Finanční dar obci

Vydáno: 1 minuta čtení

Obec nás požádala o finanční dar na pořízení laviček v rámci projektu rekonstrukce náměstí. Nevím, zda splníme všechny podmínky pro uplatnění daru jako odčitatelné položky: - První podmínka - příjemce - obec - splněna. - Výše daru - min. 2 000 CZK - splněno. - Účel daru - na financování vědy, vzdělávání, výzkumu, vývoje, kulturu, školství, policii, podporu a ochranu mládeže, účely sociální, zdravotnické, ekologické humanitární, charitativní apod. Nejsem si jista, zda bychom poskytnutý dar byli schopni pod některé z účelu přiřadit. Je to možné?

Finanční dar obci
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 17093
Odpověď:
Předpokládám, že dárce je právnickou osobou, potom podmínky uplatnění daru (bezúplatného plnění) jako položky odčitatelné od základu daně jsou vymezeny v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Kromě zmíněných podmínek osoby příjemce a finančního limitu je to dále účel tohoto daru. Prokázání splnění podmínek je vždy povinností poplatníka, obecně lze konstatovat, že pokud budeme posuzovat samotné pořízení laviček v rámci projektu rekonstrukce náměstí, podmínky podle mého názoru splněny nebudou. Jiná situace by samozřejmě nastala, kdyby pořízení laviček bylo součástí např. nějakého sociálního projektu či např. programu prevence na podporu a ochranu mládeže, ale to v tomto případě zřejmě nenastává. Jak jsem tedy uvedl, podle mého názoru tak podmínky § 20 odst. 8 ZDP v tomto případě splněny nejsou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů