Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2017

Vydáno: 13 minut čtení
Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2017
Ing.
Marta
Ženíšková
Od 1. 1. 2017 se mění redukční hranice pro výpočet vyměřovacích základů v nemocenském a důchodovém pojištění, maximální výše vyměřovacího základu pro odvod pojistného, minimální vyměřovací základy pro odvod pojistného osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen „OSVČ“) a minimální výše daňového základu pro vznik povinné účasti na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „OSVČ vedlejší“). Výše těchto hranic se odvozuje od výše průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního a zdravotního pojištění.
1. Průměrná mzda
Průměrná mzda se zvýšila z 27 006 Kč v roce 2016 na
28 232 Kč v roce 2017.
Postup pro stanovení průměrné mzdy je uveden § 23b v odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“).
2. Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění činí 48násobek průměrné mzdy.
I---------------------------------------I
I       Max. vyměřovací základ  I
I--------I------------------------------I
I 2016  I     1 296 288 Kč