Příspěvková organizace - pořízení traktoru na leasing

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak se bude účtovat pořízení traktoru na leasing v příspěvkové organizaci, neplátci DPH?

Příspěvková organizace - pořízení traktoru na leasing
PhD. Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 17694
Odpověď:
Předpokládám, že se jedná o pořízení traktoru na finanční leasing. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), leasing zmiňuje zejména v souvislosti s podmíněnými závazky z důvodu užívání cizího majetku, tedy v § 53. Položka „P. VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu, a položka „P. VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu. Předpokládanou výši splátek tak účetní jednotka zaúčtuje na podrozvahový účet 964.
Dále vyhláška § 14 odst. 6 č. 410/2009 Sb. stanoví, že za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy také věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč. České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky problematiku finančního leasingu nezmiňují vůbec.
Principem finančního leasingu je postupná úhrada splátek v souladu se splátkovým kalendářem, přičemž první splátka bývá zpravidla vyšší v porovnání s ostatními splátkami, které již bývají pravidelné. Po skončení leasingové smlouvy je předmět odkoupen za, zpravidla symbolickou, kupní cenu. Domnívám se, že pokud splátky nejsou pravidelné, je nutné použít metodu časového rozlišení v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., a náklady z titulu leasingových splátek časově rozlišit do účetního období ve věcné a časové souvislosti. Předpis splátek tak bude zaúčtován účetním zápisem MD 381/D 321, současně s tím bude docházet k odúčtování z podrozvahového účtu č. 964. Na konci účetního období bude provedeno časové rozlišení splátek účetním zápisem MD 518/D 381.
Po skončení leasingové smlouvy bude traktor v souladu s výší pořizovací ceny zařazen buď do drobného dlouhodobého hmotného majetku, nebo dlouhodobého hmotného majetku.
Závěrem upozorněme na § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ú zemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.