Ing. Matěj Nešleha

 • Článek
Dotaz Situace č. 1: Daňový subjekt (právnická osoba) zastupuje neomezeně daňový poradce, který podává přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 (daňové přiznání nebylo podáno do 31. 3. 2021). Lhůta pro podání tohoto daňového přiznání by uplynula podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2. dne 1. 7. 2021. Zástupce (daňový poradce) podal dne 1. 7. 2021 žádost o (individuální) prodloužení lhůty pro podání podle § 36 odst. 4 daňového řádu do 30. 9. 2021. Správce daně mu plně vyhověl. Zástupce podal daňové přiznání dne 30. 9. 2021, ovšem bez účetní závěrky, tj. povinných příloh (rozvaha, výsledovka a příloha). Dne 18. 10. 2021 podal zástupce daňové přiznání znovu a již se všemi povinnými přílohami. Správce daně nevydal do 18. 10. 2021 výzvu k odstranění vad dle § 74 daňového řádu . Ve který den je daňové přiznání platně podáno s ohledem na případný vznik pokuty dle § 250 daňového řádu ? Situace č. 2: Daňový subjekt (právnická osoba) zastupuje neomezeně daňový poradce, který podává přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 (daňové přiznání nebylo podáno do 31. 3. 2021). Lhůta pro podání tohoto daňového přiznání by uplynula podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2. dne 1. 7. 2021. Zástupce (daňový poradce) podal dne 1. 7. 2021 žádost o (individuální) prodloužení lhůty pro podání podle § 36 odst. 4 daňového řádu do 30. 9. 2021. Správce daně mu plně vyhověl. Zástupce podal daňové přiznání dne 30. 9. 2021, ovšem bez účetní závěrky, tj. povinných příloh (rozvaha, výsledovka a příloha). Správce daně vydal dne 21. 10. 2021 výzvu k odstranění vad dle § 74 odst. 1 písm. b) daňového řádu (podání má materiální vady – je neúplné, není tak způsobilé k projednání). Správce daně stanovil na odstranění vady lhůtu 8 dnů, která měla uplynout dne v pondělí 8. 11. 2021. Daňový poradce dne 7. 11. 2021 požádal o prodloužení této správcovské lhůty do 20. 11. 2021. Správce daně dne 15. 11. 2021 vydal rozhodnutí o prodloužení této správcovské lhůty (plné vyhovění a prodloužení správcovské lhůty plynoucí z výzvy k odstranění vad do 20. 11. 2021 dle žádosti daňového poradce). Toto vyhovující rozhodnutí bylo ale daňovému poradci oznámeno (doručeno) až 25. 11. 2021, tzv. náhradním způsobem, uplynutím lhůty dle § 44 daňového řádu . Tedy ve lhůtě do 20. 11. 2021 nebyly vady (úplnost) daňového přiznání odstraněny a správce daně považuje původní podání (daňové přiznání) podané dne 30. 9. 2021 dle § 74 odst. 4 daňového řádu za neúčinné. Dne 24. 11. 2021 správce daně vydal výzvu k podání daňového přiznání za rok 2020. Lhůta podle správce daně uplynula dne 30. 9. 2021 a daňové přiznání je neúčinné. Je postup správce daně správný? Dle § 101 odst. 5 je rozhodnutí vůči příjemci účinné až oznámením. Na druhou stranu si lhůtu 20. 11. 2021 určil v žádosti samotný daňový poradce a správce daně vydal rozhodnutí do doby, o níž měla být lhůta podle žádosti prodloužena, resp. do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel (§ 36 odst. 2 daňového řádu ).
Vydáno: 04. 03. 2022
 • Článek
Dotaz OSVČ prodává zvukové efekty. Odměny za prodej dostává od prodejců, kteří zprostředkovávají prodej těchto produktů přes e-shopy. Tyto e-shopy mají sídla jak ve státech EU, tak ve třetích zemích. Odměny dostává prostřednictví PayPal. Zvukové efekty přes tyto e-shopy nakupuje kdokoliv, tedy jak osoby povinné k dani, tak i osoby nepovinné k dani. Přijaté odměny jsou poníženy o provize e-shopu. Pokud se jedná o jednorázový výkup internetovou službou – společností, tak OSVČ vystavuje fakturu (společnost pak tyto zvukové efekty vlastní a přeprodává si je dál a OSVČ z toho už žádný další příjem nemá). Tyto společnosti jsou jednak ze zemí EU, tak i ze třetích zemí Hledisko DPH: Počítají se prodeje přes zahraniční e-shopy a prodeje přes faktury zahraničním společnostem do obratu pro registraci k DPH? Určuje se místo plnění dle § 9 zákona o dani z přidané hodnoty ? Případně měla se tato OSVČ zaregistrovat jako identifikovaná osoba? Hledisko daně z příjmu fyzických osob: OSVČ uplatňuje výdaje paušálem. Odměny od prodejců přes e-shop by se měly zdaňovat neponížené o provize?
Vydáno: 04. 03. 2022
 • Článek
Jak vyplnit přílohu č. 3 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi v ČR 400 200 Kč a v Belgii 353 000 Kč, celkem 753 200 Kč, osvobozeno 480 600 Kč. Zdanitelná penze činí 272 600 Kč. Od zahraničního finančního úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do přílohy č. 3 uvést údaje následovně: – ř. 321: 272 600 Kč (zdanitelná penze ČR + Belgie), – ř. 323: 40 890 Kč (15 % z 272 600 Kč) a následně vypočítat koeficient zápočtu na řádku 324? Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné daňové přiznání?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Společnost s ručením omezeným (start-up, plátce DPH) vyvinula software (organizace výroby), který pronajímá výrobním podnikům. Vzhledem k možné rozšířené nabídce do zahraničí, lze očekávat, že bude mít možnost pronajímat svůj software i v zahraničí (subscription na měsíční bázi). 1.Situace Základní sestava softwaru bude nabízena formou softwaru, který si implementuje sám zákazník (po objednání, bude možné stáhnout z internetu). České s. r. o. bude účtovat za užívání tohoto softwaru měsíční nájem (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge). České s. r. o. bude poskytovat podporu on-line (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge). Jak rozlišit nájem softwaru, který je po uzavření smlouvy ke stažení z internetu (něco jako krabicový software, který je umístěn na počítači odběratele) a nájem u samostatně vyvíjeného softwaru dle požadavku zákazníka, a to jednorázově (jednorázová fakturace) nebo formou měsíčního nájmu. Kdy se již jedná o licenční poplatky (nájem) podléhající např. zdanění v zemi aplikace softwaru? Technická podpora tzv. SLA = jde o službu on-line (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge). 2. Situace Dtto s tím, že k tomuto univerzálnímu softwaru si odběratel objedná další úpravy dle vlastní specifikace (programování na zakázku). Půjde o jednorázovou fakturaci, práce proběhnou v ČR, implementace on-line (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge). Bez nároku na účtování dalšího nájmu z rozšířeného softwaru. Nájem zůstává původní ze základní sady. 3. Situace Software, přizpůsobený potřebám odběratele, bude implementovat české s. r. o. – software na objednávku bude vyvíjen v ČR – fakturován jednorázově dle smlouvy s odběratelem (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge) – následně dle smlouvy měsíčním nájmem v členění (nájem + SLA podpora v rozsahu ze smlouvy)a)Fakturovaný vývoj softwaru a fakturovaný měsíční nájem jsou licenční poplatky, kdy odběratel dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění odvede v zemi odběratele srážkovou daň, o kterou platbu do ČR sníží, následně odběratel předloží potvrzení o zaplacení srážkové daně. Odvod srážkové daně bude započítán v daňovém přiznání Českého s. r. o.b)Implementace on-line (daň z příjmu v ČR, DPH reverse charge).c)Implementace v místě odběratele mimo ČR – daň z příjmu v ČR, pokud implementace nepřesáhne 185 dní v roce (fyzická přítomnost v zemi odběratele, DPH reverse charge).d)Implementace v místě odběratele mimo ČR – vznik daňové stálé provozovny v zemi odběratele, pokud implementace (fyzická přítomnost technika) přesáhne 185 dní v roce, zdaněno v rámci zdanění daňové stálé provozovny v zemi odběratele vč. povinností k DPH, pokud vznikne. V české s. r. o. bude dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjem zahrnut (vč. zohlednění zaplacené daně v zahraničí) do daňového přiznání v ČR. Pro situace 1 až 3 rozlišit: – státy EU – třetí země
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
Podíl společníka přestavuje jeho účast v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Obchodními korporacemi rozumíme dle § 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech obchodní společnosti a družstva. Mezi obchodní společnosti řadíme například veřejnou obchodní společnost, komanditní společnosti, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s daňovými otázkami spojenými se zdaněním, resp. osvobozením, příjmu z převodu podílu na společnosti s ručením omezeným u fyzických osob. Pozornost nebude vůbec věnována příjmům z převodu obchodního podílu u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kde je pojetí zdanění, resp. osvobození, zcela odlišné.
Vydáno: 29. 09. 2020
 • Článek
Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci, za které by se odvádělo sociální pojištění, ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?
Vydáno: 15. 07. 2020
 • Článek
Firma, s. r. o., má hlavní činnost dopravu a zemní práce. Jako vedlejší činnost od roku 2020 bude mít prodej zeminy za hotové. Tento prodej bude její minoritní činností. Tržby z hlavní činnosti jsou placeny převodem, za hotové je jen tento prodej. Myslím si správně, že v rámci EET se firmy bude týkat až 4. vlna od 1. 5. 2020, kam spadají všichni, mimo výjimky, a už se nerozlišuje, která činnost je minoritní?
Vydáno: 22. 04. 2020
 • Článek
Pokud podáme dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti, hrozí nám pokuta za pozdní tvrzení, penále za pozdní podání nebo úrok z prodlení?
Vydáno: 04. 03. 2019
 • Článek
Dlouhodobý majetek z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi zajímavější části zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), ale nepochybně i ty složitější. Tentokrát bude pojednáno o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Pozornost zaměříme na ty změny u dlouhodobého majetku, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017.
Vydáno: 06. 11. 2017
 • Článek
Jak již bývá v naší zemi zvykem, daňové zákony se mění na poslední chvíli, a když se nestihne včas schválit novela některého zákona, posune se její účinnost o několik měsíců. Přesně tak je tomu i v případě sněmovního tisku 873, který byl Poslanecké sněmovně vládou předložen již na konci července 2016 a stále není znám výsledek. Sněmovní tisk je velmi rozsáhlý, jen u daně z příjmů navrhuje přibližně 200 změn, a proto se budeme věnovat jen změnám, které se týkají zdanění fyzických osob. Fyzické osoby se dočkají některých i velmi příjemných změn – změn k lepšímu. A co že nás vlastně vůbec čeká?
Vydáno: 23. 03. 2017
 • Článek
Jsme fyzická osoba a plátci DPH. Pořádali jsme turnaj ve volejbalu a vypláceli jsme prize money hráčům. Pokud vyplácíme prize money v hotovosti, budeme účtovat MD 518/D 211? Budeme účtovat bez DPH, nebo máme vyměřit DPH, popřípadě s jakou sazbou? Hráči nejsou plátci DPH.
Vydáno: 23. 02. 2017
 • Článek
Kalendářní rok 2016 je sice již definitivně za námi, práce na zdaňovacím období 2016 ovšem pravděpodobně teprve začínají. Je čas zamyslet se nad tím, jak ještě v rámci mezí daných zákonem snížit naši daňovou povinnost. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) nabízí poměrně širokou nabídku, jak odčitatelnými položkami a nezdanitelnými částmi základu daně snížit základ daně, a tím i daňovou povinnost. Tentokrát zaměříme naši pozornost na odpočet na podporu odborného vzdělávání.
Vydáno: 17. 02. 2017
 • Článek
Jak navést faktury od dodavatele, který zaslal faktury za plnění z února 2014 a června 2015 až v dubnu 2016?
Vydáno: 27. 09. 2016
 • Článek
Malá úvaha nad vztahem daňově uznatelných a neuznatelných výdajů Ing. Matěj Nešleha Kodap Jihlava, s. r. o. Přináším malé zamyšlení nad vztahem daňově uznatelných a neuznatelných výdajů (v celém...
Vydáno: 01. 09. 2016
 • Článek
Jsme mateřská škola zřízená územním samosprávným celkem. Na základě projektu jsme upravili podloží zahrady a nechali položit pryžovou dlažbu (dopadová plocha). V následujících letech budeme dokupovat herní prvky - zatím nevíme kdy a kolik (dlažba tedy není technické zhodnocení herních prvků). Do jakého kódu klasifikace pryžová dlažba patří a jak ji máme zachytit v účetnictví?
Vydáno: 25. 07. 2016
 • Článek
Zdanění dotace od SZIF Bc. Matěj Nešleha, dotaz 16671/22.04.16 Společnost s r. o., zabývající se zemědělskou výrobou, dostala rozhodnutí o poskytnutí platby pro zemědělce za dodržení postupů pro klima...
Vydáno: 30. 06. 2016
 • Článek
Přistoupení osob do společnosti bez právní subjektivity a DPFO Bc. Matěj Nešleha, dotaz 15010/05.10.15 Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity neboli společnost, dle § 2716 a násl. NOZ, má...
Vydáno: 30. 06. 2016
 • Článek
Zastupování v daňovém řízení optikou Nejvyššího správního soudu Matěj Nešleha, Kodap Jihlava, s. r. o. Právní vztah u dobrovolného zastoupení vzniká mezi zastoupeným a zástupcem na základě smlouvy, k...
Vydáno: 30. 06. 2016
 • Článek
Délka opravy Bc. Matěj Nešleha Koupila jsem byt, který jsem prodala do 2 let a peníze použila na pořízení nemovité věci pro bytové účely. Na nově pořízené nemovité věci...
Vydáno: 26. 05. 2016
 • Článek
Odsun odpisů Bc. Matěj Nešleha Pokud mi v s. r. o. vyjde záporný hospodářský výsledek, můžu přerušit odpisy pro tento rok a pokračovat příští rok s tím, že se...
Vydáno: 26. 05. 2016
+ Zobrazit dalších 20