Povinnost elektronicky evidovat tržby i mezi NNO

Vydáno: 6 minut čtení

Od 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. 112/2016 Sb. , o elektronické evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET “). V tomto příspěvku se zaměříme na povinnosti vyplývající ze zákona o EET , které se budou týkat veřejně prospěšných poplatníků - nestátních neziskových organizací. Státní neziskové organizace stejně jako stát sám jsou z elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) vyloučeny aplikací § 12, kde se uvádí výčet organizací, které nemají evidované tržby. Jsou jimi mj. stát, kraje a obce, příspěvkové organizace a další subjekty vyjmenované v tomto paragrafu.

Povinnost elektronicky evidovat tržby i mezi NNO1)
Jan
Stejskal,
 
Koho se EET týká a koho ne
Stručně lze na počátku rekapitulovat, že EET se týká poplatníků daně z příjmů jak z řad fyzických, tak právnických osob. Dle Metodického pokynu MF k aplikaci zákona o EET (ver. 1.0) obecně platí, že u poplatníků podléhají evidenci pouze příjmy z podnikání, kterým se má na mysli činnost obsažená v definici podnikatele uvedené v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tj.
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“
Zde je třeba připomenout, že pojem podnikatel v obecném pojetí není povinně svázán s držbou živnostenského oprávnění, které navíc v omezeném počtu případů není k výkonu daných ziskových aktivit vyžadováno.
Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu (v § 5) a která zakládá rozhodný příjem (§ 6). Pro právnické osoby se zde uvádí, že rozhodným příjmem je příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který:
1.
není předmětem daně z příjmů,
2.
je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3.
podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4.
podléhá dani ze samostatného základu daně.
Uvedený výčet se nestátních neziskových organizací týká, neboť vyloučeny z předmětu daně jsou dle § 18a odst. 1 zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mj. (a) jejich příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší, (b)
dotace
, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů. Nestátní neziskové organizace vykonávající výhradně hlavní činnost za výše uvedené podmínky nezakládá povinnosti dle zákona o EET. Toto opatrné konstatování rozšiřuje informace uveřejněné na oficiálním informačním webu o EET (www.etrzby.cz), kde se explicitně uvádí, že
evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně
.
Mnoho nestátních neziskovek však vykonává mimo své hlavní také vedlejší hospodářskou činnost (definovanou v § 217 občanského zákoníku). Oba okruhy činností, nejsou-li podnikáním, jsou také automaticky vyňaty z povinností EET. Přímo zákon o EET v § 12 uvádí v odst. 3 písm. h), že evidovanou tržbou nejsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Zde zákonodárce opět zavádí další nesystémový a právně neurčitý pojem, který celou situaci veřejně prospěšných poplatníků ještě více zkomplikuje.
V metodice k EET MF uvádí, že posuzování „drobné podnikatelské činnosti“ se bude v praxi provádět vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Pro ujednocení posuzovací praxe pak dále uvádí, že při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků lze postupovat následovně: příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) zákona o EET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem (výnos) z této činnosti vyšší než 175 000 Kč nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období.
Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou, či nejsou splně na výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) zákona o EET pro tento rok.
 
Etapizace zavádění EET
Povinnost evidovat tržby je rozdělena na několik fází. První fáze počínající dnem 1. prosince 2016 se týká poplatníků, kteří poskytují stravovací a ubytovací služby s kódy:
-
NACE 55 - ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny...),
-
NACE 56 - stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny...).
O stravovací službu v rámci kódu NACE 56 se nejedná, pokud jde o stravování typu „s sebou“ (zmrzlina do kornoutu, párek v rohlíku) nebo není-li v provozovně možné jídlo či pití přímo konzumovat, tedy chybí-li některé z doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor atd.). Za těchto okolností má činnost podnikatele charakter dodání zboží a tržba z takové činnosti bude evidenci tržeb podléhat až ve třetí fázi (od 1. března 2018).
Druhá fáze zavádění EET od 1. března 2017 se týká především maloobchodů a velkoobchodů. Třetí fáze začíná od 1. března 2018 a spadají sem všechny činnosti, které nebyly uvedeny výše. Čtvrtá, poslední fáze, začíná od 1. června 2018 a týká se vybraných řemesel a výrobních činností. Jde zejména o různé druhy výrob a služeb.
Je třeba upozornit, že jednotliví, veřejně prospěšní poplatníci, kteří vykonávají jakoukoliv podnikatelskou činnost, musí zodpovědně posoudit, od kterého okamžiku se na ně zákon o EET začíná v praxi vztahovat a mají povinnost podle něj postupovat a oni podle něj mají povinnost postupovat.
Nelze obecně konstatovat, že nestátních neziskových organizací se EET týkat paušálně nebude. V praxi bude záviset na konkrétním posouzení jednotlivých činností, které takoví poplatníci vykonávají, a jejich zahrnutelnosti pod hlavní či jiné výdělečné činnosti. Pokud si nestátní neziskové organizace nebudou jisty, zda se povinnosti zákona o EET na jejich činnosti vztahují, mají možnost požádat správce daně o závazné posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda dané tržby jsou s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami, či nikoliv, a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má, či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč a je možné ji podat již od 1. 9. 2016.
1 Nestátní nezisková organizace