se dotazy, zda se povinnost evidovat tržby týká i obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, obchodních korporací či jiných právnických osob založených obcemi. Problematice EET u těchto subjektů se věnuje následující článek.

Problematika EET u obcí a jimi založených právnických osob
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Obce a příspěvkové organizace jako podnikatelé
Subjekty povinnými evidovat tržby jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a poplatníci daně z příjmů právnických osob. Obce a jimi zřízené příspěvkové organizace nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Přesto však mohou jako svou vedlejší činnost provozovat podnikatelskou činnost. Za podnikatele totiž není považována pouze osoba, která disponuje příslušným veřejnoprávním oprávněním (např. živnostenským oprávněním), nýbrž s ohledem na § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), každý,
„kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku“
. Žádný zákon nezakazuje, aby obce nemohly vykonávat podnikatelskou činnost. Hlavním cílem obce však nemůže být dosažení zisku (jak tomu je naopak u „soukromých“ podnikatelů, např. obchodních korporací), ale uspokojování potřeb občanů. U příspěvkových organizací příslušný právní předpis výkon vedlejší činnosti umožňuje, resp. dává zřizovateli možnost ji organizaci povolit.2)
 
Předmět evidence tržeb
Abychom mohli hovořit o tržbě, která je předmětem EET, musí tato tržba splnit formální a materiální znaky, a to oba současně.
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje dle § 5 ZoET platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a)
v hotovosti,
b)
bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
c)
šekem,
d)
směnkou,
e)
v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
f)
započtením
kauce
nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
Žádný limit pro hotovostní platbu zde není stanoven, evidují se tedy všechny takto provedené platby bez ohledu na jejich výši.
Materiální znak evidované tržby je stanoven v § 6 ZoET. Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem, přičemž rozhodným příjmem u poplatníka daně z příjmů právnických osob je příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1.
není předmětem daně z příjmů,
2.
je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3.
podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4.
podléhá dani ze samostatného základu daně.
O evidovanou tržbu tedy půjde v případě, že platba je příjmem z podnikání právnické osoby.
 
Výjimky z evidence tržeb
ZoET obsahuje řadu výjimek, tedy přehled tržeb, které jsou vyloučeny z režimu EET. Dle § 12 odst. 1 písm. b) a c) ZoET nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Zákonodárce tedy z evidence tržeb vyjímá některé typy veřejnoprávních korporací. Důvody, proč zákonodárce přistoupil k těmto výjimkám, uvádí v důvodové zprávě k vládnímu návrhu ZoET:
„Územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, jsou s ohledem na režim daně z příjmů právnických osob podle § 3 odst. 1 písm. a) (ve vztahu ke krajům) a podle § 4 odst. 1 písm. h) (ve vztahu k obcím) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, příjemcem celé vybrané daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je právě tento územní samosprávný celek - uvedenou situaci je tak možné, i s ohledem na závěry plynoucí z judikatury správních soudů, reálně považovat za „osvobození“ územních samosprávných celků od daně z příjmů právnických osob, neboť uvedenou daň reálně platí samy sobě.
Uplatnění režimu evidence ve vztahu k příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků bylo shledáno za nadbytečné s ohledem na skutečnost, že podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může příspěvková organizace do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, zisk právnické osoby formy příspěvkové organizace z její doplňkové činnosti je podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. možné použít jen ve prospěch hlavní činnosti (jiný způsob využití je možný pouze na základě povolení zřizovatele, avšak vždy v souladu se zákonem) a režim majetkového hospodaření v příspěvkové organizaci je v dalších zásadních ohledech zákonem výrazně zúžen v neprospěch volné ziskové činnosti s tím, že zřizovatel provádí v souladu s § 27 odst. 9 uvedeného zákona kontrolu tohoto hospodaření.“
Lze tedy konstatovat, že veškeré tržby, i splňující formální a materiální znaky pro evidovanou tržbu, u obcí a příspěvkových organizací jsou z evidence tržeb vyloučeny. Je třeba zdůraznit, že musí jít o tržbu tohoto subjektu, nikoliv o tržbu z činností, ke které obec pověřila jinou právnickou osobu, např. obchodní společnost.
 
