Možnost člena zastupitelstva publikovat v periodickém tisku územně samosprávného celku

Vydáno: 9 minut čtení

Dnem 1.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb. , o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“). Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo jeho smyslem zavedení opatření, které by směřovalo k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování objektivních a vyvážených informací. Cílem byla objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců.

Možnost člena zastupitelstva publikovat v periodickém tisku územně samosprávného celku
JUDr.
Eva
Janečková
Důvodem, proč byl tento zákon vydán, bylo, že dosavadní znění zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávání periodik územními samosprávnými celky vůbec neupravovalo. Docházelo tak k situacím, kdy se periodikum vydávané z rozpočtu obce nebo kraje stávalo doménou „vládnoucích zastupitelů“, kteří zamezovali přístupu k publikování opozičním zastupitelům opozičním. Nebylo tak možné, aby byly veřejnosti předestřeny nesouhlasné názory, protinávrhy při řešení různých záležitostí či polemika nad zvolným postupem.
Veřejnost zpravidla není informována o tom, že na zasedáních těchto volených a jejich poradních orgánů zaznívají také názory ji