Uzavření roku 2016 v NNO, která vede účetnictví nebo jednoduché účetnictví

Vydáno: 17 minut čtení

Za NNO považujeme subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb. “), nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), přičemž první je pro běžné, dříve zvané podvojné účetnictví, druhá pro jednoduché účetnictví.

Uzavření roku 2016 v NNO1), která vede účetnictví nebo jednoduché účetnictví
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
22HLAV s. r. o.
 
Příprava na uzavření účetního období
Organizace, které vedou účetnictví i které vedou jednoduché účetnictví, jsou povinny před uzavřením knih a sestavením konečných výkazů (přehledů) na konci účetního období splnit
relevantní
požadavky zákona. Mezi tyto požadavky patří zejména
provedení inventarizace,
které zákon výslovně přikazuje, a současně upozorňuje, že pokud by k provedení inventarizace nedošlo, nebylo by možné považovat účetnictví za průkazné.
 
Inventarizace
Provedení inventarizace se v účetnictví i jednoduchém účetnictví řídí § 29 a 30 ZU. Inventura se provádí fyzicky nebo dokladově. O fyzickou inventuru jde typicky u dlouhodobého majetku a zásob, o dokladovou u pohledávek, závazků a dalších zůstatků.
U neziskových organizací je typicky prováděna fyzická inventura dlouhodobého majetku a pokladny, ostatní majetek a závazky jsou inventarizovány dokladově. Výsledky fyzické i dokladové inventury jsou zaznamenány v inventurních soupisech, které obsahují minimálně:
-
druh inventarizovaného majetku či závazků,
-
způsob zjišťování skutečných stavů,
-
ocenění majetku či závazků,
-
okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
-
okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury,
-
podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury.
U neziskových organizací bývá v praxi častým problémem neprovedení inventarizace účtů vlastního jmění. Je pravda, že většina ustanovení o inventarizaci mluví o majetku a závazcích, nicméně v § 30 odst. 12 ZU je požadováno provedení inventarizace i u jiných aktiv a pasiv, přičemž i vlastní jmění je pasivum.
„Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.“
Tedy i účty skupiny 90 - Vlastní jmění nebo 91 - Fondy by měly být minimálně jednou ročně k rozvahovému dni inventarizovány.
Pokud v rámci inventarizace nejsou některé zůstatky dohledány, je vhodné zúčtovat je na základě inventarizace a nepřetahovat je do dalšího období.
 
Závěrečné účetní operace
Tyto činnosti se týkají zejména subjektů, které vedou běžné účetnictví. Musí přemýšlet o časovém rozlišení, o dohadných nákladech či výnosech, které by mohly plynout z již uzavřených dohod. Každou takovou transakci, která ovlivňuje výsledek hospodaření uzavíraného roku, je nutné proúčtovat.
Je také třeba na základě účetnictví stanovit základ daně a zjistit případnou daňovou povinnost. Pokud je daňová povinnost stanovena, je třeba ji u subjektů, které vedou účetnictví, zaúčtovat.
Pak teprve je možné uzavřít účetní knihy.
 
Uzavření účetního období a výkaznictví
Za účetní období budeme nyní považovat rok 2016, tedy období 1. 1. 2016-31. 12. 2016, i když subjekty, které vedou účetnictví, mohou používat i hospodářský rok. Organizace, které vedou jednoduché účetnictví, musí používat vždy kalendářní rok.
 
Subjekty, které vedou jednoduché účetnictví
Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, sestavují po skončení a uzavření účetního období (kalendářního roku) přehledy.
Za rok 2016 je taková jednotka povinna sestavit přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Přehledy musí organizace sestavit nejpozději do 30. 6. 2017.
Obsah přehledů je stanoven prováděcí vyhláškou č. 325/2015 Sb. Jednotlivé položky přehledů jsou uváděny v tisících Kč.
 
Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích obsahuje příjmy a výdaje dle peněžního deníku, který organizace v průběhu roku vedla, a to v rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost. Hlavní a hospodářská činnost je pro organizace, které vedou jednoduché účetnictví, definována stejně jako pro ostatní následovně:
-
Hlavní činnost
= činnost, pro kterou byla účetní jednotka založena nebo zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.
-
Hospodářská činnost
= činnost stanovená zvláštním právním předpisem nebo činnost stanovená ve zřizovací listině, statutu, zakládací listině nebo zapsaná v příslušném rejstříku, zejména činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.
Vyhláška nestanovuje přímo formát přehledu, ale stanovuje povinné členění přehledu, a to následovně:
 I----------------------------------------------------------I I            A. Příjmy             I I------I---------------------------------------------------I I 01 I Prodej zboží                   I I------I---------------------------------------------------I I 02 I Prodej výrobků a služeb              I I------I---------------------------------------------------I I 03 I Příjmy z veřejných sbírek             I I------I---------------------------------------------------I I 04 I Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky     I I------I---------------------------------------------------I I 05 I Přijaté členské příspěvky             I I------I---------------------------------------------------I I 06 I 
Dotace
a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů I I------I---------------------------------------------------I I 07 I Ostatní I I------I---------------------------------------------------I I 08 I Průběžné položky I I------I---------------------------------------------------I I 09 I Kursové rozdíly I I------I---------------------------------------------------I I 10 I Příjmy celkem I I------I---------------------------------------------------I I----------------------------------------------------------I I B. Výdaje I I------I---------------------------------------------------I I 01 I Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek I I------I---------------------------------------------------I I 02 I Materiál I I------I---------------------------------------------------I I 03 I Zboží I I------I---------------------------------------------------I I 04 I Služby I I------I---------------------------------------------------I I 05 I Mzdy I I------I---------------------------------------------------I I 06 I Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele I I------I---------------------------------------------------I I 07 I Ostatní osobní výdaje I I------I---------------------------------------------------I I 08 I Ostatní I I------I---------------------------------------------------I I 09 I Průběžné položky I I------I---------------------------------------------------I I 10 I Kursové rozdíly I I------I---------------------------------------------------I I 11 I Výdaje celkem I I------I---------------------------------------------------I I 99 I Rozdíl příjmů a výdajů I I------I---------------------------------------------------I
Členění příjmů i výdajů je poměrně podrobné, v některých záležitostech i podrobnější než u organizací, které vedou běžné účetnictví.
Zvlášť jsou vykazovány příjmy z veřejných sbírek, čímž se myslí příjmy, které organizace získala prostřednictvím schválené veřejné sbírky. Tyto příjmy musí následně odpovídat vyúčtování veřejné sbírky. Zvlášť jsou pak vykazovány dary, které organizace přijala od konkrétních fyzických či právnických osob. V přehledu organizace vykáže pouze ty položky, které má zaznamenány v deníku. Tedy například nepeněžní dary se u organizace, která vede jednoduché účetnictví, v deníku ani v přehledu o příjmech a výdajích neobjeví.
 
Přehled o majetku a závazcích
Přehled o majetku a závazcích obsahuje položky majetku a závazků, včetně dluhů a jejich součtové položky, a to
k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období.
Pro sestavení přehledu o majetku a závazcích se tedy vychází zejména z pomocných knih ostatních složek majetku, a to jsou tyto složky:
-
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
-
finanční majetek,
-
zásoby,
-
ceniny.
Dále se pak vychází z knihy pohledávek a závazků, kde organizace zachycuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni.
Kniha pohledávek a závazků obsahuje i závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. A dále kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů.
Pro
Přehled o majetku a závazcích
vyhláška také stanoví povinné členění položek, a to následovně:
 I----------------------------------------------------------I I            A. Majetek             I I------I---------------------------------------------------I I 01 I Dlouhodobý nehmotný majetek            I I------I---------------------------------------------------I I 02 I Dlouhodobý hmotný majetek             I I------I---------------------------------------------------I I 03 I Finanční majetek                 I I------I---------------------------------------------------I I 04 I Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny      I I------I---------------------------------------------------I I 05 I Peněžní prostředky na bankovních účtech      I I------I---------------------------------------------------I I 06 I Zásoby                      I I------I---------------------------------------------------I I 07 I Pohledávky                    I I------I---------------------------------------------------I I 08 I Úvěry a zápůjčky poskytnuté            I I------I---------------------------------------------------I I 09 I Ostatní majetek                  I I------I---------------------------------------------------I I 10 I Majetek celkem                  I I------I---------------------------------------------------I I            B. Závazky             I I------I---------------------------------------------------I I 01 I Závazky                      I I------I---------------------------------------------------I I 02 I Úvěry a zápůjčky přijaté             I I------I---------------------------------------------------I I 03 I Závazky celkem                  I I------I---------------------------------------------------I I 99 I Rozdíl majetku a závazků             I I------I---------------------------------------------------I 
Všechny položky jsou vykázány k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2016, a současně k poslednímu dni minulého období, tedy k 31. 12. 2015.
Pokud je subjektem, který vede jednoduché účetnictví, spolek, odborová organizace či organizace zaměstnavatelů, podléhá přehled o majetku a závazcích po schválení nejvyšším orgánem povinnému zveřejnění ve Sbírce listin veřejného rejstříku.
 
Subjekty, které vedou běžné účetnictví
Subjekty, které vedou běžné (dříve zvané podvojné) účetnictví, sestavují po skončení a uzavření účetního období účetní závěrku. Účetní závěrka se u nestátní neziskové organizace skládá z
rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
Nestátní neziskové organizace nadále nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o vlastním kapitálu.
Neziskové organizace mohou sestavovat účetní závěrku
v plném nebo zkráceném rozsahu.
Ve
zkráceném rozsahu
mohou sestavit účetní závěrku ty organizace, které jsou mikro nebo malou účetní jednotkou, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.
Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky upravuje prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb. Položky účetní závěrky se vykazují v tisících Kč. Položky v nulové výši se neuvádějí. Základní kontrola výkazů zahrnuje kontrolu celkové sumy aktiv a pasiv, které si musí odpovídat, a kontrolu výsledku hospodaření z výkazu zisku a ztráty na výsledek hospodaření v rozvaze.
V
rozvaze
se uvádějí stavy k prvnímu a poslednímu dni účetního období, tedy za rok 2016 to budou stavy k 1. 1. 2016 a k 31. 12. 2016.
Ve
výkazu zisku a ztráty
se uvádějí náklady a výnosy a výsledek hospodaření v rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost. Od 1. 1. 2016 byla definice hospodářské činnosti mírně upravena s tím, že se může jednat o činnost zapsanou v příslušném rejstříku.
Od 1. 1. 2016 platí v souladu s prováděcí vyhláškou nová struktura výkazů, tedy nové uspořádání položek. Dvě změny souvisejí s celkovou změnou metody.
 
1. Metoda kursových rozdílů
Od 1. 1. 2016 jsou kursové rozdíly
z přecenění majetku a závazků
vesměs účtovány do nákladů nebo výnosů.
Výjimkou jsou pouze kursové rozdíly z cenných papírů a podílů, které jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, nebo pokud není cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, tak se účtují proti účtu skupiny 92 - Oceňovací rozdíly a vykazují se v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
Nicméně i když už jsou v roce 2016 v zásadě všechny kursové rozdíly účtovány do nákladů nebo výnosů a žádné kursové rozdíly již nejsou účtovány v rámci kursových rozdílů aktivních nebo kursových rozdílů pasivních, existují na těchto účtech k 1. 1. 2016 nenulové stavy, pokud tyto stavy organizace vykázala k 31. 12. 2015.
Ve vzorech výkazů ani v popisu struktury výkazů ve vyhlášce platné od 1. 1. 2016 již řádky rozvahy Kursové rozdíly aktivní a Kursové rozdíly pasivní nenajdete. Z logiky věci je však zřejmé, a shodly se na tom i odborné kruhy, že v rozvaze za rok 2016 ještě tyto řádky musí být vykázány, pokud organizace k 31. 12. 2015 vykázala v těchto řádcích nenulové stavy. Na těchto řádcích pak bude vykázán stav k 1. 1. 2016 a k 31. 12. 2016 již tyto položky nebudou mít náplň.
 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Od 1. 1. 2016 již není změna stavu zásob vlastní činnosti, tedy přírůstek či úbytek zásob výrobků, nedokončených výrobků, polotovarů apod., účtována a vykazována ve výnosech, ale je účtována do nákladů v účtové skupině 56 - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Vykazuje se pak v rozvaze v nákladech v části II.7.
Obdobně aktivace materiálu, zboží a vlastních výkonů se od 1. 1. 2016 účtuje v účtové skupině 57 - Aktivace a vykazuje se v položce A. II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb. Aktivace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje také v účtové skupině 57 - Aktivace a vykazuje se v položce A. II.9. Aktivace dlouhodobého majetku.
 
