Jan Stejskal

 • Článek
Právní úprava sestavování účetní závěrky u veřejně prospěšných poplatníků (např. spolků, ústavů, obecně prospěšných společností) se za poslední období výrazněji nezměnila. Lze tedy postupovat podle obvyklých postupů a zvyklostí těchto právnických osob realizovaných v minulých letech. Tento příspěvek má pomoci zopakovat jednotlivé fáze a činnosti a připomenout některé souvislosti.
Vydáno: 21. 11. 2018
 • Článek
Veřejný zájem by ze své gnoseologické podstaty měl vyjadřovat společný zájem skupiny lidí žijících na určitém území, z jehož realizace bude mít skupina užitek, a to jak bezprostřední, tak užitek v budoucnu. I v takto provedené definici je však mnoho nepřesností, které jsou překážkou masivního rozšíření a používání sousloví veřejný zájem ve společnosti.
Vydáno: 08. 01. 2018
 • Článek
Od prvního dne roku 2018 vstupuje v účinnost zákon č. 303/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Vláda předložila návrh tohoto zákona dne 10. 1. 2016 jako speciální zákon posilující roli statusu veřejné prospěšnosti v oblasti neziskových subjektů.
Vydáno: 13. 11. 2017
 • Článek
Novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 221/2015 Sb. přinesla řadu změn pro různé účetní jednotky. Jednou ze změn, které se týkají nevýdělečných organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb. “), je novelizace ustanovení o účetní závěrce. Tento příspěvek stručně shrnuje tyto obsahové změny.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
V současné době probíhají v mnoha spolcích úpravy jejich vnitřního práva tak, aby bylo v souladu s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ “). Jde zejména o úpravu stanov v oblasti vnitřní struktury (například rozhodnutí, zda spolek bude, či nebude mít kontrolní orgán), případně doplnění údajů, které je třeba dle NOZ povinně ve stanovách uvádět. Spolky musí do 1.1.2017 přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručí je rejstříkovému soudu, který vede spolkový rejstřík, v němž je spolek zapsán.
Vydáno: 18. 01. 2017
 • Článek
Od 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. 112/2016 Sb. , o elektronické evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET “). V tomto příspěvku se zaměříme na povinnosti vyplývající ze zákona o EET , které se budou týkat veřejně prospěšných poplatníků - nestátních neziskových organizací. Státní neziskové organizace stejně jako stát sám jsou z elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) vyloučeny aplikací § 12, kde se uvádí výčet organizací, které nemají evidované tržby. Jsou jimi mj. stát, kraje a obce, příspěvkové organizace a další subjekty vyjmenované v tomto paragrafu.
Vydáno: 20. 10. 2016
 • Článek
Novelou ZÚ 1) se od 1.1.2016 stalo jednoduché účetnictví opět rovnocennou účetní soustavou pro vybrané účetní jednotky. Z původně přechodné úpravy, která však nebyla novelizována a měla velmi problematickou prováděcí právní úpravu, se základní obrysy jednoduchého účetnictví dostaly znovu do paragrafů ZÚ . Ministerstvo financí ČR vyšlo vstříc současnému stavu, kdy nestátní neziskové organizace hojně využívaly přechodné ustanovení a od roku 2003 dosud vedly jednoduché účetnictví. V tomto příspěvku chceme rekapitulovat povinnosti účetních jednotek, které mohou používat jednoduché účetnictví.
Vydáno: 18. 02. 2016
 • Článek
Již v předchozím vydání UNES jsme upozorňovali na plánovanou novelu zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ta byla přijata coby zákon č. 221/2015 Sb. , s účinností od 1.1.2016. Přináší několik zásadních změn, které se týkají nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"), a v tomto příspěvku je shrneme.
Vydáno: 26. 10. 2015
 • Článek
Rok a půl po významné změně právní úpravy občanského práva v České republice dochází v praxi k poměrně četným změnám. Mezi ně patří i změny stanov původních občanských sdružení, nyní spolků, tak, aby stanovy odpovídaly požadavkům nového občanského zákoníku , tj. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “).
Vydáno: 22. 07. 2015
 • Článek
V našem časopise již v mnoha článcích bylo podrobně pojednáno o povinnostech, které mají nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) v souvislosti s novým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ “). Protože se však i přesto množí dotazy převážně spolků, rekapitulujeme nejdůležitější teze jejich povinností:
Vydáno: 29. 04. 2015
 • Článek
V souvislosti se změnami ve zdaňování bezúplatných příjmů se v praxi často chybuje v jejich účtování. Proto se v tomto příspěvku zaměříme na rekapitulaci poznatků o účtování bezúplatných příjmů - konkrétně darů u veřejně prospěšných poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví.
Vydáno: 29. 04. 2015
 • Článek
Napříč celou společností zaznívá vášnivá diskuse o návrhu zákona o evidenci tržeb. Cílem tohoto zákona je zvýšit daňové inkaso státního rozpočtu, resp. zamezení daňových úniků. Jde o zajímavý nástroj, který v některých zemích pomohl dosáhnout vytčeného cíle. Na druhou stranu jde bezesporu o nástroj administrativně náročný, který způsobí nemalé potíže a přinese administrativní i jiné náklady těm, na jejichž činnost se bude vztahovat.
Vydáno: 30. 03. 2015
 • Článek
Tímto příspěvkem navazujeme na příspěvek z minulého čísla časopisu UNES1), který se týkal novely zákona o účetnictví 2), kterou připravilo Ministerstvo financí ČR. Tato novela znovu umožňuje určitému spektru účetních jednotek vést jednoduché účetnictví. Je třeba doplnit, že novela byla dne 28.1.2015 schválena vládou České republiky. V následujících měsících ji čeká projednání v Poslanecké sněmovně ČR.
Vydáno: 25. 02. 2015
 • Článek
Koncem roku 2014 připravilo Ministerstvo financí ČR rozsáhlou novelu zákona o účetnictví 1). I přesto, že ještě není schválena, přinášíme v tomto článku alespoň teze navrhovaných změn a úprav stávajícího zákona o účetnictví . Vybrané z nich budou mít dopad i na nevýdělečné organizace.
Vydáno: 02. 02. 2015
 • Článek
V praxi NO1) se občas objeví problém, na který je třeba upozornit - jde o nepřesnost v používání termínů, které zákon jednoznačně uvádí, čímž dochází k nedorozuměním a nejasnostem. V tomto případě jde o spolkový rejstřík, ve kterém se u zápisu pobočného spolku uvádí v souladu se zákonem údaj o hlavním spolku (potud v souladu se zákonem), avšak hlavní spolek je ve výstupu (výpisu z rejstříku) označován poněkud problematicky slovem „zakladatel“, namísto správného pojmu „hlavní spolek“.
Vydáno: 07. 01. 2015
 • Článek
V současné době mohou stále vybrané druhy účetních jednotek účtovat (za přesně daných podmínek) v soustavě jednoduchého účetnictví. Tato možnost pravděpodobně v budoucnu nebude výjimečná, ale stane se opět standardní. Z tohoto důvodu je třeba přemýšlet o způsobu účtování nabytých darů a jejich prokazování i v této formě účetnictví.
Vydáno: 26. 11. 2014
 • Článek
1) Ministerstvo financí ČR připravilo novelu ZÚ , do kterého zapracovalo změny vyplývající z direktiv EU2) a dále pak několik systémových opatření. Novela je v současné době v procesu vnějšího připomínkového řízení, a pokud bude schválena, předpokládá se její účinnost od 1.1.2016. Novela přináší několik významných změn pro vybrané účetní jednotky, nebo nestátní neziskové organizace.
Vydáno: 26. 11. 2014
 • Článek
O plánovaných změnách v oblasti veřejných rejstříků, do nichž se podle nové právní úpravy musí zapisovat i jednotlivé nově ustavené právní formy nestátních neziskových organizací, jsme přinesli zevrubnou informaci již před časem. V tomto příspěvku přinášíme aktuální informace vyplývající z účinných právních předpisů a zaměřujeme se výhradně na spolkovou praxi.
Vydáno: 02. 10. 2014
 • Článek
V polovině dubna vypršel termín pro bezplatné získání koncese, kterou vyžaduje živnostenský zákon 1) u těch, kteří prodávají líh nebo jakékoliv alkoholické nápoje s víc jak 15% alkoholu. V tomto období se také diskutovala otázka, zda v případě, že NNO2) příležitostně pořádá ples nebo podobnou akci, na které prodává alkoholické nápoje, musí mít koncesi.
Vydáno: 18. 07. 2014
 • Článek
Víc jak deset let je ZÚ 1), konkrétně § 38a umožněno vést vybranému okruhu nestátních neziskových organizací jednoduché účetnictví. Podle znění uvedeného paragrafu jde o občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou, dále církve a náboženské společnosti a církevní právnické osoby a v neposlední řadě honební společenstva. S NOZ 2) však vyvstala otázka, zda i vyjmenované druhy organizací, které vznikly po 1.1.2014 nebo v budoucnu vzniknou, budou moci vést také jednoduché účetnictví. Různost výkladů se týká zejména spolků.
Vydáno: 04. 06. 2014