Dar škole

Vydáno: 2 minuty čtení

Náš zaměstnanec zaplatil škole, ve které se učí jeho děti, 20 000 Kč a ve skutečnosti to představuje školné. Škola vystavila na tuto částku darovací smlouvu, ve které není uveden účel, na který byl „dar“ poskytnut. Zaměstnanec chce po nás tento „dar“ uplatnit v ročním zúčtování daně. Pokud by chtěl zaměstnanec darovat škole dar (tedy mimo školného), co by darovací smlouva musela obsahovat?

Dar škole
Ing.
Vlasta
Ptáčková,
ID 17745/2016
Odpověď:
V souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mohou fyzické osoby od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území ČR, mimo jiné na školství.
Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, nejlépe darovací smlouvou, ze které musí být patrno, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaké jsou předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a jaké je datum darování. Darovací smlouva ani potvrzení o přijetí daru ovšem nesmí obsahovat jakoukoliv zmínku o případném protiplnění z obdarované strany. V tom případě by se nejednalo o dar, ale o reklamu.
Darovací smlouva nebo potvrzení o převzetí daru se pak přikládá k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Hodnota daru ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč, max. lze odečíst na dary 15% ze základu daně.
Snížit daňový základ o částku rovnající se školnému, které platí rodič svému dítěti na nějaké soukromé škole, nelze. Muselo by být uvedeno, že je účelem daru např. dovybavit počítačovou učebnu apod.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů