Průměrný hodinový výdělek a dovolená ve zkušební době

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 1. 8. organizace přijala nového zaměstnance, hrubá mzda ve výši 15 000 Kč, úvazek 40 hod/týdně. Jak stanovím průměrný hodinový výdělek (dále jen „PVH“) při výpočtu mzdy za měsíc 8/16? A jaký bude postup výpočtu PHV u mzdy za 9/2016? Má zaměstnanec nárok na dovolenou ve zkušební době? V případě, že ano, tak se o tyto dny prodlužuje zkušební doba? A jaký má celkový nárok na dovolenou zaměstnanec, jestliže nastoupil do zaměstnání 1. 8. 2016, v případě, že roční výměra dovolené je čtyři týdny?

Průměrný hodinový výdělek a dovolená ve zkušební době
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 17290
Odpověď:
Výpočet průměrného výdělku za měsíc srpen závisí na tom, zda zaměstnanec v tomto měsíci odpracoval alespoň 21 dnů.
Pokud nikoliv, použije se tzv. pravděpodobný výdělek. Ten se zjistí z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí, při uplatnění konta pracovní doby je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období.
Jestliže zaměstnanec za měsíc srpen odpracoval alespoň 21 dnů, průměrný hodinový výdělek se vypočítá z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období děleno odpracovanou dobou v rozhodném období. Průměrný výdělek se zjišťuje jako PVH. Pokud je nutné pro pracovně právní účely použít průměrný měsíční výdělek, PVH se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a dílčím koeficientem 4,348.
Pokud jde o nárok na dovolenou, pro zaměstnance v průběhu zkušební doby platí stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance, kteří již ve zkušební době nejsou. Pokud neodpracoval alespoň 60 dnů, přísluší mu dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Pokud odpracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší mu dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
Zkušební doba se podle § 35 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje o dobu celodenní dovolené.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce