Evidence pracovní doby

Vydáno: 2 minuty čtení

Evidenci pracovní doby vedeme na základě evidence docházky. Zaměstnanec se přihlašuje i odhlašuje čipem. Jestliže si neoznačí odchod na oběd a příchod z oběda (tedy povinnou přestávku 0,5 hodiny) pak, je v tento den uvedeno v evidenci pracovní doby např. 8:00 - 16:30 h. Zajímá mě, zda je v evidenci pracovní doby nutné evidovat také přestávku, nebo jen začátek a konec směny s tím, že přestávku čerpá zaměstnanec automaticky a tudíž není nutné ji uvádět.

Evidence pracovní doby
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 17168
Odpověď:
Ve smyslu § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je zaměstnavatel mj. povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny. Směnou se rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.
Pokud jde o přestávku v práci na jídlo a oddech, nejedná se o výkon práce, a proto se nezapočítává do pracovní doby.
Z výše uvedeného § 96 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel by měl vést evidenci odpracované doby tak, aby bylo jasně prokazatelné, kdy zaměstnanec vykonával práci a kdy čerpal přestávku na jídlo a oddech. Například 7:00 - 12:00 hod výkon práce, 12:00 - 12:30 přestávka na jídlo a oddech, 12:30 - 16:30 hod. výkon práce. Totéž platí i v případě, že zaměstnanec čerpá přestávku na svém pracovišti v objektu zaměstnavatele.
Nedodržování této zásady by mohlo být při kontrole sankcionováno inspekcí práce. Rovněž může vést ke komplikacím v případě pracovních úrazů nebo v případě, že by zaměstnanec neplnil své pracovní povinnosti a tvrdil by, že momentálně čerpá přestávku na jídlo a oddech na pracovišti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce