DPH - kontrolní hlášení

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, plátce DPH. Nyní jsme vystavili fakturu za ubytování na našem Domově mládeže pro biatlonisty z Polska. Faktura je na 22 000 Kč. Uvedli nám NIP. To je jako naše DIČ? Kam bude patřit tato faktura v kontrolním hlášení?

DPH - kontrolní hlášení
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 17298
Odpověď:
Zda je daňový subjekt z Polska, kterému byla poskytnuta služba ubytování, plátcem DPH či přesněji osobou registrovanou k dani v Polsku, je možné ověřit prostřednictvím systému VIES. VIES je elektronický systém, který umožňuje přenos informací týkajících se registrace k DPH v rámci Evropské unie (tzv. ověřování platnosti DIČ k DPH). Prostřednictvím systému VIES jsou zároveň mezi daňovými správami jednotlivých členských zemí elektronicky přenášeny informace o intrakomunitárních dodání zboží.
Co se týká kontrolního hlášení, jak vyplývá z § 101c odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud:
a)
uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
b)
přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
c)
ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.
To znamená, že pokud poskytnutí této služby představuje uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, musí být toto plnění uvedeno v kontrolním hlášení.
Jak vyplývá z § 10 odst. 1 ZDPH, místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně, mimo jiné, služby ubytovací, je místo, kde se nemovitá věc nachází.
Protože služby ubytování byly poskytnuty na domově mládeže, který se nepochybně nachází v tuzemsku, jedná se o poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Z toho vyplývá, že škola jako plátce DPH má povinnost přiznat z takto poskytnuté služby DPH podle českého ZDPH, a to bez ohledu na osobu, které je služba poskytována. Škola jako plátce DPH tak uskutečnila zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, a jedná se tak o plnění, které se do kontrolního hlášení uvádí.
V kontrolním hlášení bude toto poskytnutí služby uvedeno do části A. 4., do které se uvádí uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy dle § 44 zákona o DPH bez ohledu na limit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty