Legislativní novinky s komentářem - Centrální evidence účtů

Vydáno: 5 minut čtení

Parlament České republiky se dne 24.8.2016 usnesl na zákoně, kterým se vytváří centrální evidence účtů. Po podpisu prezidenta byl zákon publikován ve Sbírce zákonů dne 21.9.2016 pod číslem 300/2016 Sb. , o centrální evidenci účtů.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Monika
Horáková
Jak uvádí důvodová zpráva hlavním cílem vzniku centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) je umožnění orgánům veřejné moci jednoduše zjistit v rámci jednotného registru, u které úvěrové instituce (tzn. u které banky, družstevní záložny nebo pobočky) má nebo měla určitá osoba vedeny účty. Jedná se o nový nástroj k zabránění legalizace výnosů z trestné činnosti, který má doplnit úpravu již obsaženou v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a ochrana státu před mezinárodním terorismem však není jediným cílem nově vznikající evidence. CEÚ si rovněž klade za cíl zamezit daňovým únikům, na které je v posledních letech z mezinárodního i evropského hlediska čím dál častěji nahlíženo jako na činy mající povahu legalizace výnosů z trestné činnosti.
Za hlavní výhody CEÚ jsou považovány časová úspornost vyhledávání informací, dostupnost informací na jediném místě a větší zamezení úniku osobních údajů. Oproti předchozí úpravě má dojít k poskytnutí údajů do 24 hodin od podání žádosti. Vyhledávání dle předchozí úpravy trvalo i několik týdnu, protože se jednalo o tzv. celoplošné získávání informací, kdy subjekt informace požadující, jednotlivě žádal o informace každou úvěrovou instituci zvlášť. Shromáždění informací na jednom místě je zároveň považováno za jedno z opatření k zamezení jejich případnému úniku, a to zejména proto, že vše bude zajišťovat Česká národní banka, která má pro bezpečnější prostředí shromáždění informací „na jednom místě“ a jejich správu předpoklady. Přenesením správy informací o bankovních účtech na Českou národní banku se předejde častému přenosu informací jako u tzv. celoplošného dotazování u úvěrových institucí dle předchozí právní úpravy, které je z pohledu úniku informací více rizikové.
Zákonem o CEÚ nedochází ke vzniku nové instituce ani evidence. CEÚ bude vedena v rámci České národní banky, která již v době před schválením zákona o CEÚ disponovala informacemi, které budou v CEÚ uchovávány, dojde pouze k personálním změnám v rámci ČNB a vzniku nové sekce, která se bude touto problematikou zabývat.
CEÚ má obsahovat údaje, které vzniknou současně nebo později se vznikem CEÚ, nebude tedy docházet k vytváření záznamů o sledovaných skutečnostech z minulosti. Sledovanými skutečnostmi jsou vznik nebo zánik účtu popřípadě změna některého ze zapisovaných údajů.
Zapisovanými údaji se chápe
-
označení instituce, která účet vede,
-
datum zřízení účtu,
-
číslo účtu,
-
datum vzniku a zániku oprávnění klienta nakládat s peněžními prostředky na účtu,
-
datum zrušení účtu a identifikační údaje klienta v takovém rozsahu, v jakém je vede úvěrová instituce.
S novou evidencí nevzniká nová povinnost osobám majícím účet u úvěrových institucí. Tato vzniká úvěrové instituci, o změnách informuje ČNB prostřednictvím datových zpráv.
Úvěrové instituce, které jsou povinny ČNB o zapisovaných údajích informovat, jsou všechny úvěrové instituce, které se nacházejí na území České republiky, a to i pobočky zahraničních úvěrových institucí nacházející se na území České republiky.
Údaje z CEÚ budou moci požadovat jen orgány činné v trestním řízení, orgány příslušné přijímat oznámení o podezřelém obchodu1), orgány celní správy, finanční správy, zpravodajské služby ČR, a to jen za účelem zajištění významných finančních zájmů a bezpečnosti ČR. Přístup k údajům z CEÚ je však umožněn pouze na žádost, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, a která bude zpracována pouze v případě, že bude odeslána z datové schránky některého z výše uvedených subjektů, jejíž identifikátor bude ověřen ze strany ČNB, aby nedošlo k svévolnému zneužívání údajů v CEÚ.
Závěrem je nutno říct, že tato evidence bude jistě přínosná z pohledu operativního získávání evidovaných údajů a informací orgány, které se zabývají bojem proti daňovým únikům, bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti terorismu. Na druhé straně však stojí otázka, zda tímto nebude docházet ke zneužívání informací a k zásahům do osobnostních práv občanů, např. do práva na soukromí. Jak bude konkrétní provedení zákona o evidenci efektivní a zda takového nástroje budou příslušné orgány schopny využít k účelu, k jakému byl uzákoněn, ukáže až praxe.
1 Dle zákona č. 253/300 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.