Ing. Vlasta Ptáčková

Může si manžel ve svém daňovém přiznání k dani za rok 2023 uplatnit daňové zvýhodnění na 3 děti od manželky, když spolu žijí ve společné domácnosti a jsou manželé ačkoliv děti nejsou jeho? Manželka má nízké příjmy, a tudíž děti uplatnit nemůže. 
Vydáno: 22. 02. 2024
Starobní důchodce měl v roce 2023 měsíční důchod ve výši 28 000 Kč. Dále měl příjem z pachtu 43 000 Kč za rok. Vzhledem k tomu, že důchod je osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP a příjem z pronájmu (pachtu) zdaňovaný dle § 9 ZDP nepřesáhl hranici 50 000 Kč, může důchodce postupovat dle § 38g odst. 1 ZDP - není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob? V případě, že nemusí podat přiznání, má povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?
Vydáno: 20. 02. 2024
Může uplatnit slevu na studenta za rok 2023 v ročním zúčtování slečna, která nastoupila 1. 9. 2023 do zaměstnání? Zkoušky ukončila v 6/2023, takže by jí náležela sleva 335 Kč za 7 měsíců? 
Vydáno: 19. 02. 2024
Má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění na dceru od ledna 2024 (otec zemřel)? Dcera je plnoletá, studuje, v současné době žije s matkou ve společné domácnosti, je vdaná, ale bude se rozvádět, nemá vlastní děti.
Vydáno: 16. 02. 2024
S.r.o. provozující psychologické poradenství si pořídí obrazy, které slouží k terapeutickým účelům v hodnotě 5000,- a 10000,- Kč. Jsou tyto položky daňovým nákladem? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Jak určit pořadí dětí při uplatňování daňového bonusu na děti (OSVČ)? Jedná se o dvojčata narozená v roce 2013 - tato dvojčata má matka s manželem ve střídavé péči a předpokládá, že si oba budou uplatňovat bonus na obě děti za 6 měsíců (vzájemně si podepíší čestné prohlášení). Dále má (s jiným otcem, než dvojčata) syna narozeného v roce 2008, který si již sám určuje kdy chce být u matky a kdy chce být u otce. Není to pravidelné střídání. Otec tohoto staršího syna si bonus neuplatňuje a čestné prohlášení podepíše. Je možné si na jedno dvojče uplatnit 7.602 Kč (1/2 z 15 204 Kč), na druhé dvojče 11.160 Kč (1/2 z 22.320 Kč) a na nejstaršího syna celých 27.840 Kč? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Může zaměstnanec pracující na DPP s podepsaným prohlášením poplatníka požádat zpětně v ročním zúčtování daně o uplatnění slevy/daňový bonus na vyživované děti? Jedná se o občana Ukrajiny (daňový rezident ČR), který má pouze tento příjem z DPP do 10 000 Kč/měs. a uplatňoval v průběhu roku jen základní slevu na poplatníka.
Vydáno: 16. 02. 2024
Nyní jsem spolupracující osoba svého manžela FO - vedení úč. evidence. Za rok 2023 budeme podávat, jako každý rok daňové přiznání, a to příjmy a výdaje dle skutečnosti. Přemýšlím o tom, že bych si chtěla udělat živnostenský list a přihlásit se k paušální dani. Mohu se přihlásit do tohoto režimu hned při vzniku živnostenského listu, například v březnu 2024, když jsem do tohoto data byla spolupracující osoba a měla jsem tudíž nějaký příjem? Po případě že ano - mohu po vstupu do tohoto režimu vystavovat faktury svému manželovi čili já budu mít na svůj živnostenský list příjem a můj manžel výdej? 
Vydáno: 13. 02. 2024
Zaměstnanci podniku mají nárok na stravenky v hodnotě 100 Kč za směnu. Při delší směně než 11 hodin vznikne zaměstnanci nárok na druhou stravenku v hodnotě 100 Kč. Zaměstnanec tedy při směně delší než 11 hodin dostane stravenky v hodnotě 200 Kč. V rámci konsolidačního balíčku došlu k novelizaci § 6 odst. 9 písm. b) Zákona o daních z příjmů. Předpokládám správně, že dle tohoto paragrafu bude mít zaměstnanec 116,2 Kč (70% horní hranice stravného) osvobozen od daně a zbývající část 83,8 Kč bude podléhat dani z příjmů a pojistným odvodům? Z hlediska podniku pak bude celých 200 Kč daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 28. 01. 2024
Matka a otec třech dětí jsou rozvedení. Nejstarší a prostřední dítě bylo svěřené do střídavé péče rodičů. Rodiče si mezi sebou písemně dohodli, že uplatňovat slevu na vyživované stasrší dvě děti bude po celou dobu otec. Matce bylo nejmladší dítě soudně svěřené do výhradní péče. Jaké pořadí určí matka třetímu nejmladšímu potomkovi v Prohlášení k dani, když na první dvě děti má "N" a "N"?
Vydáno: 28. 01. 2024
Student vysoké školy, denní studium, 21 let, žijící ve společně hospodařící domácnosti si chce zřídit živnostenské oprávnění. Budou mít rodiče i nadále nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě?
Vydáno: 18. 01. 2024
Jsem OSVČ, zaměstnal jsem v roce 2023 studenta na DPP. Student podepsal prohlášení k dani, pracoval u mě 3 měsíce, dosáhl vždy výdělku do 10 000 Kč za měsíc. Student si v roce 2024 zatím nepodal žádost o roční zúčtování daně za rok 2023, takže mu nemusím provést roční zúčtování daně? Naposledy u mě pracoval v měsíci listopad 2023.
Vydáno: 08. 01. 2024
Jsem 50procentní vlastník nemovitosti. Druhý vlastník má rovněž 50% nemovitosti a tento druhý vlastník v nemovitosti podniká. Každý rok mi posílá peníze z titulu spoluvlastnictví. Na který řádek danového přiznání FO tento příjem patří? A existuje na tento příjem výdaje procentem z příjmú, podobně jako u příjmů z pronájmu?
Vydáno: 30. 12. 2023
Poplatník obdržel příjmy nad limit pro oznámení. Otázka - kde lze oznámit. Poplatník si nepřeje oznamovat místně příslušnému správci daně - maloměsto. Lze oznámit prostřednictvím GFŘ? Kdo je správcem daně pro případ, kdy poplatník obdržel příjmy nad limit pro oznámení podle § 38v ZDP? Neboli jaké má poplatník možnosti, kam oznámit - FÚ, OFŘ, GFŘ...?
Vydáno: 28. 12. 2023
Starobní důchodce je povinen danit důchod v případě, že jeho roční výše přesáhne částku 622 800 Kč v roce 2023. Jak se prosím tato částka počítá? Počítá se dle data, kdy mu byly peníze v daném kalendářním roce připsány na účet? (v hotovosti) Nebo dle předpisu OSSZ, z něhož vyplývá v jakém měsící má nárok na konkrétní částku? Má nárok na slevu na poplatníka? Tedy například jeho roční přijem ze starobního důchodu bude činit 700 000 Kč. Tedy podá daňové přiznání, ale danit nebude nic, protože částku převyšující 622 800 Kč mu pokryje sleva na poplatníka? Jaké dokumenty musí přiložit jako přílohu k daňovému přiznání? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Student SŠ neuspěl u maturitní zkoušky v květnu, maturitní zkoušku úspěšně vykonal až v září 2023. Od 2. 6. 2023 má v platnosti ŽL. Jako OSVČ fakturoval za měsíce 7+8/2023 a 10/2023 za provedené služby. Od měsíce 9/23 má opět status studenta. ŽL nepozastavil. Za které měsíce mají rodiče nárok na uplatnění daňové zvýhodnění na dítě v roce 2023?
Vydáno: 23. 11. 2023
Jsem student posledního ročníku VŠ-bakalářské studium (2023-2024). V roce 2023 mám uzavřenou DPP na 300 hodin/za rok u zaměstnavatele. Od roku 2024 mi denní studium zabere málo času, (po ukončení bakalářského studia v roce 2024, plánuji studovat magisterské studium) a zároveň bych chtěl pracovat od roku 2024 u současného zaměstnavatele ne na DPP, ale na HPP. Je toto možné? Pokud ano, kolik hodin týdně mohu odpracovat u zaměstnavatele? Pokud budu pracovat na HPP, neztratím statut studenta (je mi 24 let)? Pokud budu pracovat na HPP v roce 2024 budou si moci rodiče uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 13. 11. 2023
Zaměstnanec (otec) má dítě, které je ve střídavé péči matky a otce. Dítě má trvalé bydliště napsané u matky. Zaměstnanec-otec si chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, matka si daňové zvýhodnění uplatňovat nebude. Co vše by měl zaměstnanec otec dodat účetní, aby mu mohla toto danové zvýhodnění na dítě uplatnit z příjmu ze závislé činnosti?
Vydáno: 10. 11. 2023
Syn zaměstnance v minulém roce (šk. rok 2021-2022) odmaturoval a nepokračoval v dalším studiu. Rok pobýval v zahraničí a nyní v dalším školním roce 2023/24 se stal studentem vysoké školy - prezenční forma od 1. 9. 2023. Má zaměstnanec nárok na uplatnění slevy na vyživované dítě od září 2023?
Vydáno: 15. 09. 2023
OSVČ bude ukončovat penzijní připojištění, počátek smlouvy o penzijním připojištění je od 1. 11. 2012. Odčitatelné položky byly uplatňovány v daňovém přiznání. Příspěvky účastníka: 150 000 Kč Příspěvky zaměstnavatele: 60 000 Kč Zhodnocení: 13 800 Kč Státní příspěvky: 15 910 Kč Jaké výše uvedené položky bude dodaňovat v daňovém přiznání FO v §10 a jaké položky zdaní penzijní společnost?
Vydáno: 10. 07. 2023