Úrok z úvěru

Vydáno: 3 minuty čtení

Bytové družstvo jako vlastník panelového domu získalo od banky úvěr na zateplení fasády. Smlouva je mezi bankou a družstvem, družstevníci platili svůj podíl na úvěru družstvu v rámci nájmu. V roce 2011 vzniklo společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), protože si většina družstevníků koupila byt do osobního vlastnictví. SVJ však odmítlo převzít úvěr družstva, protože v té době mělo podíl na fasádě zaplaceno cca 2/3 vlastníků. Ti, co podíl z úvěru na zateplení fasády domu stále platí, posílají peníze nadále družstvu, nikoliv bance. Mohou si odečíst úroky z úvěru odečíst ze základu daně u daně z příjmů fyzických osob za rok 2015?

Úrok z úvěru
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 15749
Odpověď:
Podmínky, za kterých je možné odečíst úroky z úvěru jako nezdanitelnou část základu daně, jsou vymezeny v § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Právní podmínkou je, že se jedná o úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. První otázkou tedy je, zda se jednalo o některý z těchto úvěrů. Druhou podmínkou je, že se musí jednat o úvěr použitý na financování bytových potřeb, co se rozumí bytovými potřebami je vymezeno v § 15 odst. 3 ZDP a je jimi, mimo jiné, také údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. No a další podmínkou je skutečnost, že aby si poplatník mohl tyto úroky uplatnit, musí být účastníkem smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby. K tomu pokyn GFŘ D–22 doplňuje, že poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru a v případě bytové potřeby uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) až c) ZDP též jejím vlastníkem (spoluvlastníkem). Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které, i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, závazek z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o převzetí závazku. Ve smluvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni např. též jako spoludlužníci nebo klienti. Nepatří sem ručitelé.
Je tedy otázkou, zda jsou tyto podmínky splněny, když je v dotaze uvedeno, že úvěr na zateplení fasády si vzalo družstvo jako vlastník panelového domu a smlouva je uzavřena mezi bankou a družstvem, pravděpodobně ale nikoliv.
Je potřeba doplnit, že nezdanitelnou částku je nutné odpovídajícím způsobem doložit v souladu s úpravou § 38l ZDP, tedy zejména smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem. Tyto doklady by měly osvědčit, že poplatník má na uplatnění nezdanitelné částky skutečně nárok. Lze ale uzavřít, že v daném případě poplatníci s největší pravděpodobností nárok na uplatnění úroky z úvěru nemají.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů