Registrace v obchodním rejstříku

Vydáno: 3 minuty čtení

Vyplývá pro školu (příspěvková organizace zřizovaná městem) povinnost registrovat se v obchodním rejstříku? Pokud ano, má jí zaregistrovat zřizovatel, nebo škola samotná?

Registrace v obchodním rejstříku
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 17380
Odpověď:
Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Jak vyplývá z § 27 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku s tím, že návrh na zápis podává zřizovatel. Pokud se tedy jedná o nově zřizovanou příspěvkovou organizaci, je tato úprava jednoznačná a jasná. Procesně se potom zápisy do obchodního rejstříku řeší v souladu se zákonem o veřejných rejstřících, jak vyplývá z § 11 odst. 3 tohoto zákona, je pro podání návrhu na zápis stanovena lhůta 15 dnů ode dne, kdy povinnost podat návrh vznikla.
Otázkou ovšem je, jak postupovat za situace, že se jedná o již existující příspěvkovou organizaci. Povinnost zápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku byla zavedena samotným zákonem č. 250/2000 Sb. s účinností od 1. 1. 2001. Ze stanoviska ministerstva spravedlnosti k této problematice potom vyplývá, že zákon neobsahuje žádné pře chod né ustanovení, které by eventuálně vztahovalo úpravu obsaženou v zákoně č. 250/2000 Sb. (včetně povinnosti zapisovat organizaci do obchodního rejstříku) i na příspěvkové organizace vzniklé podle předpisů účinných do 31. 12. 2000. Na základě této právní úpravy nelze než učinit závěr, že příspěvkové organizace zřízené před 1. lednem 2001 do obchodního rejstříku zapsat nelze. Bude-li ovšem podle nové právní úpravy zřízena namísto příspěvkové organizace existující již k 31. 12. 2000 příspěvková organizace nová, které bude vydána nová zřizovací listina, bude možno tuto novou organizaci do obchodního rejstříku zapsat. Lze tak konstatovat, že existují příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, které se do obchodního rejstříku nezapisují (zřízené do 31. 12. 2000), a příspěvkové organizace zapsané do obchodního rejstříku.
Jestliže se tedy jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou do 31. 12. 2000, povinnost zápisu do obchodního rejstříku se na ni nevztahuje. Pokud se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou po tomto datu, do obchodního rejstříku se zapisuje, a to včetně změn a dodatků zřizovací listiny či zapisovaných údajů. V případě příspěvkových organizací návrh na zápis podává vždy zřizovatel.