Ing. Vlasta Ptáčková

Máme zaměstnance na dohodu o provedení práce od 1.5.2022 do 5.8.2022. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka. Od 15.8.2022 má u stejného zaměstnavatele hlavní pracovní poměr. Pokud si v měsíci srpnu vydělá na DPP 10 000,- Kč a na HPP 20 000,- Kč hrubého, jak je to s možností uplatnění slevy na poplatníka? Může si slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho příjmu? Nebo se příjmy sčítají a následně odečte sleva na poplatníka?
Vydáno: 16. 08. 2022
Zaměstnanec má uzavřeny u téhož zaměstnavatele DPP, DPČ a zároveň smlouvu o výkonu funkce jednatele. Nepodepsal prohlášení k dani. Z DPP má měsíční odměnu vždy do 10 000 Kč, z DPČ 3 400 Kč a za výkon funkce 18 000 Kč. Odměna za výkon funkce bude zdaněna zálohovou daní. Ale co DPP a DPČ? Počítá se limit uplatnění srážkové daně pro každý typ smlouvy samostatně, nebo se příjmy sčítají a posuzují dohromady?
Vydáno: 05. 08. 2022
Má zaměstnankyně nárok na slevu na dani na vyživované dítě ještě za měsíc červenec 2022, pokud dítě po absolvování jednoletého pomaturitního kurzu cizího jazyka už dále nepokračuje v dalším vzdělávání, ale registruje na Úřadu práce? Dítě se zaregistrovalo na ÚP až v průběhu měsíce července, nikoliv k 1. 7. 2022.
Vydáno: 02. 08. 2022
Zaměstnanec v roce 2011 čerpal úvěr na opravu rodinného domu, který slouží k bytovým potřebám rodičů. V době, kdy úvěr čerpal, nemovitost nevlastnil. V říjnu 2021 převedl rodič darovací smlouvou nemovitost na zaměstnance. Je možné v takovémto případě uplatnit slevu na dani za úroky uhrazené v průběhu roku 2021 a v letech následujících?
Vydáno: 05. 04. 2022
Poplatník má příjmy ze závislé činnosti a dále jako OSVČ. Pro zpracování daňového přiznání předložil potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, kde uplatňoval slevu na dani na děti. Manželka tohoto poplatníka podává také daňové přiznání na příjmy podle § 6 a § 9 ZDP. Děti v závislé činnosti neuplatňovala. Je možné v rámci daňového přiznání uplatnit slevu na děti na druhého z manželů, jestliže se to jeví výhodněji?
Vydáno: 24. 03. 2022
Student VŠ podepsal prohlášení u svého zaměstnavatele, kde byl zaměstnán na 4 měsíce, tj. uplatňoval slevu na poplatníka a studenta. Dále měl ještě příjmy z DPP na srážkovou daň. Nyní sám bude podávat daňové přiznání, aby mu byla srážková daň vrácena. Jeho celková daň činí 0 Kč pouze při využití základny slevy na poplatníka. Nemusí v přiznání uplatnit slevu na studenta ačkoliv jí měl v prohlášení uplatněnou, tak i tak bude mít daň ve výši 0 Kč. Nemá u sebe totiž nyní potvrzení o studiu a chtěl by přiznání podat bez této slevy. Je to možné? Pokud musí slevu na studenta uplatnit i v přiznání dle jaké ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 23. 03. 2022
Jak je to s paušálem na auto při prodeji? Například 23. 11. prodám auto. Bude nárok za listopad 5000/30x22 dnů tj. 3667 Kč? Takže za rok mohu uplatnit 10x5000 + 3667 za listopad? Je výpočet správný? Další auto jsme měli celý rok v majetku, platili jsme silniční daň, ale s autem jsme vůbec nejezdili, tj. žádné pohonné hmoty nebyly spotřebovány, žádné náklady. Mohu i na toto auto použít paušál?
Vydáno: 18. 03. 2022
Fyzická osoba vede podvojné účetnictví a uplatňuje skutečné výdaje. Jaký je postup, pokud by chtěla za rok 2021 uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Musí se v případě vedení podvojného účetnictví něco dodaňovat?
Vydáno: 16. 03. 2022
Zaměstnanec přinesl Potvrzení o zdanitelných příjmech od slovenské firmy, pro kterou pracoval v ČR na dohodu. Z dohody bylo odvedeno pojištění i daň. Musí zaměstnavatel provést roční zúčtování?
Vydáno: 15. 03. 2022
Jsem fyzická osoba, neplátce DPH, vedu daňovou evidenci. Pronajímám si nebytové prostory na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Na základě této smlouvy jsem pronajímateli zaplatil kauci na nájemné a na zálohy na energii ve výši dvou měsíčních splátek. Nevím, zda si tuto kauci mohu uplatnit v daňových výdajích v roce, ve kterém jsem ji zaplatil či nikoliv. V nájemní smlouvě je uvedeno, cituji doslova: \"nájemce zaplatí pronajímateli při podpisu smlouvy nájemné za dva měsíce, tj. 26 000 Kč a zálohy na energie za dva měsíce, tj. 4 000 Kč. Celkem 30 000 Kč. Tato částka slouží jako složená kauce a bude zúčtována za poslední dva měsíce nájemního vztahu.\" Nevím tedy, kdy správně uplatnit daňové výdaje z této zaplacené kauce, zda v momentě zaplacení (v tom případě budu mít ve výdajích v daném roce o dva měsíční nájmy více), nebo zda až v momentě započtení na poslední dva měsíce nájmu (což ale může být také klidně až za pět deset let).
Vydáno: 14. 03. 2022
Pokud si společníci veřejné obchodní společnosti ponechají aktivní živnostenské listy jako OSVČ a se souhlasem ostatních společníků mohou mít během roku jednu nebo dvě zakázky. To, že by měli příjmy jako OŠVČ není ovšem jisté. Jaké důsledky by mohl mít aktivní živnostenský list z hlediska daní, pokud by společníci neměli žádný příjem i více let za sebou a v daňovém přiznání by tak uváděli jen příjem jako společníci v. o. s.?
Vydáno: 14. 03. 2022
Jsem OSVČ, plátce DPH. Mohu vystavit fakturu za instalatérské práce svému synovi v jeho domě, když vedu tohoto syna jako spolupracující osobu? 
Vydáno: 14. 03. 2022
Podnikatel, OSVČ, má uzavřenou smlouvu na životní pojištění. V této smlouvě má také sjednanou denní dávku pro případ pracovní neschopnosti Kč 500/den.Vstupuje tento příjem z pojistného plnění ze smlouvy na životní pojištění do daňového základu v § 7 nebo § 10 ZDP? 
Vydáno: 08. 03. 2022
Pokud není zaměstnanci vyplacena mzda např. za listopad, prosinec 2021 do 31. 1. 2022, tak v potvrzení o zdanitelných příjmech s v řádku 1 uvede celková hrubá mzda za rok 2021 a do řádku 2 skutečně vyplacená mzda za rok 2021 do 31. 1. 2022? Pokud si zaměstnanec přiznání podává sám, do 2 oddílu daňového přiznání uvede jen ty příjmy, které skutečně dostal do 31. 1. 2022 - takže příjmy z řádku 2 Potvrzení o zdanitelných příjmech 255460 vzor č. 29 a do záloh skutečně sražené zálohy z řádku 2?
Vydáno: 03. 03. 2022
Zaměstnanec nastoupil 18. 3. 2021 k aktuálnímu zaměstnavateli. Uplatnil pouze slevu na poplatníka od března 2021. K žádosti o roční zúčtování doložil ještě posudek o invaliditě s datem vzniku 12. 3. 2021. Na posudku od OSSZ je zmíněno, že byl v DPN v ochranné lhůtě již od roku 2020 a dostával nemocenskou až do nástupu k novému zaměstnavateli. Může aktuální zaměstnavatel přijmout žádost o roční zúčtování a potřebuje něco kromě posudku o invaliditě něco dalšího doložit (jako je např. potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele - kde ale byl celou dobu na DPN apod.? Co se týká žádosti na slevu na invaliditu 1. stupně - tak nestačí posudek, ale je nutné doložit 1) rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a každoročně + 2) doklad o výplatě důchodu?
Vydáno: 01. 03. 2022
Zaměstnanec vyživuje zletilého syna, kterému byl přiznán důchod pro invaliditu III. stupně. Syn nabyl zletilosti v lednu 2020. Důchod III. stupně mu byl přiznán zpětně od června 2020 a výplata první výplata přišla složenkou v září 2020. Zaměstnanec v průběhu celého roku 2020 a 2021 uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě. Jakým způsobem tuto situaci napravit. Zaměstnanec má prostřednictvím zaměstnavatele vrátit neoprávněné daňové zvýhodnění a zaměstnavatel má podat opravné vyúčtování daně z příjmů za roky 2020 a 2021 nebo si má zaměstnanec podat opravné daňové příznání?
Vydáno: 28. 02. 2022
Je možné uplatnit odpočet úroků z hypotéky a slevu na studující dítě v tomto případě. Rodiče pořídili synovi byt na hypotéku, kde jsou vlastníci rodiče i syn. Syn studuje vysokou školu. V tomto novém bytě syn bydlí sám. Poplatky za nový byt, splátku hypotéky a výživu synovi financují rodiče, syn má jen příležitostný příjem z dohody o provedení práce. Zatím zde nemá hlášené trvalé bydliště, ale již zde bydlí. Může si jeden z rodičů uplatnit slevu na dítě i odpočet úroků v případě, že rodiče a syn nebydlí ve stejném bytě?
Vydáno: 25. 02. 2022
Zaměstnankyně má dvě děti. Na jedno dítě uplatnovala slevu celý rok 2021. Druhé dítě mělo slevu leden-únor a září-prosinec 2021, protože dodala přerušené studium. Jak to bude v ročním zúčtování? Má dítě nárok za měsíce, kdy nedodala studium 3-8/2021?
Vydáno: 24. 02. 2022
Poplatník pronajímá byt a uplatňuje skutečné výdaje, tj. do výdajů v každém roce dává - odpisy bytu z kupní ceny (byt byl koupen na úvěr v roce 2018), úroky z hypotéky, pojištění, úklid domu, revize, účetnictví společenství atd. Ale nyní si není jistý postupem - výdajů - co se týká položky - dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu domu, tj. fond oprav. 1) Může se dát do výdajů rovnou každý rok tato položka FO nebo do výdajů je dát poplatník - může či nesmí - má čekat do budoucna až dle toho, na co budou v budoucnu použity? Tj. pokud je do výdajů nedá a využijí se v budoucnu na opravdu nikoliv tech. zhodnocení - promítne tyto výdaje poplatník na opravdu až v roce opravy ačkoliv nyní mohou "sedět" v FO několik let a v roce opravy to již nebude klasický peněžní výdaj? To je možné - dát do výdajů opravu, na kterou se šetřilo již v minulosti bez peněžního toku např. v roce 2023? 2) Může poplatník výdaje jako jsou náklady za účetnictví, revize, náklady na společné prostory - nechat poplatníkovi nad rámec nájemného a zúčtovat je po skončení roku dle rozpisu od SVJ, tj. tyto příjmy a výdaje se nebudou zdaňovat, tj. bude se zdaňovat pouze "holý" nájem? Nebo se tento postup musí uplatnit pouze u energií a vodného a stočného za ten konkrétní byt nikoliv za celkového vyúčtování, které dostává od SVJ?
Vydáno: 24. 02. 2022
Poplatník, mimo jiné zaměstnanec na HPP, loni vydal knížku skrze nakladatelství. V průběhu roku 2021 mu přišlo na účet 9 000 Kč od vydavatele jako provize. Tuto částku zdaní ve svém přiznání při využití paušálních výdajů ve výši 40 %. Jak je to v tomto případě s podání přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu - musí se také vyplnit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ a uvést tam tento příjem? Poplatník má uzavřenou distribuční a nakladatelskou smlouvu s nakladatelství. Živnost nemá, vydání jeho knihy s řídí autorským zákonem. Jak postupovat z pohledu zdravotního a sociálního pojištění?
Vydáno: 22. 02. 2022