Daňová informační schránka, 2. část

Vydáno: 5 minut čtení

Pokračujeme v příspěvku z minulého vydání časopisu UNES.

Daňová informační schránka
MVDr.
Milan
Vodička,
daňový poradce, č. osvědčení 1366
 
3.2. Přehled písemností
Pod touto volbou se nachází soupis
písemností
evidovaných u správce daně, tedy v podstatě
část daňového
spisu. Podobně jako u přehledu o stavu daňového účtu je ale i v tomto případě nutné považovat údaje z daňové informační schránky za informativní a nelze tak plně nahradit klasické nahlížení do spisu podle § 66 a 67 daňového řádu.
V přehledu se nacházejí
údaje týkající se příslušného Finančního úřadu a územního pracoviště, číslo jednací, popis písemnosti, její charakter ve smyslu odeslané či došlé (z pohledu správce daně) a datum doručení
.
Obrázek č. 6 Přehled písemností ze spisu správce daně
V sekci
Filtr a řazení
je (po kliknutí na symbol dvojité
šipky) k dispozici celá řada kritérií pro selekci písemností a jejich seřazení.
Do přehledu jsou pak zahrnuty
všechny bez ohledu na to, zda byly správcem daně vyhotoveny nebo přijaty, zda byly daňovému subjektu odesílány nebo do spisu jen založeny
, či zda byla jejich primární podoba listinná anebo elektronická.
Kliknutím na kterýkoli z
řádků
se zpřístupní veškeré podrobnosti, které se k písemnosti vztahují, počínaje číslem jednacím, přes typ a stav písemnosti, druhu příjmu, data a způsobu doručení, až po případně aktivní odkazy. U těchto odkazů je kromě čísla jednacího související písemnosti rozlišen i vztah v podobě „vyřizované“ a „vyřizující“. Tímto způsobem je daňové přiznání provázáno s následným výměrem, žádost s příslušným rozhodnutím a podobně. Přecházet mezi svázanými písemnostmi lze prostým kliknutím myší.
Pokud v přehledu kliknete na písemnost ve smyslu elektronického podání, které bylo učiněno na Daňovém portálu (EPO), zobrazí se detailní údaje o jeho podání, doručení, identifikaci podávající (podepsané) osoby a stáhnout si a uložit můžete
úplný opis
podání ve formátu PDF.
Obrázek č. 7 Detail vybrané písemnosti - vyměření daně silniční podle přiznání
Ve spodní části v sekci nazvané
Předpisy vyplývající z písemnosti
je uvedeno, zda měla předmětná písemnost dopad na stav osobního daňového účtu (ODÚ) subjektu, a pokud ano, v jaké výši.
 
3.3. Osobní daňový kalendář
Jedná se o souhrn povinností ve smyslu vyhotovení a předložení přiznání, které vyplývají pro vlastníka DIS. Přehled je vytvořen na základě aktuálního seznamu daní, k nimž je subjekt registrován.
Obrázek č. 8: Vybrané záznamy Osobního daňového kalendáře
 
3.4. Odkazy a aktuality
Po celou dobu pohybu v DIS jsou v pravé části zobrazena jedno až dvě okna (podle části DIS, kde se právě nacházíte). První z nich obsahuje menu, umožňující rychlý přístup k informacím o podmínkách používání DIS, licenčním a technickým podmínkám, dokumentaci DIS a portálu a předvolbám v rámci uživatelského nastavení. Ve druhém okně se zobrazuje několik posledních odkazů na aktuality Finanční správy zveřejňovaných na jejích webových stránkách.
 
4. Závěr
DIS používám již několik let a považuji ji za nástroj užitný a užitečný, přičemž vývoj z poslední doby její význam dále umocňuje.
Před několika týdny jsme poprvé podávali kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty. V daňové informační schránce se kontrolní hlášení objeví v přehledu písemností, empiricky během 2-3 dnů po podání. Po kliknutí na příslušný řádek se zobrazí detailní informace, a to včetně souhrnných údajů z oddílů A. i B., tedy týkající se jak přijatých, tak i uskutečněných zdanitelných plnění. Tento souhrn je také dostupný ve formátu PDF jako opis zkráceného kontrolního hlášení.
Obrázek č. 9: Detail kontrolního hlášení k DPH z daňové informační schránky
Již v této chvíli jde o důležité ověření, že kontrolní hlášení a údaje z něj byly zpracovány tak, jak byly odeslány podávajícím a že základy daně a daň v jednotlivých sazbách korespondují s údaji z evidence daňového subjektu. A pokud, jak lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, nabude účinnosti projednávaná novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která zavede v novém znění v § 101a odst. 4 automatickou neúčinnost podání při nedodržení formátu a struktury datové zprávy zveřejněné správcem daně, bude nalezení kontrolního hlášení v přehledu písemností zásadní indikací toho, že k této neúčinnosti nedošlo.
Daňová informační schránka představuje již dnes solidní zdroj potřebných informací a její význam a tím i použitelnost bude díky výše uvedenému dále posilovat. O případných změnách, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti se schváleným zákonem o elektronické evidenci tržeb, vás budu informovat v některém z dalších článků na toto téma.