Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, 2. část

Vydáno: 32 minut čtení

Ve třetí části zákona nalezneme ustanovení týkající se podlimitního režimu. Pojďme se nyní podívat, jaké změny oproti stávajícímu stavu nastaly.

Mgr.
Pavel
Bláha
Úvodem je nutné konstatovat, že se jedná o obsahově chudou a rozsahem nejkratší část zákona. Částečně to má svoji logiku, protože vše, co je upraveno v jiných částech zákona, je ve třetí části vyjádřeno v případě potřeby odkazem na postup upravený jinde.
V podlimitním režimu bude možné využít následující druhy výběrových řízení:
-
zjednodušené podlimitní řízení
(dále také "Zjpř") - u stavebních prací
do 50 mil. Kč
bez DPH, což je oproti stávajícímu stavu pětinásobné navýšení. Pro běžné zadavatele tak bude z velké části tímto druhem řízení pokryta jejich běžná potřeba s ohledem na limit stavebních prací. Tento druh výběrového řízení je specifický pouze pro podlimitní veřejné zakázky (dále jen "VZ"), a tudíž není upraven jinde. To neplatí o druzích výběrových řízení dále uvedených;
-
otevřené i užší řízení
- zůstalo oproti stávajícímu stavu beze změny;
-
jednací řízení s uveřejněním volně
- tedy bez splnění předběžných podmínek dle § 60;
-
jednací řízení bez uveřejnění
(dále i "Jřbu"). Musí být splněna podmínka, že naléhavost je tak velká, že nelze dodržet lhůty pro Zjpř.
 
Zjednodušené podlimitní řízení souhrnně
Zákon jej popisuje v § 53. Oproti stávajícím postupům nemá mnoho odlišností. Ovšem ty, které existují, bude třeba osvětlit podrobněji. Oproti stávajícímu stavu již toto řízení nebude zadavatel začínat odesláním písemné výzvy minimálně pěti dodavatelům. K zahájení řízení zvolí zveřejnění výzvy k podání nabídek na svém profilu zadavatele a týká se to neomezeného počtu dodavatelů. Kdyby se však ještě navíc rozhodl, že osloví uchazeče o zakázku písemně, bude muset oslovit jako dosud minimálně pět uchazečů. Náležitosti výzvy s drobnými odchylkami (způsob podání nabídek a požadovaný jazyk nabídky,...) v zásadě odpovídají stávajícímu stavu. Přesný minimální text výzvy obsahuje příloha č. 6 k zákonu.
Za logickou a neměnící se zásadu lze považovat skutečnost, že je zakázáno s účastníky řízení o podaných nabídkách jednat. Zadavatel také nesmí v průběhu řízení snižovat počet účastníků. Rovněž se nezměnilo, že zadávací dokumentace a zadávací podmínky musí být po celou lhůtu pro podání nabídek zveřejněny na profilu zadavatele.
Úprava odkazuje na to, že zadávací podmínky a pravidla pro zadávací řízení zadavatel může použít dle postupů pro nadlimitní režim.
Oblast kvalifikace
v zákoně poněkud změnila terminologii. Stávající základní a profesní kvalifikační předpoklady se nově nazývají základní a profesní způsobilost. Toto názvosloví platí pro všechny zakázky. U kvalifikace ve Zjpř může zadavatel požadovat i jiná kritéria kvalifikace, než jsou stanovena pro nadlimitní režim. Pro příklad uveďme, že zadavatel může požadovat, aby vůči němu uchazeč neměl dluhy. Doklady k prokázání kvalifikace se stejně jako v nadlimitním režimu předkládají do nabídky v kopii. Zákon účastníkovi řízení umožňuje, aby doklady o kvalifikaci ve Zjpř nahradil čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro VZ. Zadavatel si však v průběhu řízení kdykoliv může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů prokazujících kvalifikaci. Povinnost vyžádat si originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů před uzavřením smlouvy není v případě ZjPř vyžadována.
Dodržení požadavků na způsobilost dodavatelů má v novém zákoně ještě jedno specifikum. Doposud jsme byli zvyklí, že dodavatel, který nesplnil základní (a stejně tak např. i profesní) kvalifikační předpoklad např. tím, že statutární orgán má záznam o trestném činu dl