Zařazení technického zhodnocení svěřeného majetku do evidence majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Příspěvková organizace obce (škola) dostala od zřizovatele jako svěřený majetek budovu s pozemky a venkovním hřištěm, které zařadila do evidence majetku pod jedním inventárním číslem a současně zaúčtovala na účet 021-Stavby. Nyní zřizovatel prováděl technické zhodnocení venkovního hřiště (cca 100 000 Kč), které po jeho dokončení předal škole. Organizace toto technické zhodnocení zaúčtovala na účet 021, ale do evidence majetku ho zařadila pod novým inventárním číslem a začala ho samostatně odepisovat. Je tento postup správný? Pokud ano, které předpisy ho upravují?

Zařazení technického zhodnocení svěřeného majetku do evidence majetku
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
ID 17794/2016
Odpověď:
Dle uvedených informací je zřejmé, že zmíněný dlouhodobý majetek byl do užívání zařazen chybně již na počátku. Z popsané situace to vypadá, že jde o nejméně 3 samostatné položky dlouhodobého majetku, které by měly v evidenci majetku být odděleny, částečně jde i o jiné syntetické účty. Zatímco budova musí být součástí syntetického účtu 021-Nemovitý majetek, stavby; pozemek pod touto budovou je nutné účtovat na syntetický účet 031-Pozemky. Hřiště, dvory a jiné stavebně oddělené prostory potom musí být opět samostatným majetkem účtovaným na syntetický účet 021-Nemovitý majetek, stavby. Dané rozdělení má své opodstatnění nejen z hlediska předpisů, ale i dalšího nakládání s majetkem, technického zhodnocení či odepisování. Zatímco všechny budovy a stavby musí být odepisovány po stanovenou dobu životnosti, pozemky se podle vyhlášky § 66 odst. 7 písm. k) č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), neodpisují. Není tedy možné je odepisovat společně s budovou. Dále by bylo z věcného pohledu chybné i další technické zhodnocení, neboť zhodnocením například právě hřiště (úprava povrchu, instalace sportovního vybavení), určitě nedojde ke zhodnocení budovy. Prvotně tedy doporučujeme oddělení jednotlivých položek majetku a jejich zařazení na správné syntetické účty.
Technické zhodnocení představuje, stručně řečeno, navýšení pořizovací ceny majetku. Z toho důvodu je nutné upozornit na fakt, že jde stále o jednu položku majetku, u níž pouze došlo ke zvýšení pořizovací ceny právě o hodnotu technického zhodnocení. Aktuálně platná
legislativa
nedovoluje zařazení technického zhodnocení zvlášť jako samostatnou položku, pokud nejde o zhodnocení cizího majetku.
Tento postup vyplývá z § 55 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.: „Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka ...“ Doporučujeme tedy zařadit technické zhodnocení na kartu majetku hřiště a zvýšit o jeho hodnotu původní pořizovací cenu. Odpisovat nadále budete ze zvýšené pořizovací ceny po původně stanovenou dobu životnosti. V případě, že se rozhodnete, že technické zhodnocení výrazně změní původně stanovenou životnost, doporučili bychom její úpravu. V tomto případě byste dále odpisovali ze zůstatkové ceny hřiště zvýšené o hodnotu technického zhodnocení po nově stanovenou dobu životnosti.