Právnické osoby založené nebo zřízené obcemi
Dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), může obec pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. Dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Dle odst. 2 se územní samosprávný celek může spolu s jinými osobami stát účastníkem (společníkem) na činnostech jiných osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.
Bývá časté a praktické, že obec založí obchodní korporaci a svěří jí výkon určité činnosti.
Korporace
pak vykonává tuto činnost jako své podnikání. Může se například jednat o provoz vodovodů, svoz komunálního odpadu, správu domovního fondu, správu a údržbu komunikací, veřejné zeleně a veřejných prostranství, správu sportovních zařízení, oblast sociální péče, kultury nebo zajištění veřejné dopravy. Nejčastěji půjde o právní formy společností s ručením omezeným a akciových společností. Tyto typy právnických osob se zapisují do obchodního rejstříku. Dle § 421 odst. 1 věta první NOZ se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Z toho vyplývá, že obchodní
korporace
výše uvedené jsou podnikateli vždy (co do všech činností a aktivit, které realizují), a tedy příjmy z jejich činnosti přijímané v hotovosti způsoby stanovenými ZoET budou podléhat režimu evidence tržeb vždy. Pro účely evidence tržeb se za tržby obce nepovažují tržby obchodních společností, které byly sice založeny územním samosprávným celkem, avšak vystupují nezávisle na tomto územním samosprávném celku.3)
Obec však může založit či se stát členem nebo společníkem i jiné právnické osoby, než je obchodní
korporace
. Může jí být některá z právnických osob soukromého práva - spolek, ústav, nadace nebo nadační fond. V minulosti mohly být založeny obecně prospěšné společnosti, přičemž tyto nadále existují a fungují, pouze nemohou být zakládány nové. Tyto subjekty nejsou založeny za účelem podnikání (jejich hlavní činnost je „nezisková“),4) nicméně mohou vykonávat vedlejší výdělečnou činnost, přičemž co do této činnosti se stávají podnikateli. Tržby přijaté v hlavní činnosti nejsou předmětem EET nikdy, tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků5) taktéž nejsou předmětem EET. V případě, že tato právnická osoba bude vykonávat podnikatelskou činnost v takovém rozsahu, že již nepůjde o drobnou podnikatelskou činnost, budou tržby přijaté v souvislosti s touto činností podléhat režimu EET.
Dle § 49 zákona o obcích mají obce právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Dle čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce základními územními samosprávnými celky a kraje vyššími územními samosprávnými celky. Svazky obcí tedy nejsou územními samosprávnými celky, a proto nebudou podléhat výjimce uvedené v § 12 odst. 1 písm. b) ZoET. Regulovány jsou veřejnoprávními předpisy (zejména zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), jde tedy o veřejnoprávní subjekty.
Zákon o obcích obsahuje demonstrativní výčet činností, které mohou být předmětem činnosti svazku obcí. Je tedy možné, aby předmětem činnosti byly i jiné aktivity než zde uvedené, vždy však musí jít o aktivity spadající do samostatné působnosti obce.6) Může se jednat o svazky, jejichž primárním cílem není majetková a hospodářská činnost (oblast školství, vzdělávání, kultury, sociální péče, cestovního ruchu). Existují však i svazky obcí, kde je podstatná činnost, která je realizovaná za účelem dosažení maximálního zisku, tedy obdobně jako u standardních podnikatelských subjektů. Mezi nejčastější příklady patří např. svazky obcí vytvořené za účelem správy lesů, provozování vodovodů a kanalizací či nakládání s odpady. Zákon výslovně nezakazuje, aby svazky nemohly podnikat či vykonávat jinou výdělečnou činnost. Svazky obcí však nejsou považovány za právnické osoby založené za účelem podnikání. Proto se na ně bude vztahovat právní regulace veřejně prospěšných poplatníků. Bude-li tedy svazek obcí přijímat platby související s hlavní činností v hotovosti, nebudou tyto podléhat režimu EET. Bude-li svazek obcí vykonávat drobnou podnikatelskou činnost, nebudou příjmy z této činnosti podléhat režimu EET. Bude-li svazek obcí vykonávat podnikatelskou činnost nad tento rámec, budou příjmy plynoucí z této podnikatelské činnosti předmětem EET.
 
Nepřímé zastoupení
Ust. § 8 ZoET řeší situaci, ve které půjde o nepřímé zastoupení při přijímání tržeb:
„Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.“
Může se jednat tzv. komisní prodej, tedy případy, kdy obec na základě smlouvy s třetí osobou přijímá tržby, které splňují formální a materiální znaky evidované tržby. V takovém případě se bude jednat o příjem z podnikatelské činnosti této třetí osoby a půjde o příjmy, které budou podléhat evidenci tržeb.
„Je tedy zřejmé, že povinnost evidovat tržby je na straně komisionáře, a to jak ve vztahu k plnění, které je příjmem na straně komisionáře, tak k plnění, které je příjmem na straně komitenta. Specifikem úpravy evidence tržeb v režimu nepřímého zastoupení je skutečnost, že
komisionář
je povinen evidovat i takovou tržbu, která představuje plnění, jež je kompletně příjmem na straně komitenta (neobsahuje tedy marži komisionáře), ledaže tato platba nezakládá komitentovi rozhodný příjem ve smyslu § 6 ZoET nebo se jedná o platbu, která je z evidence tržeb zcela vyloučena na základě § 12 ZoET. Vzhledem k tomu, že evidovaná tržba v daném konkrétním případě není příjmem obce (komisionáře), ale příjmem třetí osoby (komitenta), není možné aplikovat § 12 ZoET a nejedná se o tržbu vyloučenou z evidence. Takový charakter by měla pouze případná marže obce, pokud by byla součástí celkové ceny zboží.“
7)
 
Příklady
Na několika konkrétních případech z praxe obcí, příspěvkových organizací a dalších právnických osob můžeme ukázat, kdy budou hotovostní příjmy (tržby) podléhat režimu EET, a kdy tomu tak nebude.
-
Obec provozuje turistické informační centrum, které za úplatu poskytuje návštěvníkům propagační a prezentační materiály a suvenýry. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby územního samo správného celku a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Obec zřídila organizační složku, která provozuje návštěvnické centrum a muzeum. Zde za úplatu poskytuje návštěvníkům propagační a prezentační materiály a suvenýry, vybírá vstupné do jednotlivých expozic muzea a za prohlídky obce s průvodcem. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby územního samosprávného celku a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny. Organizační složka je zařízením obce bez právní osobnosti.
-
Obec v podatelně obecního úřadu poskytuje služby (kopírování, tisk, skenování) pro veřejnost. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby územního samosprávného celku a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Obec provozuje restauraci a bufet, kde přijímá od zákazníků platby v hotovosti. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby územního samosprávného celku a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Obec zřídila příspěvkovou organizaci, která provozuje restauraci a poskytuje ubytování. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby příspěvkové organizace a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Obec je zakladatelem a jediným společníkem společnosti s ručením omezeným, která provozuje kulturní dům a zajišťuje kulturní akce na území obce. V souvislosti s touto činností vybírá platby od třetích subjektů (nájemné, vstupné na akce apod.). Tržby
budou
předmětem EET, neboť jde o příjmy z podnikání obchodní společnosti.
-
Obec zřídila příspěvkovou organizaci, která zajišťuje správu a údržbu domovního fondu a při této činnosti vybírá od občanů nájemné a další platby. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť jde o tržby příspěvkové organizace a tyto jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Obec založila akciovou společnost, která zajišťuje správu a údržbu domovního fondu a při této činnosti vybírá od občanů nájemné a další platby. Tržby
budou
předmětem EET, neboť jde o příjmy z podnikání obchodní společnosti.
-
Obec založila ústav, který provozuje muzeum a knihovnu. Ústav vybírá od návštěvníků platby (registrační poplatky v knihovně, vstupné do muzea). Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť se jedná o příjmy související s hlavní činností ústavu (nejde o podnikatelskou činnost) a tyto příjmy jsou z evidence tržeb vyloučeny.
-
Hotel ve vlastnictví obce tato obec propachtovala společnosti s ručením omezeným, která jakožto podnikatel tento hotel provozuje. Tržby
budou
předmětem EET, neboť jde o příjmy z podnikání obchodní společnosti.
-
Několik obcí založilo svazek obcí, jehož předmětem činnosti je provozování školy. V této souvislosti přijímá od žáků a dalších osob platby v hotovosti. Tržby
nebudou
předmětem EET, neboť se jedná o příjmy související s hlavní činnosti svazku obcí (nejde o podnikatelskou činností) a tyto příjmy jsou z evidence tržeb vyloučeny.
Účinnost ZoET
Pro úplnost je třeba dodat, že ač ZoET nabyl účinnosti 1. 9. 2016, resp. 1. 12. 2016, okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby se odvíjí od zatřídění jednotlivých činností, ze kterých těmto subjektům tržby plynou, do příslušných kategorií. ZoET stanoví čtyři fáze pro vznik povinnosti evidovat tržby podle kategorií takto:
 I----------------------------I-----------------------------------------I I Účinnost (vznik povinnosti I        Kategorie        I I   evidovat tržby)    I                     I I----------------------------I-----------------------------------------I I    1. 12. 2016     I Ubytovací služby            I I              I Stravovací služby            I I----------------------------I-----------------------------------------I I    1. 3. 2017     I Maloobchod a velkoobchod        I  I----------------------------I-----------------------------------------I I    1. 3. 2018     I Činnosti, které nejsou uvedeny v 1., 2. I I              I nebo 4. fázi              I I----------------------------I-----------------------------------------I I    1. 6. 2018     I Vybraná řemesla a výrobní činnosti   I  I----------------------------I-----------------------------------------I 
 
Závěr
ZoET obsahuje systémovou výjimku z povinnosti evidovat tržby, a to pro územní samosprávné celky (obce, kraje) a pro příspěvkové organizace. Tyto subjekty nebudou evidovat tržby ani v případě, že budou vykonávat podnikatelskou činnost. Povinnost evidovat tržby však budou mít obchodní společnosti založené obcemi, neboť jsou standardními podnikatelskými subjekty, a žádná výjimka se na ně nevztahuje. Založí-li obec jinou právnickou osobu (např. svazek obcí, spolek, ústav) nebo bude-li jejím společníkem či členem, nebudou tržby přijaté v souvislosti s hlavní činnosti předmětem EET, neboť jde o poplatníka, který nebyl založen za účelem podnikání. Stejně tak nebudou režimu EET podléhat tržby přijaté v souvislosti s výkonem drobné podnikatelské činnosti. Pakliže výše uvedené nevýdělečné organizace budou vykonávat podnikatelskou činnost nad tento rámec, tržby takto přijaté budou režimu EET podléhat.
Několik málo týdnů po vzniku povinnosti evidovat tržby podnikatelů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb médii rezonuje téma rušení hospod a restaurací, zejména v malých obcích, a to z důvodů finančních nákladů pro jejich provozovatele. Z úst čelných představitelů státu můžeme slyšet, že tyto hospody by měly začít provozovat obce, neboť se na ně povinnost evidovat tržby dle ZoET nevztahuje. Reálným důsledkem tedy může být situace, že hospody, restaurace či ubytovací zařízení na území obce bude provozovat samotná obec. Obec není subjektem, který by byl primárně povolán k podnikání, ale jeho hlavním posláním je uspokojování potřeb občanů. Je otázkou, zda tato činnost bude uspokojováním potřeb občanů (zajištění služeb pro občany a návštěvníky obce) či bude docházet k narušení trhu a podnikatelského prostředí...
1 Zákon nabyl účinnosti 1. 12. 2016 s výjimkou ust. § 10-17, která nabyla účinnosti 1. 9. 2016.
2 Dle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel ve zřizovací listině příspěvkové organizace vymezit
„okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně“.
3 Pro úplnost dodejme, že obchodní
korporace
mohou být založeny i za jiným účelem než podnikání. Přesto se bude jednat o podnikatele ve smyslu § 421 odst. 1 věta první NOZ a tudíž jejich příjmy budou, splňují-li další podmínky, podléhat režimu EET. Tyto obchodní
korporace
se ani v tomto případě nestávají veřejně prospěšným poplatníkem [§ 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].
4 Půjde o veřejně prospěšné poplatníky ve smyslu § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5 Dle Metodického pokynu k aplikaci ZoET, který vydalo Generální finanční ředitelství dne 31. 8. 2016,
„O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období“.
6 KOPECKÝ, M., PRŮCHA P., HAVLAN, P., JANEČEK, J.
Zákon o obcích. Komentář.
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 112.
7 EET:
zeptali jsme se za vás
. [online]. smocr.cz, 22. 12. 2016 [cit. 30. 12. 2016]. Dostupné z: http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovaniobci/eet-zeptali-jsme-se-za-vas.aspx.