Majetek a vybrané účetní jednotky, 3. část

Vydáno: 32 minut čtení

V předchozím díle jsme ukončili proces pořízení majetku jeho dodáním na základě vysoutěžené a sjednané smlouvy.

Majetek a vybrané účetní jednotky
Mgr.
Pavel
Bláha
Ve vztahu k účetnictví jsme konstatovali, že dosažení stavu způsobilosti k užívání (tzn. dokončení pořizovaného majetku, naplnění stanovených funkcí a splnění předpisů a norem vztahujících se na jeho užívání) je podkladem pro zaúčtování dlouhodobého majetku (včetně nákladů spojených s pořízením majetku - viz § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“]) z účtů nedokončeného (pořízení) majetku na konkrétní majetkové účty účtové třídy 0 a účtových skupin:
-
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek s výjimkou účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
-
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný s výjimkou účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek,
-
03 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neodpisovaný,
-
06 - Dlouhodobý finanční majetek.
V případě pořízení drobného dlouhodobého majetku a jiného dlouhodobého majetku vykázaného na podrozvaze se při jeho pořízení účty nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - 041 a 042 - nepoužívají a majetek se účtuje přímo na příslušné majetkové účty účtové třídy 0 a účtových skupin:
-
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
-
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek,
-
podrozvahové účty 901 a 902.
Pořízený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek „na vstupu“ (tzn. při pořízení a dosažení stavu způsobilého k užívání) je zaúčtován v ceně pořízení a nákladů s pořízením spojených. Cena majetku však není zachována po celou dobu jeho „života“. Užíváním majetku se postupně snižují jeho funkční i technické vlastnosti a majetek se opotřebovává. Pro účely účetnictví se postupné opotřebovávání dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku vyjadřuje formou tzv. oprávek nebo odpisů a opravných položek.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
-
Odpisy
chápeme jako peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku. Jde o snížení hodnoty majetku, které má trvalý charakter. O snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty skupiny 07 a 08). Ke snižování hodnoty majetku dochází i jeho zastaráváním v čase.
-
Oprávky vnímáme
jako promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.
-
U
opravných položek
jde o významné přechodné snížení hodnoty majetku a to z různých důvodů.
Poznámka
Je nutno poznamenat, že u vybraných účetních jednotek (OSS1) a ÚSC2) ) v hlavní činnos