Dar poskytnutý neziskovou organizací

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace "Ústav" poskytla dar neziskové organizaci "Spolek" na spolufinancování společného projektu. Může "Ústav" tento dar uplatnit jako daňově uznatelný náklad, jelikož tento výdaj souvisel s realizaci společného projektu, ke kterému má "Ústav" výnos?

Dar poskytnutý neziskovou organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 16591
Odpověď:
Nejprve je nutné zdůraznit, že ústavy patří v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), mezi veřejně prospěšné poplatníky, tedy poplatníky, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. V souladu s § 18a odst. 5 ZDP patří ústavy mezi veřejně prospěšné poplatníky s širokým základem daně, což znamená, že předmětem daně jsou veškeré příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací. Princip zdanění tak v případě ústavů mnohem více připomíná zdanění podnikatelských subjektů. Vzhledem k širokému základu daně bude případná daňová uznatelnost nákladů posuzována obdobně jako u podnikatelských poplatníků, tedy v souladu s § 24 a 25 ZDP.
Z pohledu daňové uznatelnosti daru je tedy nutné vycházet zejména z § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, ze kterého vyplývá, že dary patří mezi výdaje na reprezentaci a jako takové nejsou daňově uznatelným výdajem. Ústav tedy dar poskytnutý spolku jako daňový náklad uplatnit nemůže, což ostatně není možné u žádného poplatníka. Dar lze ale uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v souladu s § 20 odst. 8 ZDP, ovšem tato možnost se nevztahuje na veřejně prospěšné poplatníky.
Vzhledem k souvislosti s případnými zdanitelnými příjmy je možné zmínit § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, které se ale týká pouze nedaňových výdajů, které jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu. Na tento případ se tedy tato úprava nevztahuje.
Obdobně potom § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, které ze základu daně vylučuje částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Ani toto ustanovení nelze na uvedený případ využít.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že dar poskytnutý spolku daňově uplatnit nelze.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů