Nové sídlo na fakturách

Vydáno: 2 minuty čtení

Spolek, který účtuji, změnil sídlo. Změna sídla byla uvedena v návrhu nových stanov. Stanovy byly schváleny členskou schůzí v dubnu 2015. Současně byla uzavřena nájemní smlouva na nájem prostor v novém sídle a po získání dalších náležitostí byl v prosinci 2015 podán návrh na zápis nových stanov s uvedením nového sídla do veřejného rejstříku. Spolek již vyvíjí činnost v novém sídle. Doposud (leden 2016) však nedošlo k zápisu změn v rejstříku. Je zde tedy uvedeno staré sídlo. Spolek je plátcem DPH. Odkdy má spolek používat nové sídlo na fakturách (daňových dokladech) a kdy má oznámit změnu sídla příslušným úřadům (FÚ, ČSSZ, Zdravotní pojišťovna a další). Tedy nyní, kdy je již nové sídlo používáno, nebo máme počkat až na zápis změny sídla ve veřejném rejstříku?

Nové sídlo na fakturách
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 15836
Odpověď:
Obecná úprava sídla právnické osoby je obsažena v § 136 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Z § 218 NOZ potom vyplývá, že sídlo spolku je povinnou náležitostí stanov spolku. Další důležité ustanovení je obsaženo v § 137 odst. 2 NOZ, ze kterého vyplývá, že proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. Znamená to tedy, že NOZ vychází z koncepce zapsaného sídla, tedy vychází z principu, že sídlo právnické osoby se určí podle zápisu ve veřejném rejstříku, ve kterém je příslušná právnická osoba registrována.
Jak vyplývá z § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVR“), sídlo zapisované osoby je skutečností zapisovanou do veřejného rejstříku. Samotný průběh řízení ve věcech zápisu do veřejného rejstříku je potom upraven v § 75 a násl. ZVR. Vzhledem k tomu, že NOZ vychází z koncepce zapsaného sídla, jak je uvedeno výše, s oznámením nového sídla příslušným úřadům a dalšími souvisejícími úkony spojenými se změnou sídla je nutné vyčkat až po provedení zápisu změny sídla do spolkového rejstříku.