Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, 2. část

Vydáno: 32 minut čtení

Ve třetí části zákona nalezneme ustanovení týkající se podlimitního režimu. Pojďme se nyní podívat, jaké změny oproti stávajícímu stavu nastaly.

Mgr.
Pavel
Bláha
Úvodem je nutné konstatovat, že se jedná o obsahově chudou a rozsahem nejkratší část zákona. Částečně to má svoji logiku, protože vše, co je upraveno v jiných částech zákona, je ve třetí části vyjádřeno v případě potřeby odkazem na postup upravený jinde.
V podlimitním režimu bude možné využít následující druhy výběrových řízení:
-
zjednodušené podlimitní řízení
(dále také "Zjpř") - u stavebních prací
do 50 mil. Kč
bez DPH, což je oproti stávajícímu stavu pětinásobné navýšení. Pro běžné zadavatele tak bude z velké části tímto druhem řízení pokryta jejich běžná potřeba s ohledem na limit stavebních prací. Tento druh výběrového řízení je specifický pouze pro podlimitní veřejné zakázky (dále jen "VZ"), a tudíž není upraven jinde. To neplatí o druzích výběrových řízení dále uvedených;
-
otevřené i užší řízení
- zůstalo oproti stávajícímu stavu beze změny;
-
jednací řízení s uveřejněním volně
- tedy bez splnění předběžných podmínek dle § 60;
-
jednací řízení bez uveřejnění
(dále i "Jřbu"). Musí být splněna podmínka, že naléhavost je tak velká, že nelze dodržet lhůty pro Zjpř.
 
Zjednodušené podlimitní řízení souhrnně
Zákon jej popisuje v § 53. Oproti stávajícím postupům nemá mnoho odlišností. Ovšem ty, které existují, bude třeba osvětlit podrobněji. Oproti stávajícímu stavu již toto řízení nebude zadavatel začínat odesláním písemné výzvy minimálně pěti dodavatelům. K zahájení řízení zvolí zveřejnění výzvy k podání nabídek na svém profilu zadavatele a týká se to neomezeného počtu dodavatelů. Kdyby se však ještě navíc rozhodl, že osloví uchazeče o zakázku písemně, bude muset oslovit jako dosud minimálně pět uchazečů. Náležitosti výzvy s drobnými odchylkami (způsob podání nabídek a požadovaný jazyk nabídky,...) v zásadě odpovídají stávajícímu stavu. Přesný minimální text výzvy obsahuje příloha č. 6 k zákonu.
Za logickou a neměnící se zásadu lze považovat skutečnost, že je zakázáno s účastníky řízení o podaných nabídkách jednat. Zadavatel také nesmí v průběhu řízení snižovat počet účastníků. Rovněž se nezměnilo, že zadávací dokumentace a zadávací podmínky musí být po celou lhůtu pro podání nabídek zveřejněny na profilu zadavatele.
Úprava odkazuje na to, že zadávací podmínky a pravidla pro zadávací řízení zadavatel může použít dle postupů pro nadlimitní režim.
Oblast kvalifikace
v zákoně poněkud změnila terminologii. Stávající základní a profesní kvalifikační předpoklady se nově nazývají základní a profesní způsobilost. Toto názvosloví platí pro všechny zakázky. U kvalifikace ve Zjpř může zadavatel požadovat i jiná kritéria kvalifikace, než jsou stanovena pro nadlimitní režim. Pro příklad uveďme, že zadavatel může požadovat, aby vůči němu uchazeč neměl dluhy. Doklady k prokázání kvalifikace se stejně jako v nadlimitním režimu předkládají do nabídky v kopii. Zákon účastníkovi řízení umožňuje, aby doklady o kvalifikaci ve Zjpř nahradil čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro VZ. Zadavatel si však v průběhu řízení kdykoliv může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů prokazujících kvalifikaci. Povinnost vyžádat si originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů před uzavřením smlouvy není v případě ZjPř vyžadována.
Dodržení požadavků na způsobilost dodavatelů má v novém zákoně ještě jedno specifikum. Doposud jsme byli zvyklí, že dodavatel, který nesplnil základní (a stejně tak např. i profesní) kvalifikační předpoklad např. tím, že statutární orgán má záznam o trestném činu dle § 53 odst. 1 písm. a) stávajícího zákona (č. 137/2006 Sb.), musel být ze soutěže vyloučen. Nově bude moci dle § 76 nového zákona (č. 134/2016 Sb.) svoji způsobilost obnovit - tzn., musí být "vrácen" do soutěže. Toho se však ve Zjpř nebude moci účastník výběrového řízení dovolávat. Takto pregnantně se to dozvídáme pouze z důvodové zprávy k § 53 zákona. Sám § 53 pak přímo na použití § 76 o obnovení způsobilosti neodkazuje. Tudíž je možné dovodit, že jeho použití v tomto druhu podlimitního řízení nebude možné. Nemožnost obnovit způsobilost dodavatele se přímo nabízí zejména v situacích, kdy dodavatel neplnil dosavadní smlouvy se zadavatelem do takové míry, že proti němu zadavatel musel uplatnit škodu nebo musel předčasně smluvní vztah ukončit. Jak jinak zabránit nekvalitnímu plnění než přímým vyloučením z další soutěže toho, kdo zadavateli svým neplněním nebo nekvalitním plněním předchozích závazků způsobil škodu?
Podání nabídek ve Zjpř proběhne shodně s nadlimitním režimem. I kritéria hodnocení může zadavatel použít z nadlimitního režimu, v případě kritérií kvality může však použít i vlastní kvalitativní objektivní kritéria odpovídající předmětu VZ.
Zůstal zachován i stávající princip, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel může doručit formou zveřejnění na profilu zadavatele (pokud to vyhradí v zadávacích podmínkách). Za doručené se považují okamžikem zveřejnění na profilu. Závěr Zjpř v zásadě odpovídá stávajícímu stavu.
 
Lhůty v podlimitním řízení
Otázka lhůt v novém zákonu si vyžaduje samostatný komentář. Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel zákona navrhovalo v celém zákoně jednotný princip počítání lhůt a to v pracovních dnech. Poslanecká iniciativa přinesla změnu v tom smyslu, že lhůty pro podání nabídek, vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "ZD") a prohlídka místa plnění u podlimitních zakázek zůstaly v pracovních dnech. U nadlimitního režimu se budou počítat v režimu kalendářních dnů. Nutno poznamenat, že se jedná o změnu pro zadavatele nešťastnou. Ideální je stejný režim počítání lhůt pro všechny úkony a všechny druhy řízení v zákoně. Zadavatelům to způsobí potíže zejména v situaci, kdy stejný druh řízení (např. otevřené řízení) používají v nadlimitním režimu a též v podlimitním režimu.
I když jsou tedy lhůty pro podlimitní režim v novém zákoně počítány ve dnech pracovních, mnoho se od stávajícího stavu neliší. Podívejme se na jejich souhrn:
-
ZjPř
- 11 pracovních dnů;
-
otevřené řízení
- 15 pracovních dnů na služby a dodávky, 20 pracovních dnů na stavební práce.
Lhůty v otevřeném řízení lze zkrátit o pět pracovních dnů, pokud:
-
zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Lhůty 15 pracovních dnů v případech:
-
žádosti o účast v užším řízení nebo Jednacím řízení s uveřejněním (dále také "Jřsu"),
-
předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním,
-
nabídky v užším řízení.
Lhůta pro prohlídku místa plnění
= pět pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Zde je nutno konstatovat, že stanovení konkrétní lhůty pro prohlídku místa plnění zákonem je velmi pozitivní. Zadavatelé již nebudou na vážkách, na který den je nejvhodnější ji stanovit, aby nebyly porušeny zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Co se však na druhé straně může ukázat jako problém, je
nestanovení zákonné lhůty
pro to,
dokdy se uchazeči nejpozději mohou dotazovat na vysvětlení zadávacích podmínek
. Pokud je to ponecháno bez úpravy, mohou tak v zásadě činit téměř až do okamžiku podání nabídek. A pak jistě někteří zkusí namítat, že neměli dostatek času na zpracování a podání svých nabídek. Následně budou po zadavateli požadovat, aby lhůtu pro podání nabídek prodloužil.
 
Část čtvrtá - nadlimitní režim
Nutno poznamenat, že se jedná o jednoznačně nejrozsáhlejší část zákona. Zde kromě specifických postupů a institutů najdeme komplexní úpravu:
1.
Druhů zadávacích řízení v nadlimitním režimu (§ 55 až 72);
2.
Oblasti způsobilosti a kvalifikace dodavatelů (§ 73 až 79); použitelné přiměřeně i pro podlimitní režim;
3.
Technických podmínek (§ 80 až 95); použitelné i pro podlimitní režim;
4.
Ustanovení o zadávacích podmínkách (§ 96 až 100); použitelné i pro podlimitní režim:
-
Dostupnost zadávací dokumentace,
-
Prohlídka místa plnění,
-
Vysvětlení zadávacích podmínek,
-
Změna nebo doplnění zadávacích podmínek,
-
Vyhrazené změny závazku,
-
Rozdělení veřejných zakázek na části (§ 101),
-
Varianty (§ 102),
-
Podmínky sestavení a podání nabídek (§ 103),
-
Další podmínky pro uzavření smlouvy (§ 104),
-
Využití poddodavatele (§ 105),
-
Platby poddodavatelům (§ 106);
5.
Průběh řízení; použitelný i pro podlimitní režim:
-
Nabídky (§ 107),
-
Otevírání nabídek v listinné a elektronické podobě (§ 108 až 110),
-
Snížení počtu účastníků zadávacího řízení a snížení počtu předběžných nabídek (§ 111 a 112),
-
Mimořádně nízká nabídková cena (§ 113),
-
Ustanovení o hodnocení nabídek,
-
Ekonomická výhodnost nabídek (§ 114);
6.
Pravidla pro hodnocení nabídek (§ 115); použitelná přiměřeně i pro podlimitní režim:
-
Kritéria kvality (§ 116),
-
Náklady životního cyklu (§ 117),
-
Metody pro stanovení nákladů životního cyklu (§ 118),
-
Postup při hodnocení nabídek (§ 119),
-
Podmínky použití elektronické aukce a její průběh (§ 120 a 121);
7.
Výběr dodavatele a ustanovení o úkonech zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky; použitelné i pro podlimitní režim:
-
Výběr dodavatele (§ 122),
-
Oznámení o výběru dodavatele (§ 123),
-
Uzavření smlouvy na VZ (§ 124),
-
Postup po vyloučení vybraného dodavatele (§ 125),
-
Oznámení výsledku zadávacího řízení (§ 126),
-
Zrušení zadávacího řízení (§ 127),
-
Sdělení oznámení o zrušení zadávacího řízení (§ 128).
Z výše uvedených odrážek vidíme, že úprava pro nadlimitní režim prakticky pokrývá část zadávacích podmínek a celý průběh řízení od podání nabídek až do okamžiku ukončení zadávacího řízení výběrem nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy na VZ.
V nadlimitním režimu může zadavatel použít následující druhy řízení:
-
otevřené i užší řízení (§ 56 až 59),
-
jednací řízení s uveřejněním za splnění předběžných podmínek dle § 60,
-
jednací řízení bez uveřejnění za splnění podmínek podle § 63 a násl.,
-
soutěžní dialog § 68 až 69,
-
řízení o inovačním partnerství § 70 až 72; jedná se o zcela nový druh výběrového řízení.
K druhům zadávacích řízení v nadlimitním režimu lze obecně konstatovat, že postup zadavatele se v zásadě neliší od stávajícího stavu, i když drobné odchylky v jednotlivých řízeních nalezneme. Nová je např. možnost zahájit užší řízení a Jřsu odesláním předběžného oznámení. Nejvýrazněji se změnilo jednací řízení bez uveřejnění a to zejména s ohledem na podmínky jeho použití.
 
Lhůty v nadlimitním režimu
O lhůtách již byla řeč v podlimitním režimu. Připomeňme jen, že pro nadlimitní režim se budou lhůty počítat v kalendářních dnech a poněkud se oproti stávajícímu stavu změnily. Jednotlivé lhůty jsou vždy přiřazeny k příslušnému druhu řízení. Lhůty pro podání nabídek lze v případě využití předběžných oznámení zkracovat. V tomto smyslu se tedy navracíme do stavu před 1. 4. 2012.
 
Způsobilost a kvalifikace v nadlimitním režimu:
V nadlimitním režimu musí zadavatel požadovat:
-
prokázání základní způsobilosti
podle § 74,
-
s výjimkou Jřbu požadovat
prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1a
(oprávnění k podnikání).
V nadlimitním režimu může zadavatel požadovat:
-
prokázání
zvláštní profesní způsobilosti
podle předmětu VZ, pokud to pro zadavatele bude s ohledem na předmět VZ důležité;
-
ekonomické kvalifikace
podle § 78. Zde nutno poznamenat, že ekonomická kvalifikace se opět vrací do hry. Zadavatel ji bude moci vyžadovat prostřednictvím prokázání celkového obratu nebo obratu týkajícího se předmětu VZ za poslední tři roky. Objem požadovaného obratu by neměl přesáhnout dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ. Požadavek na vyšší objemy obratu bude muset zadavatel v zadávacích podmínkách zdůvodnit;
-
technické kvalifikace
podle § 79.
V nadlimitním režimu:
-
nesmí zadavatel požadovat jinou kvalifikaci než uvedenou v § 73 odst. 1 až 3,
-
je povinen v ZD stanovit, které údaje, doklady, vzorky nebo modely k prokázání splnění požadovaných kritérií kvalifikace požaduje.
U ekonomické nebo technické kvalifikace:
-
v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu VZ stanoví:
-
která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a
-
minimální úroveň pro jejich splnění.
Dodavatel musí podmínky základní způsobilosti splnit vždy
v každém nadlimitním zadávacím řízení, nestanoví-li zákon z tohoto požadavku výjimku (viz § 75 odst. 2). Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel způsobilý tehdy, jestliže:
1.
Nebyl
v zemi svého sídla
(tady pozor na sídlo dodavatele; pokud bude mít sídlo mimo území ČR, beztrestnost ve vztahu k ČR neprokazuje) v posledních pěti letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3
(k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží). Zde je nutné uvést, že se dost zásadně změnila paleta trestných činů, u kterých musí být beztrestnost prokázána.
U dodavatele, který je právnickou osobou
, musí podmínku účasti neexistence odsouzení pro trestný čin splňovat:
-
jak tato právnická osoba,
-
tak její statutární orgán,
-
a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Pokud se zadávacího řízení účastní dodavatel, který je pobočkou závodu zahraniční osoby
(obdobně je tomu i u pobočky závodu české osoby), musí podmínku účasti neexistence odsouzení pro trestný čin splňovat:
-
jak tato právnická osoba,
-
tak vedoucí pobočky závodu.
Nově
je zadavateli umožněno, aby požadoval splnění podmínky neexistence odsouzení pro trestný čin i jinou osobou
. Může jít o osobu zařazenou v rámci struktury dodavatele, která má práva spojená se zastupováním dodavatele nebo která má práva spojená s rozhodováním nebo kontrolou nad nebo uvnitř dodavatele. Požadavek
musí být zadavatelem uveden v zadávací dokumentaci
, jinak jej nelze vyžadovat.
2.
Nemá
splatný
daňový nedoplatek v evidenci daní. Pro tento účel je nutné vnímat, že
se nově bude jednat jen o splatný nedoplatek
. To prakticky znamená, že
dodržování sjednaných splátkových kalendářů dodavatelem pro něho znamená, že prokázal bezdlužnost. Stejný princip se uplatňuje i dále u pojistného.
3.
Nemá
splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
4.
Nemá
splatný
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
5.
Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyla vůči němu nařízena nucená správa situace.
Obnovení způsobilosti uchazeče
představuje zcela zásadní nový institut zákona.
Účastník zadávacího řízení
, který by mohl být nebo byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění kritérií základní způsobilosti účasti podle § 74 nebo podle § 48 odst. 5 (porušování předpisů, střet zájmů, profesní pochybení, narušení hospodářské soutěže, pochybení při plnění předchozího závazku...) nebo 6 (uzavření zakázané dohody),
může předložit důkazy o tom, že přijal dostatečná nápravná opatření
, která ve svém důsledku znamenají, že účastník zadávacího řízení byl do té míry "očištěn", že odpadl důvod pro vyloučení.
K "očištění" (prokázání obnovení způsobilosti) může dojít pouze v časovém období:
-
V průběhu zadávacího řízení (čili před okamžikem jeho ukončení, ať už uzavřením smlouvy, či samotným zrušením zadávacího řízení) a je k němu oprávněn pouze účastník zadávacího řízení. Pokud již účastenství dodavatele zaniklo v průběhu zadávacího řízení, již se obnovení své způsobilosti dožadovat nemůže.
Zákon uvádí i příklady nápravných opatření, kterými mohou být:
-
úplná náhrada škody způsobená spácháním trestného činu nebo profesním pochybením,
-
uchazeč může prokázat, že aktivně spolupracoval s příslušnými vyšetřujícími, dozorovými nebo přezkumnými orgány (může jít o policii, inspekci životního prostředí, orgány ochrany životního prostředí apod.),
-
nebo může prokázat, že přijal preventivní technická, organizační nebo personální preventivní opatření proti trestné činnosti či pochybením v plnění předchozího závazku.
Těmito opatřeními však
nelze zhojit pravomocné odsouzení k zákazu účasti v zadávacích řízeních
.
Zadavatel důkazy o nápravných opatřeních posoudí z hlediska závažnosti a konkrétní situace. Při posouzení nápravných opatření nemusí přihlížet k rozhodnutím jiného zadavatele týkajících se stejného dodavatele - účastníka zadávacího řízení, tj. zadavatel není rozhodnutím jiného zadavatele v této souvislosti vázán.
V praxi toto posouzení dostatečnosti a adekvátnosti přijatých opatření nebude vůbec jednoduché.
V případě společné nabídky podávané skupinou dodavatelů již není zákonem vyžadována smlouva o společném zavázání ve vztahu k dodavateli a třetím osobám. Postačí jednostranné vyjádření závazku ze strany takové osoby. Každá osoba ze skupiny dodavatelů však musí splnit základní způsobilost a oprávnění k podnikání. Zadavatel může požadovat, aby účastník zadávacího řízení doložil doklady prokazující základní a profesní způsobilost jeho poddodavatelů. Bude si to však muset vyhradit v zadávací dokumentaci. Do budoucna (po 18. 10. 2018) bude muset zadavatel přednostně k prokázání kvalifikace vyžadovat doklady evidované v systému e-Certis (EU).
Samotný průběh řízení v nadlimitním režimu doprovázejí dále odlišnosti zásadní povahy. Některé již byly nastíněny v I. díle. Konkrétně jde o to, že:
1.
Nabídka uchazeče nebude muset
, pokud si zadavatel nevyhradí jinou úpravu (což není zákonem zakázáno),
obsahovat návrh smlouvy
.
2.
Zadavatel si bude muset v zadávacích podmínkách vyhradit nebo dodavatele před uzavřením smlouvy vyzvat
k předložení:
-
originálů nebo úředně ověřených kopií kvalifikačních dokladů (pokud již nebyly v průběhu řízení doloženy),
-
u dodavatelů právnických osob identifikačních údajů jejich skutečných majitelů a dokladů, ze kterých vyplývá vztah těchto osob k dodavateli,
-
dokladů nebo vzorků, kterými podmínil uzavření smlouvy.
3.
Veškeré úkony
včetně otevření obálek
bude moci provést buď komise zadavatele
, pokud se zadavatel rozhodne ji zřídit,
nebo je provede zadavatel sám nebo prostřednictvím určeného zaměstnance nebo externího subjektu
. Za správnost postupu a dodržení zákona ponese odpovědnost vždy zadavatel. Také bude muset vždy rozhodnout o vyloučení uchazeče a o podaných námitkách, výběru nejvhodnější nabídky, zrušení výběrového řízení.
4.
Zadavatel nebo jeho komise případně externí zástupce budou moci nabídky nejprve vyhodnotit a dále posuzovat jen nabídku vítěznou.
U té však budou muset provést posouzení nabídek vždy. To znamená posoudit, zda:
-
Nabídka splnila požadavky a podmínky zadavatele a obsahuje doklady a vzorky vztahující se k předmětu plnění VZ.
-
Uchazeč prokázal a splnil způsobilost a požadavky na kvalifikaci.
-
Nabídka uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Její výši nebo způsob jejího určení bude moci zadavatel v ZD dopředu stanovit. Aby uchazeč nebyl pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu vyloučen, bude muset potvrdit, že při plnění nabídky bude dodržovat právní předpisy vztahující se k předmětu VZ, jakož i pracovněprávní předpisy a kolektivní smlouvy vztahující se na zaměstnance, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.
5.
Nabídky uchazečů se budou hodnotit podle
kritérií ekonomické výhodnosti
:
-
poměru nabídkové ceny a kvality; výčet kritérií kvality je proveden v § 116 a není výčtem uzavřeným
; zadavatel bude v rámci kvality dokonce stanovovat pevnou nabídkovou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění; tento přístup se uplatní spíše v těch případech, kdy je pro zadavatele rozhodující kvalita plnění, přičemž cenovou stránku není s ohledem na charakter předmětu VZ nutné stanovit jako dominantní;
-
nákladů životního cyklu a kvality;
-
nejnižších nákladů životního cyklu;
vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání;
-
nejnižší nabídkové ceny
- nebude možné využít u řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství a v případě VZ např. na architektonické práce a v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 zákona (zdravotní a sociální péče a jiné služby pro veřejnost).
6.
Pro zachycení úkonů zadavatele
nebo jeho komise nebo externího subjektu
je ze zákona předepsán jen protokol o otevírání obálek a zpráva o hodnocení nabídek
. Další povinné záznamy nejsou zákonem předepsány. To však neznamená, že s ohledem na dodržení principu transparentnosti zadavatel nebude posuzování kvalifikace a posuzování technických podmínek nebo jiných zadavatelem předepsaných parametrů zachycovat. Právě naopak
bude muset dostát principu transparentnosti a vše důkladně a průhledným způsobem musí zaznamenat
. Každý úkon v každé fázi řízení musí zadavatel dostatečně doložit a prokázat.
7.
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek. Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí oznámení o výběru musí být zpráva o hodnocení nabídek.
8.
V případě, že vybraný dodavatel nepředloží zadavateli doklady
dle bodu 2
nebo mu nebude poskytovat součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
, zadavatel jej vyloučí. Pak musí provést nové hodnocení a postupuje stejným způsobem, jako když vybral prvního účastníka výběrového řízení. Takto může postupovat až k poslednímu účastníkovi, který zbyde v soutěži. Jeho nabídku už zadavatel nehodnotí, ale posoudit splnění podmínek, způsobilost a kvalifikaci musí vždy.
9.
Zadavatel bude muset
uzavřít s dodavatelem smlouvu v intencích zadávací dokumentace a nabídky vítězného dodavatele
. Smlouvu bude moci upravit při dodržení § 69 odst. 8. Tyto úpravy rovněž nebudou smět narušit hospodářskou soutěž. Stejně jako doposud nebude možné provádět podstatné změny závazku ze smlouvy, kterými jsou změny, které by:
-
umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
-
měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
-
vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění VZ. Za takové nepovolené změny nebudou považovány změny, které si zadavatel dopředu v zadávacích podmínkách vyhradil podle § 100.
 
Vyhrazené změny závazku
Prvním typem vyhrazené změny je změna realizovaná zadavatelem v průběhu plnění VZ:
-
která se týká ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek,
-
a jejíž podmínky i obsah jsou v ZD jednoznačně vymezeny,
-
taková změna nesmí změnit celkovou povahu VZ.
Pro to, aby změna mohla být považována za vyhrazenou
ve výše uvedeném smyslu zákona,
je nezbytné, aby zcela splnila veškeré shora definované podmínky bezvýhradně
. Pokud nenaplní změna byť i zčásti jednu z definovaných podmínek, nebude se jednat o změnu vyhrazenou podle § 100 odst. 1, a zadavatel není oprávněn takovou změnu jako vyhrazenou uplatnit. Typickým příkladem takové vyhrazené změny je inflační doložka.
Druhým typem vyhrazené změny je změna v osobě dodavatele!!! POZOR - NEJDE O LIBOVOLNOU ZMĚNU DODAVATELE!!!
Nově je zadavateli umožněno změnit dodavatele v průběhu plnění VZ za podmínky, že zadavatel změnu v osobě dodavatele jednoznačně vymezí v ZD - ZD musí obsahovat:
-
podmínky pro změnu v osobě dodavatele,
-
a způsob určení nového dodavatele.
Příklad:
Zadávacího řízení se bude společně účastnit stavební společnost a subjekt financující projekt (banka) a následně, po ukončení zadávacího řízení, plnění VZ převezme účelově založená provozní společnost.
Třetí typ vyhrazené změny spočívá v možnosti výhrady použití jednacího řízení bez
uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací vybraným dodavatelem. Předpokladem pro uplatnění takové výhrady je, že:
-
podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66,
-
předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty VZ a
-
v ZD původní VZ je uvedena předpokládaná doba a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
Uzavření
závazek bude možné ještě kromě vyhrazených změn
dále změnit za podmínek upravených v § 222 odst. 4
7
. Tato změna už ale patří do společných ustanovení v desáté části zákona. Podívejme se i na tyto další možné změny sjednané smlouvy podrobně.
V prvním případě půjde o změnu, která
nemění celkovou povahu
(= nábytek za nábytek, ale NE PC za auta) VZ a jejíž
hodnota nepřesahuje
finanční limit stanovený pro nadlimitní VZ a zároveň:
-
nepřesáhne 10 % původní hodnoty VZ (služby dodávky),
-
nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, které nejsou koncesí.
Zadavatel může provést i několik změn jdoucích za sebou, pokud v součtu budou splňovat výše uvedené podmínky spočívající v limitaci její výše.
Druhý případ připouští změnu
na dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ
, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ. Zadavetel pro to, aby změny smlouvy mohl provést, musí splnit kumulativně několik zákonných požadavků. Popišme je podrobně. První podmínkou pro tato plnění je, že jejich potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a zároveň musí být
nezbytné, a také změna v osobě dodavatele
:
-
není možná
z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
-
by způsobila zadavateli značné obtíže
nebo výrazné zvýšení nákladů,
-
a cenový nárůst hodnoty dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 %
původní hodnoty závazku; celkový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
Jedná se o obdobu víceprací upravenou ve stávajícím zákoně v § 23 odst. 7. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech těchto změn.
Třetím typem přípustné změny závazku jsou změny
na dodatečné
stavební práce, služby nebo dodávky, jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nesmí dojít ke změně charakteru VZ a zároveň:
-
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku; celkový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech těchto změn. U změn dle § 222 odst. 5 a 6 je zadavatel povinen do 22 pracovních dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění podle § 212 do Věstníku veřejných zakázek, resp. Úředního věstníku EU.
Navíc je přípustná i další v zásadě ryze technická změna uzavřeného závazku. Týká se záměn jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami za předpokladu, že:
-
nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
-
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
-
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
-
zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
Ještě několik slov k novému druhu zadávacího řízení - zjednodušenému režimu
Postupy zadavatele při využití tohoto druhu řízení jsou upraveny v páté části zákona. Jak již bylo řečeno, tento druh bude moci zadavatel využít jen pro služby specifikované v příloze č. 4 k zákonu, tedy ve většině případů pro služby zdravotní a sociální povahy. Zjednodušený režim bude možné využít i na jiné služby než uvedené v příloze č. 4 zákona, ale pouze za předpokladu, že budou součástí zakázky na služby dle přílohy 4 a zároveň nepřekročí limit pro zjednodušený režim, tj. 750 000 EUR, tj. cca 20 250 000 Kč.
Základním znakem zjednodušeného režimu je
jeho poměrně rozsáhlá
modifikace
ze strany zadavatele.
De facto
jedinou povinností zadavatele při zadávání prostřednictvím zjednodušeného režimu je uveřejnění předběžného oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek (podlimitní VZ) nebo Úředním věstníku EU (nadlimitní VZ). Další "život" řízení ve zjednodušeném režimu záleží na vůli a potřebách zadavatele.
Na postupy zadavatele ve zjednodušeném režimu se použije ze zákonných ustanovení pouze § 129 zjednodušený režim a dále:
-
část I. - obecná ustanovení § 1 až 32,
-
část II. - základní ustanovení § 32 až 51,
-
část X. - společná ustanovení § 211 až 224,
-
část XI. - informační systém o VZ,
-
část XII. - systém certifikovaných dodavatelů,
-
část XIII. - ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele.
Z části IV. zákona zadavatel použije:
-
obdobně pouze ustanovení o dostupnosti, vysvětlení nabídek, změně nebo doplnění a prohlídce místa plnění; zadavatel může v ZD využít pravidla pro nadlimitní režim,
-
zadavatel může využít i jiná kritéria kvalifikace, než jsou uvedena v části IV.,
-
u způsobilosti a kvalifikace obdobně použije ustanovení o obnovení způsobilosti,
-
prokazovaní kvalifikace získané v zahraničí,
-
kvalifikace při společné nabídce, plnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, společné prokázání kvalifikace,
-
doklady o kvalifikaci,
-
jednotné evropské osvědčení pro VZ,
-
změny v kvalifikaci účastníků řízení.
Průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat. Rovněž
může v průběhu zadávacího řízení měnit zadávací podmínky
, pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 6. Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim.
Při výběru dodavatele (hodnocení) zadavatel
v rámci kritérií kvality
může zohlednit
například potřeby zajištění kvality, návaznosti, dostupnosti a komplexnosti služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro uživatele nebo kritéria udržitelnosti sociálních služeb. V zásadě je na vůli zadavatele, jak provede výběr nejvhodnější nabídky. Tady POZOR - pokud zadavatel odkáže na ustanovení § 114, bude se muset při hodnocení nabídek řídit zásadami pro nadlimitní VZ.
Zahájení řízení
odesláním buď předběžného oznámení, nebo řádného oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel oznámí
všem účastníkům zadávacího řízení
výběr dodavatele
s odůvodněním. Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212
do 30 dnů
nebo u koncesí do 48 dnů:
-
od uzavření smlouvy, nebo
-
od konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje souhrnně.
 
Zveřejňování dle nového zákona obecně
Ke zveřejňování dle nového zákona lze s ohledem na znění desáté části zákona připomenout, že nově se budou všechny nadlimitní zakázky povinně zveřejňovat v Úředním věstníku EU a všechny podlimitní v českém Věstníku veřejných zakázek. V tomto smyslu padá dosavadní výjimka pro veřejné zadavatele organizační složky státu, která stanovila, že nadlimitní VZ na služby se dle přílohy 2 stávajícího zákona zveřejňovat v Úředním věstníku EU nemusely.
Uveřejnění nadlimitních zakázek v Úředním věstníku EU má předcházet uveřejnění v českém Věstníku veřejných zakázek. Pokud v úředním věstníku nebude nadlimitní zakázka uveřejněna do 48 hodin, lze ji zveřejnit v českém Věstníku veřejných zakázek. Po zveřejnění bude muset zadavatel zveřejnit ZD a zadávací podmínky na profilu zadavatele.
Na profilu zadavatele se nadále po účinnosti nového zákona nebude zveřejňovat odůvodnění a následně seznam subdodavatelů. Tyto povinnosti jsou zcela zrušeny. Zůstala zachována povinnost zveřejňovat smlouvy s hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH. Ovšem s účinností od 1. 7. 2016 ji nahradil (pokud toho zadavatel využije) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dle § 8 odst. 4 citovaného zákona, je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o smlouvy s hodnotou přesahující 50 000 Kč bez DPH.
 
Závěr
Co říci závěrem? Příspěvek ve dvou částech upozornil pouze na základní odlišnosti a změny ve VZ oproti stávajícímu stavu. Rozhodně nevyčerpal všechny drobnosti a nuance nového zákona. To si ani nekladl za cíl. Příspěvek s ohledem na svůj omezený rozsah některé části vůbec nezmínil. Čtenáři si však jistě všimli, že nový zákon v mnohých ustanoveních přináší vpravdě revoluční změny a mění po léta zažité mechanismy, postupy a praxi. Bude nutné, aby se zejména zadavatelé s novým zákonem a jeho pojetím zevrubně seznámili. Aby v době do nabytí účinnosti nový zákon studovali a v souladu s evropskou směrnicí 2014/24/EU a důvodovou zprávou se mu a jeho ustanovením snažili maximálně porozumět, aby dokázali inovovat postupy zadavatele. Mnohé úpravy nebo aplikační praxi jistě přinesou i prováděcí právní předpisy a následně i výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů. Změn se netřeba bát, nutné ale je se na ně dobře připravit.