3. Tvorba o použití rezerv a opravných položek
Práce s rezervami a opravnými položkami je u neziskových organizací omezená, nicméně pokud k jejich tvorbě dochází, tvoří se standardně na vrub nákladů. Jejich použití, částečné snížení či zrušení pro nepotřebnost se podle znění vyhlášky pro rok 2015 zahrnovalo do výnosů a toto čerpání pak bylo vykázáno ve výkazu zisku a ztráty v části Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Od 1. 1. 2016 nezisková organizace v souladu s vyhláškou účtuje o použití, částečném snížení či zrušení pro nepotřebnost do nákladů. V nákladech je toto použití následně vykázáno v části Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek v položce 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek.
Ostatní změny ve struktuře výkazů by měly sloužit ke zpřehlednění výkazů a lepší čitelnosti celé účetní závěrky. Jde zejména o úpravy ve výkazu zisku a ztráty.
Náklady
-
Sloučení kategorií položek Spotřebované nákupy a služby, nyní jsou vykazovány společně a jako první položku zahrnují sloučené původní tři položky Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek.
-
Daně a poplatky - dříve rozdělené na položky Daň silniční, Daň z nemovitostí a Ostatní daně a poplatky, nyní vykazované jako jedna položka - Daně a poplatky.
-
Sloučení položek Smluvní pokuty a úroky z prodlení a Ostatní pokuty a penále do jedné položky.
-
Sloučení položek Tvorba rezerv a Tvorba opravných položek do položky Tvorba a použití rezerv a opravných položek.
-
Sloučení položek Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami a Poskytnuté členské příspěvky do jedné položky - Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami.
Výnosy
-
Bylo upraveno pořadí vykázání jednotlivých druhů výnosů, kdy nyní jsou první v pořadí vykazovány provozní
dotace
, následně přijaté příspěvky a teprve poté tržby za vlastní výkony a za zboží, ostatní výnosy a nakonec tržby z prodeje majetku.
-
Tržby za vlastní výkony a za zboží byly dříve vykazovány ve třech položkách - Tržby za vlastní výrobky, Tržby z prodeje služeb a Tržby za prodané zboží. Nyní jsou tyto položky sloučeny do jedné.
Součástí účetní závěrky je i
příloha k účetní závěrce.
Jedná se skutečně o přílohu k účetní závěrce, která podává podrobnější informace o finanční situaci a hospodaření organizace než rozvaha a výkaz zisku a ztráty, resp. měla by pomáhat lépe porozumět výkazům.
I v příloze k účetní závěrce se v roce 2016 objevily změny. Požadavky na přílohu se přiblížily požadavkům podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., tedy prováděcí vyhlášky pro podnikatele, což znamená uvádění některých údajů, které neziskové organizace doposud uvádět nemusely.
V příloze k účetní závěrce za rok 2016 budou neziskové organizace muset, mj. uvést:
-
obecné účetní zásady, zejména způsob:
-
oceňování majetku a závazků,
-
stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky),
-
uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu,
-
stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona - tuto zásadu uvádějí povinně pouze organizace sestavující účetní závěrku v plném rozsahu;
-
informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou - uvádějí povinně pouze organizace sestavující účetní závěrku v plném rozsahu;
-
informace o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem - uvádějí povinně pouze organizace sestavující účetní závěrku v plném rozsahu;
-
informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku, konkrétně: zůstatcích na začátku a konci účetního období, přírůstcích a úbytcích během účetního období,
-
výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
-
výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku;
-
informace o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby - uvádějí pouze organizace sestavující účetní závěrku v plném rozsahu.
Nadále samozřejmě zůstává v příloze k účetní závěrce pro organizace povinnost uvést různá specifika neziskového subjektu, jako jsou přehled o veřejných sbírkách, přehled o přijatých a poskytnutých darech nebo informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, o použitých daňových úlevách a způsobu užití prostředků z daňových úlev předchozích let.
Účetní závěrka subjektů, které jsou evidovány ve veřejném rejstříku, musí být zveřejněna ve sbírce listin veřejného rejstříku s tím, že mikro a malé jednotky, které nemají povinnost auditu účetní závěrky, nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty. Musí však i tak zveřejnit rozvahu a přílohu. S ohledem na tlak na transparentnost neziskových organizací se tato výjimka nejeví příliš použitelně pro neziskový sektor, kde doporučuji zveřejnit kompletní účetní závěrku ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.
 
Shrnutí
V roce 2016 vstoupila v platnost nová úprava pro jednoduché účetnictví, čímž pro organizace pokračující ve vedení jednoduchého účetnictví vznikly nové povinnosti týkající se zejména sestavení ročních výkazů - přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích - byla zejména nastavena nová struktura přehledů.
V roce 2016 také došlo ke změnám v prováděcí vyhlášce č. 504/2002 Sb. pro běžné účetnictví. Tyto změny se projevily primárně v některých účetních metodách a postupech a v jejich promítnutí do výkazů. Další změny jsou spíše „kosmetického rázu“ a umožňují snadnější sestavení i čtení výkazů.
Je proto třeba věnovat sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví i sestavení účetní závěrky v běžném účetnictví za rok 2016 zvýšenou pozornost a respektovat nově daná pravidla.
Poznámka redakce: Na s. 13-15 PDF uvádíme vzor rozvahy a výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
1 Nestátní nezisková organizace