Osvobození dle § 57 zákona o DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace je plátce DPH. Hlavní činností je propagace EU. Doplňková činnost - pořádání seminářů. Od dubna 2016 tato organizace získala akreditaci u Ministerstva vnitra, a to podle zákona č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje semináře, kterých se účastní jak zaměstnanci územně samosprávných celků (obce, kraje), tak i obchodních společností a firem. Osvobození podle § 57 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH "), se bude vztahovat i na podnikatelské subjekty?

Osvobození dle § 57 zákona o DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 16549
Odpověď:
Jak vyplývá z § 57 odst. 1 písm. d) ZDPH, výchovou a vzděláním jako plněním osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se rozumí také činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti, které mají akreditované vzdělávací programy.
Klíčové pojmy jsou tak rekvalifikace a akreditace, ani jeden z nich naše právní předpisy nedefinují. Z evropského práva (čl. 14 nařízení Rady ES 1777/2005) vyplývá, že služby odborného výcviku nebo rekvalifikace poskytované za podmínek uvedených v čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice 2006/112/ES zahrnují výuku přímo související s živností nebo povoláním, jakož i výuku zaměřenou na získání nebo udržování znalostí pro odborné účely. Délka trvání kursu odborného výcviku nebo rekvalifikace je pro tento účel nepodstatná. Z tohoto hlediska by tedy měly podmínky splňovat všechny semináře.
Dále je vhodné uvést, že důvodová zpráva k zákonu č. 302/2008 Sb., kterým došlo k podstatné úpravě tohoto ustanovení, uvádí, že v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1777/2005 se osvobození od daně uplatňuje na vzdělávací činnost poskytovanou za účelem rekvalifikace, kterou se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení nebo rozšíření dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování, která je poskytovaná za podmínek stanovených v platné směrnici k DPH, tj. subjekty, které nebyly založeny za účelem podnikání a subjekty, které členský stát uznává za obdobné, tj. subjekty, které jsou ke vzdělávání akreditovány a mají akreditované programy.
Co se týká pojmu akreditace, ZDPH nijak blíže nevymezuje, o jaké akreditace by se mělo jednat, pouze příkladem uvádí odkaz na některé právní předpisy, podle kterých je možné akreditaci udělit. V tomto případě je otázkou, zda u seminářů pro obchodní společnosti a firmy bude tato podmínka splněna, protože akreditace sice udělena byla, ale pravděpodobně pro jiné případy seminářů. Sice by bylo možné argumentovat, že obecně tyto kurzy akreditaci mají, ale obávám se, že takovýto extenzivní výklad by nebyl průchozí.
Celkově lze konstatovat, že se prosazuje výklad, že veškeré vzdělávání, které nějakým způsobem souvisí s výkonem profese, je osvobozeno od daně, pokud jej poskytuje kterýkoli subjekt na základě udělené akreditace. V tomto případě podle dostupných informací akreditace chybí, proto bude nutné realizaci těchto seminářů považovat za zdanitelné plnění.