Pavel Bláha

 • Článek
V následujícím příspěvku navazujeme na první a druhý díl příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2018 na s. 19 a UNES č. 12/2018 na s. 22. Ve třetí a zároveň poslední části příspěvku se zaměříme na Zásoby dle ČÚS č. 707.
Vydáno: 28. 02. 2019
 • Článek
V následujícím příspěvku navazujeme na první díl příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2018 na s. 19. V druhé části příspěvku se zaměříme zejména na vymezení jednotlivých druhů zásob a způsob oceňování zásob.
Vydáno: 10. 12. 2018
 • Článek
Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány, a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci výrobků nebo služeb, které s přidanou hodnotou buď slouží organizaci samé, nebo mohou být určeny k dalšímu prodeji. Podstatou obou pojetí je, že dané aktivum bude dříve nebo později spotřebováno. Neslouží k zajištění dlouhodobého chodu vybrané účetní jednotky tak jako majetek dlouhodobý.
Vydáno: 21. 11. 2018
 • Článek
V následujícím příspěvku jsme pro vás připravili příklad řízení rizik v oblasti pořízení dlouhodobého majetku pro vybrané účetní jednotky. Příklad navazuje na článek věnovaný řízení rizik dle nové Metodiky řízení rizik ve veřejné správě č. 2/2016, které jsme se věnovali v časopise UNES č. 12/2017 na s. 21.
Vydáno: 08. 01. 2018
 • Článek
Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky (dále jen „CHJ“) Ministerstva financí České republiky přináší od dubna roku 2016 nový, a dle názoru autora mnohem logičtější přístup k řízení rizik v orgánech veřejné správy (dále také „OVS“), na které se vztahuje zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK “). Z letopočtu přijetí tohoto zákona v porovnání k roku přijetí metodiky by se zdálo, že řízení rizik ve veřejné správě nemělo mnoho let žádnou metodickou podporu. To však není pravda. Z dílny CHJ byly vydány: pokyn CHJ č. 6, z roku 2004 – pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy; a dále Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy, platná od 1. 1. 2007. Obě metodiky v zásadě nastavily, terminologii, systém ohodnocování rizik a zasadily ho do systému vnitřního řízení a kontroly subjektů veřejné správy tak, jak to předpokládá ZFK . Nutno konstatovat, že tato zásadní úprava se ani vydáním metodiky z dubna roku 2016 nezměnila. To, v čem změna nastala, a to změna zásadní, je metodika přístupu.
Vydáno: 11. 12. 2017
 • Článek
V předchozím díle jsme ukončili proces pořízení majetku jeho dodáním na základě vysoutěžené a sjednané smlouvy.
Vydáno: 18. 11. 2016
 • Článek
Na konci prvního dílu příspěvku shrnovalo vložené schéma základní účetní dělení majetku.
Vydáno: 20. 09. 2016
 • Článek
Majetek chápe právní věda jako druh vlastnictví. Z pohledu práva je tedy akcentována otázka vlastnictví. Zvláštní situace mohou nastat v případech tzv. výhrady vlastnictví, kdy může být smluvně upraveno, ve kterém okamžiku vlastnictví majetku skutečně vzniká (např. dodáním majetku, převzetím majetku nebo jeho úplnou úhradou, zápisem do katastru nemovitostí...).
Vydáno: 25. 07. 2016
 • Článek
Ve třetí části zákona nalezneme ustanovení týkající se podlimitního režimu. Pojďme se nyní podívat, jaké změny oproti stávajícímu stavu nastaly.
Vydáno: 17. 06. 2016
 • Článek
Vážení čtenáři, jistě v poslední době sledujete zprávy o projednávání nového zákona o zadávání veřejných zakázek 1). Proč bylo nutné přijímat zcela nový zákon, když se stávajícím jsme toho už dost zažili a naučili jsme se s ním pracovat? Tím základním motivem přijetí zcela nového zákona je evropská směrnice o zadávacích řízeních - SM/24/EU , která všem členských státům EU ukládá do 18.4.2016 přijmout novou právní úpravu problematiky veřejného zadávání v intencích příslušné evropské směrnice. A citovaná evropská směrnice přináší v některých ohledech pro zadavatele i účastníky zadávacích řízení skutečně revoluční změny. Blíže o nich v další části příspěvku, kde se pokusím vysvětlit jejich obsah.
Vydáno: 16. 05. 2016
 • Článek
Vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek (dále také „VZ“) je jedním za základních prvků řádné správy subjektů veřejné správy. Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“), ho daným subjektům (z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ZVZ“]) veřejným zadavatelům ukládá zavést a udržovat. Nyní navazujeme na předchozí část příspěvku v časopise UNES č. 11/2013.
Vydáno: 28. 11. 2013
 • Článek
Vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek (dále také „VZ“) je jedním za základních prvků řádné správy subjektů veřejné správy. Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“), ho daným subjektům (z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ZVZ“]) veřejným zadavatelům ukládá zavést a udržovat. Nyní navazujeme na předchozí část příspěvku v časopise UNES č. 10/2013.
Vydáno: 30. 10. 2013
 • Článek
Vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek (dále také "VZ") je jedním ze základních prvků řádné správy subjektů veřejné správy. Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZFK"), ho daným subjektům (z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "ZVZ"]) veřejným zadavatelům ukládá zavést a udržovat. Nyní navazujeme na předchozí část příspěvku v časopise UNESč. 9/2013.
Vydáno: 27. 09. 2013
 • Článek
Vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek (dále také "VZ"1) je jedním za základních prvků řádné správy subjektů veřejné správy. Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZFK"), ho daným subjektům (z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "ZVZ"]) veřejným zadavatelům ukládá zavést a udržovat. Nyní navazujeme na předchozí část příspěvku v časopise UNESč. 8/2013.
Vydáno: 04. 09. 2013
 • Článek
Vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek je jedním za základních prvků řádné správy subjektů veřejné správy. Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZFK"), ho daným subjektům (z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "ZVZ"]) veřejným zadavatelům ukládá zavést a udržovat.
Vydáno: 24. 07. 2013
 • Článek
Pokračujeme posledním – pátým – díle seriálu o veřejných zakázkách (dále jen „VZ"). Dokončíme výklad povinností zadavatele a zmapujeme všechny další prováděcí předpisy navazující na vykládanou novelu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách1, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").
Vydáno: 29. 08. 2012
 • Článek
Předchozí příspěvek jsme zakončili sdělením, že zadavatele nesmí měnit základní podmínky vysoutěžené smlouvy. Uzavřením smlouvy končí postup, který zákon charakterizuje jako zadávání zakázky. Proces zadávání končí posledním úkonem, kterým je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Tím však povinnosti zadavatele dle zákona zdaleka nekončí. Pojďme se nyní podívat na další povinnosti zadavatele.
Vydáno: 26. 06. 2012
 • Článek
V předchozích dvou částech příspěvku jsme se úspěšně prokousali obecnými změnami zákona č. 13/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), které se dotkly např. snížení limitů podlimitních zakázek v jednotlivých krocích, profilu zadavatele, osob se zvláštní způsobilostí, prodloužením lhůt pro podání nabídek a dalšími. Pokračujme nyní v komentování dalších podstatných úprav ZVZ.
Vydáno: 24. 05. 2012
 • Článek
Postupy dle zákona o veřejných zakázkách po novele z 31. 1. 2012 II. část Mg. Pavel Bláha Profil zadavatele Profilem zadavatele je po úpravě míněn elektronický nástroj, prostřednictvím kterého...
Vydáno: 24. 04. 2012
 • Článek
Dlouho očekávaná novela (obecně nazývaná proti korupční) zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ"), spatřila schválením v poslanecké sněmovně dne 31. 1. 2012 světlo světa. Do vydání ve Sbírce zákonů a přidělení čísla se označuje jako sněmovní tisk 370/6 schválený usnesením Poslanecké sněmovny č. 977 hlasováním č. 29 ze dne 31. 1. 2012. Novela v obecné rovině napravuje a dolaďuje něco málo technických ustanovení, ale zároveň poměrně výrazně nabrala protikorupční rysy, pozitivně postoupila při vytváření podmínek rovné soutěže a transparentnosti postupů. Je patrné, že novelu připravovali odborníci znalí věci.
Vydáno: 28. 03. 2012