Účetní a daňové aspekty bezúplatně nabytého DHM a DNM v NNO, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

1) 2) 3) Pokud nestátní nezisková organizace vlastní dlouhodobý majetek, často ho nenabyla klasickým úplatným pořízením, tedy koupí, popř. směnou, ale nabyla ho bezúplatně. Je mnoho způsobů, jak lze nabýt dlouhodobý majetek bezúplatně.

Účetní a daňové aspekty bezúplatně nabytého DHM a DNM v NNO
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
22HLAV s. r. o.
Mezi ty nejčastější patří:
-
nabytí darem,
-
pořízení z účelového daru,
-
pořízení z
dotace
(z veřejných zdrojů),
-
nabytí z dědictví nebo odkazu,
-
nabytí v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Takto může nezisková organizace nabýt pozemky, nemovitosti, kulturní památky nebo jiný hmotný či nehmotný dlouhodobý majetek.
Bezúplatné nabytí dlouhodobého majetku má jak v účetnictví, tak v daních svá specifika. Dnes se budeme nadále zabývat specifiky týkajícími se zejména pořízení dlouhodobého majetku. V dalších dílech článku pak postupně probereme odpisování a další aspekty důležité v době používání majetku a následně pak specifika spojená s prodejem bezúplatně nabytého majetku. Zaměříme se zejména na účetnictví a daň z příjmů, nicméně dotkneme se i jiných daní, popř. jiné související problematiky, jako je například bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek používaný jako nadační jistina u nadací.
Pokud je v článku používán pojem vyhláška, myslí se tím vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud úč