Platový výměr za pracovní místo

Vydáno: 2 minuty čtení

Jedná se o stejné pracovní místo, podepsaná stejná pracovní smlouva, stejná pracovní náplň. Může být rozdílný platový výměr? Vadilo by to kontrole?

Platový výměr za pracovní místo
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
ID 15788
Odpověď:
Zaměstnanci jsou odměňování za práci v podstatě dvěma způsoby. Zaměstnanci v soukromém sektoru mzdou a zaměstnanci ve veřejné správě platem. Existuje i institut odměny, který se týká dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo ji určuje mzdovým výměrem.
Plat je určen zákonem a nařízeními vlády k jeho provedení. Zaměstnanci přísluší platový tarif, který se skládá z platového stupně, který zohledňuje nejsložitější druh práce, který zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje (existuje tzv. katalog prací) a z platového stupně, který zohledňuje délku praxe zaměstnance. Mimo to plat může obsahovat i tzv. nadtarifní složky, jakou je například osobní příplatek.
Je tedy možné, aby při stejné pracovní smlouvě a stejné náplni práce měli zaměstnanci rozdílné platové výměry.
Kontrola se zaměřuje jednak na zjištění, zda je zaměstnanec správně zařazen do odpovídající platové třídy a platového stupně, jednak zda není porušován princip rovného zacházení se zaměstnanci v oblasti odměňování. Pro rozdílné platové ohodnocení je proto nezbytné aby byl dán důvod, spočívající např. ve složitosti vyžadované práce nebo v získané praxi, případně ve vyšším pracovním nasa zení a lepších pracovních výsledcích oproti ostatním zaměstnancům.

Související dokumenty