Odpovědnost za hospodaření PO obce, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

1) V minulém čísle jsem podal úvodní výklad k problematice odpovědnosti za hospodaření příspěvkové organizace. Věnoval jsem se základní charakteristice příspěvkové organizace obce a jejímu postavení právnické osoby veřejného práva. Toto vymezení je důležité i pro správné pochopení principů spojených s posuzováním odpovědnostních otázek. Dále jsem podal výklad k určení osoby, která je dle práva odpovědná za řízení příspěvkové organizace obce. Poukázal jsem také na příklad špatné praxe, kdy orgány obce vedle ředitele zcela nesprávně konstituovaly další orgány příspěvkové organizace, na které přenesly část pravomocí ředitele, a dokonce i zřizovatele. V nyní předkládaném pokračování se především zaměřím na odpovědnost ředitele příspěvkové organizace, tzn. analýzu toho, za co je ředitel odpovědný, a dále také na kontrolní oprávnění obce jako zřizovatele ve vztahu k hospodaření příspěvkové organizace.

Odpovědnost za hospodaření PO obce - II. část
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph. D., LL. M.,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 
I. Za co je odpovědný ředitel příspěvkové organizace?
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), stanoví, že příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak.
Jak jsem již zdůraznil, ředitel je statutárním zástupcem příspěvkové organizace, jedná jménem organizace samostatně. Za řádné plnění úkolů příspěvkové organizace daných zřizovací listinou (v rámci hlavní i doplňkové činnosti organizace) odpovídá ředitel organizace zřizovateli. Také zodpovídá zřizovateli za hospodaření organizace dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Pro zajištění včasné a úplné informovanosti obou stran (tj. příspěvkové organizace a zřizovatele) je vhodné dopředu upravit pravidla vzájem