Odpovědnost za hospodaření PO obce, 1. část

Vydáno: 18 minut čtení

1) V poslední době se v médiích můžeme poměrně často setkat s informacemi o problémech v hospodaření příspěvkových organizací, které jsou zřizovány obcemi. Většinou se tyto zprávy dotýkají příspěvkových organizací působících v odvětví zdravotnictví,2) ale nemusí to samozřejmě být pravidlem.

Odpovědnost za hospodaření PO obce
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL. M.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Výměna politického vedení obce a snaha nových představitelů obce vytvořit si objektivní obrázek o skutečné kondici té které organizace pak často bývá prvotním spouštěčem požadavků na provedení auditu hospodaření příspěvkových organizací.3) V případě zjištění závažných nedostatků a nesrovnalostí pak vyvstává otázka, kdo je za zjištěný stav odpovědný a jakým způsobem vůči odpovědné osobě (či odpovědným osobám) dále postupovat?
S ohledem na aktuálnost problematiky se proto budu v tomto a dalších článcích věnovat otázkám spojeným s odpovědností za hospodaření příspěvkové organizace obce.4)
 
I. Obecně k charakteristickým znakům příspěvkové organizace
Je skutečností všeobecně známou, že právní forma příspěvkové organizace je již mnoho let vnímána jako jistý
relikt
minulosti,5) a územní samosprávné celky i širší odborná veřejnost dlouhodobě volají po legislativním zakotvení jiného, pro potřeby veřejné správy vhodnějšího druhu právnické osoby.6) Takový „optimální“ či „ideální“ nový typ právnické osoby7) zřizované nebo zakládané územními samosprávnými celky však dosud nebyl nalezen (vytvořen), a příspěvkové organizace tak nadále představují zdaleka nejčastější druh organizace, jejímž prostřednictvím obce a kraje plní úkoly vyplývající z jejich samostatné působnosti.
Pro uvození dalšího výkladu bude vhodné připomenout si charakteristické znaky příspěvkové organizace územního samosprávného celku, jak vyplývají z platné právní úpravy.8) Pro příspěvkovou organizaci obce či kraje tedy platí, že:
-
je právnickou osobou veřejného práva,
-
je specifická tím, že její zřízení a vznik spadají v jedno a jsou plně v dispozici zřizovatele,
-
není ošetřena komplexní právní úpravou - obecní (i krajské) zřízení upravuje pouze základní otázky zřízení organizace z hlediska kompetencí jednotlivých orgánů obce (kraje), další podrobnosti stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),9)
-
vzniká na základě individuálního správního aktu (rozhodnutí, usnesení) zastupitelstva obce či kraje,
-
může mít vždy jen jednoho zřizovatele - není možné, aby vůči jedné organizaci vystupovalo více zřizovatelů,10)
-
naplňuje znaky veřejného ústavu, a sice veřejného ústavu samostatného, neboť disponuje právní subjektivitou,
-
jako veřejný ústav nestojí na členském principu, ale její personální substrát je tvořen uživateli služeb (destinatáři), kterými jsou například pacienti, adresáti poskytovaných sociálních služeb, žáci a studenti, čtenáři, návštěvníci muzea aj. dle předmětu poskytovaných veřejně prospěšných činností,
-
v rámci hlavní (tzn. veřejně prospěšné) činnosti je (zpravidla) nezisková,
-
jako právní forma je univerzálně použitelná a na rozdíl od jiných právních forem ji lze použít v zásadě pro všechny možné veřejně prospěšné činnosti obce či kraje,
-
nemá soustavu orgánů, je řízena monokraticky jedinou osobou - ředitelem, kterého jmenuje zřizovatel,
-
ačkoliv již je vlastnicky způsobilá, je v nakládání s majetkem a v hospodaření vůbec významně omezována a ovlivňována zřizovatelem,
-
je napojena na rozpočet zřizovatele, když mj. hospodaří s peněžními prostředky (příspěvky na provoz) přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
-
odměňování zaměstnanců není postaveno na smluvním principu, ale je ovlivňováno státem prostřednictvím stanovení platových tarifů v nařízení vlády.
Ačkoliv jsem naznačil onu převažující skepsi vůči příspěvkovým organizacím, je třeba na druhou stranu konstatovat, že se jedná o druh právnické osoby v podmínkách veřejné správy nejvíce vyzkoušený a koneckonců také (přes všechny nedostatky) fungující. Významnou předností této právní formy je její univerzálnost, když je v zásadě použitelná pro organizace fungující ve všech odvětvích samosprávy obcí a krajů.
Přes deklarovanou univerzálnost příspěvkové organizace by měly územní samosprávné celky vhodnost této právní formy pro konkrétní vytvářený subjekt posuzovat individuálně a měly by ji využívat spíše pro ty činnosti, které jsou skutečně neziskové, přičemž při jejich poskytování se ve větší míře neuplatňují soukromí poskytovatelé. Přestože příspěvková organizace již může vlastnit majetek, zůstávají zachována rozsáhlá oprávnění zřizovatele, pokud jde o majetkovou způsobilost a výkon majetkových práv příspěvkové organizace. Institut správy majetku zůstává zachován, tzn. zůstává nadále zajištěna rozsáhlá kontrola zřizovatele nad majetkem organizace. V neposlední řadě pak právní forma příspěvkové organizace umožňuje zřizovateli podílet se formou příspěvku na organizaci.
 
II. Kdo je z pohledu práva považován (a je odpovědný) za řízení příspěvkové organizace?
Především je nezbytné zabývat se otázkou, jak je v platné právní úpravě řešena otázka statutárního orgánu příspěvkové organizace, resp. otázka, kdo je odpovědný za řízení organizace a její hospodaření. Již v rámci výčtu charakteristických znaků příspěvkové organizace jsem uvedl, že tato nemá soustavu orgánů a je řízena monokraticky jedinou osobou - ředitelem, kterého jmenuje zřizovatel.
V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. patří mezi povinné náležitosti zřizovací listiny příspěvkové organizace označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace. Zákon č. 250/2000 Sb. tedy nezmiňuje výslovně „ředitele“ jako jediný možný typ statutárního orgánu příspěvkové organizace, ale hovoří (dokonce v množném čísle) o statutárních orgánech. Právě to vyvolává úvahy o možnosti pojmenovat, nebo dokonce koncipovat statutární orgán příspěvkové organizace jinak, například jako kolektivní orgán - správní radu, jak naznačuje Havlan.11) Těmto úvahám nahrává také pojmová nejednotnost s neopodstatněnými rozdíly v textaci zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obcích totiž u vyhrazených pravomocí rady obce hovoří o plnění zřizovatelských funkcí jen obecně bez další konkretizace,12) zatímco zákon o krajích ve stejné souvislosti výslovně zmiňuje pravomoc jmenovat a odvolat ředitele.13) Abychom kompletně dokreslili ono pojmové zmatení v souvislosti s označením statutárního orgánu příspěvkové organizace, nesmíme zapomenout na zákon č. 262/20016 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který v souvislosti se vznikem pracovního poměru jmenováním hovoří o vedoucím příspěvkové organizace.14)
Možnost, že by statutární orgán příspěvkové organizace byl koncipován jako kolektivní, je nicméně v praxi (především vzhledem k jednoznačnému použití označení „ředitel“ v zákoně o krajích) vnímána spíše jako hypotetická. U příspěvkových organizací územních samosprávných celků tak bývá statutární orgán zpravidla jednočlenný a bývá označován jako ředitel. Pokud jde o způsob, jakým ředitel vystupuje jménem organizace, je jako statutární orgán právnické osoby v zásadě oprávněn činit jménem organizace veškerá právní jednání, samozřejmě s přihlédnutím k limitaci vyplývající z právních předpisů, zřizovací listiny a případně dalších opatření zřizovatele.
V praxi se stále ještě můžeme setkat i s případy, kdy jako statutární orgán příspěvkové organizace je označován tzv. pověřený ředitel nebo osoba pověřená zřizovatelem vedením organizace. Institut pověření vedením (řízením) příspěvkové organizace je poněkud problematický, platná právní úprava s ním nepočítá a jde o zjevný přežitek z minulosti, který dosud některé obce ze setrvačnosti a zřejmě i z neznalosti používají. Z formálně právního hlediska je však třeba konstatovat, že bez ohledu na konkrétní pojmenování funkce se i fakticky jedná o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace na dobu určitou.
 
III. Příklad nesprávného rozdělení kompetencí k řízení a kontrole příspěvkové organizace obce
O kreativitě vedení některých obcí při realizaci snahy řídit příspěvkové organizace svědčí také zcela konkrétní případ, kdy v organizaci byl vedle ředitele jako statutárního orgánu rozhodnutím zřizovatele vytvořen kolektivní orgán označovaný jako správní rada. Tento orgán byl vytvořen s cílem dalšího zefektivnění činnosti nemocnice a jeho členy jmenovala rada obce. Správní rada měla rozhodovat hlasováním o všech zásadních otázkách činnosti příspěvkové organizace, pokud si v konkrétní věci nevyhradila právo rozhodovat přímo rada obce. Dále měla správní rada projednávat a schvalovat zejména zprávy o kontrolách činnosti organizace a výroční zprávu dozorčí rady příspěvkové organizace. Kromě správní rady byla totiž v příspěvkové organizaci zřizovatelem konstituována také dozorčí rada, jejímž úkolem bylo dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem a vnitřních norem v rámci činnosti organizace, kontrolovat její hospodaření a na základě své činnosti zpracovávat revizní zprávu. Ani správní rada ani dozorčí rada přitom nebyly uvedeny v obchodním rejstříku, kde byl jako jediný statutární orgán uveden ředitel organizace.
Na tomto místě musím vyslovit zásadní pochybnost nejen o správnosti, ale i o zákonnosti postupu orgánů obce při konstituování správní a dozorčí rady příspěvkové organizace. Jak obec, tak jí zřízenou příspěvkovou organizaci totiž zásadně řadíme mezi právnické osoby veřejného práva, pro které platí významná zákonná omezení, pokud jde o možnost odchýlit se od pravidel stanovených v právní úpravě. V případě právnických osob veřejného práva je zdůrazňován veřejnoprávní charakter jejich zřízení, tzn. skutečnost, že jde o právnické osoby, které vznikají na základě aktu veřejné moci, ať už tedy přímo na základě zákona jako normativního správního aktu, anebo na základě rozhodnutí (usnesení) jako individuálního správního aktu subjektu, který je k tomu právním řádem zmocněn. Z uvedeného také vyplývá, že zřizovatelem právnické osoby veřejného práva může být vždy výhradně jiná právnická osoba veřejného práva. Vznik právnické osoby veřejného práva tak není podmíněn jakýmkoliv předchozím právním aktem soukromoprávního charakteru. Primárním účelem zřízení právnické osoby veřejného práva je vždy plnění úkolů veřejné správy nebo úkolů ve veřejném zájmu. Právnickými osobami veřejného práva, které jsou nositeli veřejné moci na základě zákonné
delegace
, jsou samotné územní samosprávné celky.
Příspěvkové organizace obcí
a krajů pak zahrnujeme do oné druhé kategorie právnických osob veřejného práva a
jsou typickým příkladem právnických osob zřízených na základě zákona právnickou osobou veřejného práva pro plnění úkolů ve veřejném zájmu.
Na výkon územní samosprávy se vztahují základní ústavní principy omezující výkon státní správy, které jsou shodně definovány v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a v čl. 2. odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Podle tohoto obecně přijímaného pravidla slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Z judikatury Ústavního soudu pak vyplývá, že územní samosprávné celky jsou citovaným ustanovením limitovány v těch případech, kdy vykonávají v samostatné působnosti veřejnou moc.15) Za zmínku pak v této souvislosti stojí nepochybně i převažující názory o obecné nemožnosti použití analogie ve veřejném právu.16)
S ohledem na výše uvedené platí, že územní samosprávné celky nemají zákonnou možnost vytvářet libovolně dle svého uvážení orgány, na které by byly přenášeny rozhodovací pravomoci statutárního orgánu či zřizovatele příspěvkové organizace. V demonstrovaném případě byl zřizovací listinou příspěvkové organizace schválenou a vydanou zastupitelstvem obce (v souladu se zákonem) jediným statutárním orgánem příspěvkové organizace určen ředitel.
Pokud jde o způsob, jakým ředitel vystupuje jménem organizace, je jako statutární orgán právnické osoby v zásadě oprávněn činit jménem organizace veškeré právní úkony. Skutečnost, že rada obce vytvořila správní radu a přenesla na ni rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace, je projevem absolutního nepochopení právní úpravy a fungování příspěvkových organizací. Správní radu s takto vymezenými kompetencemi je třeba považovat za zcela irelevantní orgán stejně jako jakákoliv rozhodnutí, která přijala. Obdobné závěry je pak třeba zaujmout i ve vztahu k dozorčí radě příspěvkové organizace, kterou rada obce také vytvořila. Není v souladu se zákonem,17) aby zřizovatel na další orgán přenášel svou odpovědnost za kontrolu příspěvkové organizace. Popsaný postup obce přitom následně může významně ovlivnit i určování odpovědnosti za nedostatky zjištěné v hospodaření příspěvkové organizace.
 
Shrnutí
V tomto článku jsem podal úvodní výklad k problematice odpovědnosti za hospodaření příspěvkové organizace. Nejprve jsem se věnoval základní charakteristice příspěvkové organizace obce a jejímu postavení právnické osoby veřejného práva. Toto vymezení je důležité i pro správné pochopení principů spojených s posuzováním odpovědnostních otázek. Dále jsem zde podal výklad k určení osoby, která je dle práva odpovědná za řízení příspěvkové organizace obce. Věnoval jsem se také příkladu špatné praxe, kdy orgány obce vedle ředitele zcela nesprávně konstituovaly další orgány příspěvkové organizace, na které přenesly část pravomocí ředitele, a dokonce i zřizovatele.
V navazujících článcích se zaměřím na výklad odpovědnosti ředitele příspěvkové organizace, tzn. rozbor toho, za co je ředitel odpovědný, kontrolním oprávněním obce jako zřizovatele příspěvkové organizace a pak také otázkám spojeným s občanskoprávní, trestněprávní a pracovněprávní odpovědností konkrétních osob (ředitele organizace, vedení obce) v souvislosti s hospodařením příspěvkové organizace.
Pokračování v příštím vydání časopisu UNES.
1 Příspěvková organizace
2 Viz například článek Kraj dá 9 milionů Nemocnici Hustopeče, kterou od léta převezme, publikovaný na webu MedNews.cz dne 25.6.2015, dostupný na: http://www.mednews.cz/cz/aktuality/15971/kraj-da-9-milionu-nemocnici-hustopece-kterou-od-leta-prevezme-.
3 Viz například článek Audit v Městské nemocnici Ostrava odhalil vážné nedostatky, publikovaný na webu Medical Tribune.cz dne 10.3.2016, dostupný na: http://www.tribune.cz/clanek/38820-audit-v-mestske-nemocnici-ostrava-odhalil-vazne-nedostatky.
4 Výklad se přirozeně vztahuje i na příspěvkové organizace krajů, neboť právní úprava této problematiky je pro obce a kraje v podstatě identická.
5 Srov. Knapp V. a kol. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998, s. 400: Již několik let se úředníci legislativy některých našich ministerstev potýkají s řešením otázky, jak naložit s reliktem minulosti v podobě tzv. rozpočtových a příspěvkových organizací.
6 Srov. Havlan P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. 2. aktualizované a podstatně doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, s. 52: ... V kontextu s tím pak lze vyslovit názor, že jde-li o potřebu stoprocentní majetkové účasti obce (kraje) na zajištění nějaké hospodářské (podnikatelské) činnosti, nebylo by od věci uvažovat o legislativním zakotvení institutu veřejného podniku tak říkajíc v nejužším smyslu.
7 I když aktuálně se snad alespoň pro oblast zdravotnictví konečně začíná „blýskat na časy“ v souvislosti s návrhem Ministerstva zdravotnictví na přijetí zákona o neziskových zdravotnických organizacích, který již v roce 2015 prošel meziresortním připomínkovým řízením, avšak vzhledem k množství připomínek a řadě nejasností bude opětovně předmětem jednání vlády.
8 K těmto charakteristickým znakům příspěvkové organizace srov. podrobněji in Pospíšil, P. a kol. Právnické osoby obcí a krajů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 66 a násl.
9 Srov. Kopecký M. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 281: V tomto zákoně se také nachází jejich nejpodrobnější úprava, když v zákonech o územních samosprávných celcích je v podstatě jen upraveno, že je zastupitelstva mohou zřizovat a rušit a schvalovat jejich zřizovací listiny a rady plní další úkoly zřizovatele.
10 I v případě, kdy je zřizovatelem příspěvkové organizace (např. školy) svazek obcí, je zřizovatelem tento svazek jako jedinečná právnická osoba, a nikoliv jednotlivé obce jako členové svazku.
11 Srov. Havlan P. a kol. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. 2. aktualizované a podstatně doplněné vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 39:Odpověď na otázku tzv. funkčního označení statutárního orgánu bude u příspěvkové organizace obvykle znít „ředitel“. V situaci, kdy by byl statutárním orgánem orgán kolektivní (což není principiálně vyloučeno, ale v praxi by představovalo naprostou výjimku), připadalo by v úvahu např. označení „správní rada“ apod.
12 Srov. ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích: Radě obce je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce.
13 Srov. ust. § 59 odst. 1. písm. i) zákona o krajích: Radě je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.
14 Srov. ust. § 33 odst. 3 písm. e) zákoníku práce: Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u ... e) vedoucího příspěvkové organizace.
15 Srov. usnesení II. ÚS 75/93, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 2, s. 201.
16 Viz např. Průcha, P. Správní právo. Obecná část. Brno 2003, s. 70: „Pro aplikaci a interpretaci norem správního práva platí, že použití analogie u nich nepřichází v úvahu, což svým způsobem vyplývá přímo z jejich povahy.“
17 S ohledem na uvedené důvody rozhodnutí rady obce o vytvoření správní a dozorčí rady považuji až za „paakt“ - právní úkon od samého počátku neplatný, na který je třeba od samého počátku nahlížet, jako by nikdy nenastal.