Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel – fyzická osoba, a současně společník menší stavební společnosti s ručením omezeným, si jako živnostník pořizuje na finanční leasing osobní automobil. Automobilem jezdí jak pro vlastní podnikání, tak i pro potřeby společnosti s ručením omezeným, kde je společníkem s tím, že za práci pro společnost s ručením omezeným pobírá příjem zdaňovaný jako příjem podle § 6 ZDP , tj. ze závislé činnosti. Jak má podnikatel zahrnovat úplatu do daňových výdajů a jak uplatňovat výdaje na pracovní cesty?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Používá-li podnikatel, fyzická osoba, automobil, který má na leasing pro podnikatelské aktivity i pro jiné cesty, je třeba výdaje spojené s úplatou krátit podle vhodně zvoleného kritéria, kterým je v tomto případě počet ujetých kilometrů. Stejným způsobem je nutno krátit i případné další výdaje spojené například s pojištěním vozidla placeným uživatelem, výdaje spojené s opravami a údržbou vozidla apod.
Pokud se jedná o výdaje na pracovní cesty, je třeba na straně podnikatele, fyzické osoby, uplatnit výdaje ve skutečně doložené výši. Podnikatel musí mít doklad o nákupu pohonných hmot a pracovní cesty doložit knihou jízd. V případě pracovních cest, uskutečněných společníkem společnosti s ručením omezeným, bude společnost s ručením omezeným postupovat podle zákoníku práce a společníkovi vyplatí sazbu základní náhrady. Počínaje rokem 2016 sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u:
a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)
osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (do konce roku 2015 3,70 Kč).
Dále pak společníkovi vyplatí náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Tyto výdaje budou na straně společnosti s ručením omezeným daňovým výdajem v souladu s § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP.