Správa dopravního terminálu

Vydáno: 6 minut čtení

Město z přidělené dotace postavilo nový dopravní terminál. Na základě mandátní smlouvy „o zajištění komplexních činností spojených se správou, údržbou a provozem dopravního terminálu“ „pověřilo“ svoji příspěvkovou organizaci správou dopravního terminálu, též i uzavřením nájemních a dalších smluv - souvisejících s provozem - s jednotlivými dopravci. Po dobu tzv. udržitelnosti projektu pečovala o nový objekt příspěvková organizace města a současně (tatáž příspěvková organizace) účtovala dopravcům (radou města schválené) poplatky za každý příjezd, průjezd, odjezd autobusu. Zřizovatel - s předchozím souhlasem rady města - dokrýval (pravidelnou) ztrátu z této aktivity v jednotlivých letech. Po celou dobu existence mandátní smlouvy bylo účtováno jako o doplňkové činnosti v rámci samostatného (odděleného) střediska příspěvkové organizace. Nyní skončila tzv. doba udržitelnosti projektu (dotačního titulu) i doba trvání mandátní smlouvy. Mezitím byla přijata nová zřizovací listina příspěvkové organizace, kde je jako její hlavní činnost mj. uvedena: správa, obnova, opravy a údržba místních a určených účelových komunikací (MK), jejich součástí, příslušenství... (zastávka = součást komunikace = správa MK?). Ve zřizovací listině je jako činnost hlavní uveden mj. i „provoz a údržba dalších zařízení zřizovatele“; je tu i odkaz na tehdy ještě platnou mandátní smlouvu; je zde jako činnost hlavní výslovně jmenována i údržba autobusového terminálu. Dále je ve zřizovací listině jako činnost hlavní uvedeno: výběr plateb určených usnesením příslušného orgánu města (např. parkovné, poplatky za použití WC, odtahy motorových vozidel). Tato činnost - péče o dopravní terminál - přináší hned několik otázek: Je správné účtovat jako o činnosti doplňkové, když je ztráta, vyplývající ze samé podstaty činnosti, pravidelně dokrývána zřizovatelem „servisní“ příspěvkové organizace (tedy městem jako vlastníkem dopravního terminálu)? Z poplatků vybraných od jednotlivých dopravců je (myslím správně) odváděna DPH - nesouvisí s rozčleněním činnosti na hlavní a doplňkovou ve zřizovací listině; nemá charakter místního poplatku. Jde o výkon veřejné správy? Má být odváděna DPH i z podílu města na úhradě (fakturované) ztráty?

Správa dopravního terminálu
PhD. Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 17373
Odpověď:
Nejdříve tedy ke způsobu účtování. Rozhodnutí, zda se jedná o hlavní nebo doplňkovou činnost by jednoznačně mělo vycházet ze zřizovací listiny. Ze znění dotazu vyplývá, pokud jsem to pochopil správně, že se jedná o činnost, která je ve zřizovací listině zahrnuta do činnosti hlavní, vyplývá to i ze samotné podstaty této činnosti, která je ztrátová, a ztráta je do