Kód klasifikace - dopadová plocha

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme mateřská škola zřízená územním samosprávným celkem. Na základě projektu jsme upravili podloží zahrady a nechali položit pryžovou dlažbu (dopadová plocha). V následujících letech budeme dokupovat herní prvky - zatím nevíme kdy a kolik (dlažba tedy není technické zhodnocení herních prvků). Do jakého kódu klasifikace pryžová dlažba patří a jak ji máme zachytit v účetnictví?

Kód klasifikace - dopadová plocha
Bc.
Matěj
Nešleha,
ID 17128
Odpověď:
S přihlédnutím k pokynu D-22 by se v případě pryžové podlahy (dopadové plochy) mohlo jednat o samostatnou movitou věc, a to i přesto, že je dopadová plocha pevně spojena se zemí (viz pokyn D-22 k § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon o daních z příjmů“]).
Pokyn v tomto bodě uvádí:
„Výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů) účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou s přihlédnutím ke stavebně-technickým parametrům, funkci a účelu budovy nebo stavby zejména stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, například: účelová zařízení pro školství, vzdělání, kulturu, sport a účelová zařízení zdravotnických pracovišť.“
U samostatné dopadové plochy, stejně tak později při výstavbě jednotlivých herních prvků, sledujeme, zda jsme překročili hranici 40 000 Kč, tj. sledujeme to, zda se jedná o dlouhodobý majetek či o položku, kterou můžeme rovnou účtovat do nákladů. Vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů samostatně stanoví, že se jedná o hmotnou movitou věc, nesledujeme již, že dle klasifikace CZ-CC se jedná o kód 241212 - Dětská a školní hřiště, která jsou dle této klasifikace ostatními stavbami - úprava zákona o daních z příjmů je zde ta důležitá.
Jednotlivé prvky dětského hřiště včetně dopadové pryžové plochy bychom pak zařadili do druhé odpisové skupiny, a to i s ohledem na § 30 odst. 1 poslední věta zákona o daních z příjmů.
Dle klasifikace CZ-CPA 2015 se dle mého názoru jedná o kód 22.1 - Pryžové výrobky, včetně Subdodavatelských prací.
Ostatní terénní úpravy zahrady patří dle klasifikace CZ-CC pod kód 241211 - Parky a zahrady a odepisují se samostatně v páté odpisové skupině.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů